«  NT Rzewuskiego [1868]Biblia Gdańska - Rewizja warsz. [1881]  »

NT TBS - Karol Węgierski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka NT z 1876 r.

Główne wydanie 1876

Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa na nowo przejrzany z textu greckiego (przez Karola Hr. Węgierskiego). Wydany przez Towarzystwo Trinitarne Biblijne, 1876, s.475 [GAL]

Tłumaczenie

hr. Karol Węgierski

Fragment przekładu

Ewangelia Łukasza 1:26-41: [26] A w miesiącu szóstym posłany był Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret. [27] Do Panny poślubionéj mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny, Maryja. [28] A wszedłszy Anioł do niéj, rzekł: bądź pozdrowiona, godna szacunku; Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami. [29] Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, coby to było za pozdrowienie. [30] I rzekł jéj Anioł: nie bój się Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. [31] A oto, poczniesz w żywocie, i porodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. [32] Ten będzie wielkim, i Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg tron Dawida, ojca jego: [33] I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. [34] A Maryja rzekła do Anioła: jak się to stanie, kiedy męża nie znam? [35] A odpowiadając Anioł rzekł jéj: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to święte, co się z ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. [36] A oto, Elżbieta, krewna twoja, także poczęła syna w starości swojéj, a ten miesiąc jest szóstym dla niéj, którą nazywają niepłodną. [37] Bo u Boga nie będzie niemożliwą żadna rzecz. [38] I rzekła Maryja: oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niéj Anioł. [39] Tedy zabrawszy się Maryja w onych dniach, poszła śpiesznie w górną krainę do miasta Judzkiego. [40] I wszedłszy w dom Zacharyjasza, pozdrowiła Elżbietę. [41] I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, że skoczyło niemowlątko w żywocie jéj, i napełnioną została Elżbieta Duchem Świętym.

Więcej o przekładzie

"Zamieszkały w Anglii hr. Karol Węgierski, przetłumaczył sam Nowy Testament na język polski, wydany w Londynie w 1876 r." [1]

Z historii Towarzystwa Biblijnego w Polsce

"Pilnie rozważano sprawę nowego tłumaczenia Biblii. Podjął się tego zadania zamieszkały w Anglii hr. Karol Węgierski, który przetłumaczył Nowy Testament na język polski, wydrukowany w Londynie w 1876 r." [2]

Przedmowa ogólna hr. Węgierskiego do wydania Nowego Testamentu z 1876 r.:

Przy końcu 1866 roku, będąc Członkiem Komitetu Polskiego w Londynie, mającego na celu rozgłaszanie Słowa Bożego w Polsce, porównaliśmy nasze wersje z oryginałem greckim, i aby zadosyć uczynić sumiennym obowiązkom względem naszej Ojczyzny, prosiliśmy Towarzystwo Biblijne Trójcy w Londynie, aby wydało poprawioną wersję Nowego Testamentu w polskim języku. Aby to doprowadzić do skutku, zostałem upoważniony do zrobienia potrzebnych kroków, czego się z chęcią podjąłem, licząc na Wszechmocność Boga, bez którego błogosławieństwa, nic prawdziwie dobrego i trwałego stać się nie może. Po długich staraniach, spodobało się Opatrzności, zebrać w kraju Komitet złożony ze znakomitych Pastorów rozmaitego wyznania Kościoła Ewangelickiego, Doktorów Teologij i Filologów, kochających Boga i Jego prawdę, którzy chętnie podjęli się rewizji Nowego Polskiego Testamentu. Przytem udało nam się nabyć stare wersje Nowego Testamentu, pilnie przełożonego z oryginału greckiego na polski język, i wydane z dozwoleniem Starszych, w Gdańsku roku Pańskiego 1606, który tym bardziej utwierdził nas w przedsięwziętym zamiarze koniecznej potrzeby, zmienienia niektórych wyrażeń i wyrazów znajdujących się w dzisiejszych polskich wersjach, mających na celu unieważnienie doktryny,"usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa", a uznanej przez kościoły protestanckie. Główniejsze słowa potrzebujące zmiany były 1°. Słowo greckie "metanoia", oddane przez starą Gdańską edycję z roku 1606 - "upamietanie", który to tekst komitet Towarzystwa Biblijnego Trójcy, przyjął za podstawę swego działania dla nowej wersji. W tej edycji słowo "upamiętanie", a nie, "pokuta" jest oddane 41 razy, co oczywiście dowodzi ogólnego używania tego słowa, w tamtym czasie. 2°. Greckie słowo: "proskuneo" oddane jest przez "cześć, uwielbienie", - zamiast, hołd lub pokłon. 3°. Słowo "skandalon" - przez polski wyraz "obrażenie," zamiast, - zgorszenie. Towarzystwo Komitetu Warszawskiego, przystało na te zmiany. W liście X. Manitiusza z dnia 1° Maja 1869 pisanym do Towarzystwa Biblijnego Trójcy - jako Prezydującego, wyrażając życzenie, aby ta praca, była uznana za dzieło narodowe. Na nieszczęście, Komitet Warszawski, po ukończeniu rewizji historycznej części Nowego Testamentu, zaprzestał swojego działania. Po wielu trudnościach i próżnych zabiegach, gdy nie udało się przyjść do wspólnego porozumienia, Towarzystwo Biblijne zaprosiło mnie do ukończenia nowej edycji Testamentu Polskiego, co za pomocą Boga jam uskutecznił. W tej podjętej pracy, starałem się nie zaniedbać niczego, coby służyło do oddania wiernego testu oryginału; czerpałem ze wszelkich źródeł nowożytnych, jak "krytyczne teksty": Griesbacha, Scholza, Lachmana, Tischendorfa, obejmujące kodeksy: Sinaiticus, Alexandryiski, Watykański i inne MSS [{BP} manuskrypty?] i porównywałem z angielskimi, francuskimi i nowymi wersjami. Przyłączamy też, do teraźniejszej edycji, przedmowę Warszawskiego Komitetu z r. 1873, i zakańczamy kilku wierszami wyjętymi ze starej Gdańskiej edycji z r. 1606. "A tej pracy, dosyć trudnej, która podobno dla różnych głów i mózgów ludzkich, nie wszystkim będzie jednako widziana, Pan Bóg wie, żeśmy żadnemu pożytkowi swemu, ani chlubie jakiej nie dogadzali; aleśmy tylko na samą chwałę Boga w Trójcy-jedynego, na zbudowanie a pożytek Kościoła Bożego, i na powinność naszą chrześcijańską, wzgląd pilny mieli; dlatego prosimy Boga, aby to czego w tej pracy naszej nie dostaje, a zwłaszcza czegobyśmy z niewiadomości nie doszli, z chrześcijańskiej ludzkości odpuszczono, a z miłości braterskiej poprawione było: za co my każdemu chrześcijańskiemu czytelnikowi będziemy powinni. Tedy temu Synowi Bożemu, Królowi nad Królami, Panu nad Pany, wespół z Ojcem Jego i Duchem Świętym, jako Bogu naszemu w Trójcy-jedynemu, niechaj będzie chwała i cześć, teraz i na wieki. Amen. KAROL WĘGIERSKI. 25 Maja, 1876, roku, pisałem w Malvern. [3]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie pomiędzy rewizją warszawską Biblii Gdańśkiej [REW] a przekładem Węgierskiego [WĘG]. Ewangelia Łukasza 1:26-40:

Powód porównania: Hrabia Węgierski w swoim tłumaczeniu Nowego Testamentu [1976] użył tekstu Ewangelii i Dziejów Apostolskich wydanych 3 lata wcześniej [1873] jako praca Komisji pracującej nad tzw. rewizją warszawską Biblii Gdańskiej.

[26 REW] A w miesiącu szóstym posłany był Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret,

[26 WĘG] A w miesiącu szóstym posłany był Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret.

[27 REW] Do Panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny, Maryja.

[27 WĘG] Do Panny poślubionéj mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny, Maryja.

[28 REW] I wszedłszy Anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską udarowana; Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami.

[28 WĘG] A wszedłszy Anioł do niéj, rzekł: bądź pozdrowiona, godna szacunku; Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami.

[29 REW] Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, coby to było za pozdrowienie.

[29 WĘG] Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego, i myślała, coby to było za pozdrowienie.

[30 REW] I rzekł jej Anioł: nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga.

[30 WĘG] I rzekł jéj Anioł: nie bój się Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga.

[31 REW] I oto, poczniesz w żywocie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.

[31 WĘG] A oto, poczniesz w żywocie, i porodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.

[32 REW] Ten będzie wielkim, i Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg tron Dawida, ojca jego,

[32 WĘG] Ten będzie wielkim, i Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg tron Dawida, ojca jego:

[33 REW] I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.

[33 WĘG] I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.

[34 REW] A Maryja rzekła do Anioła: jak się to stanie, kiedy męża nie znam?

[34 WĘG] A Maryja rzekła do Anioła: jak się to stanie, kiedy męża nie znam?

[35 REW] I odpowiadając Anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, i moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to święte, co się z ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.

[35 WĘG] A odpowiadając Anioł rzekł jéj: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to święte, co się z ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.

[36 REW] I oto, Elżbieta krewna twoja, także poczęła syna w starości swojej, i ten miesiąc jest szósty dla niej, którą nazywają niepłodną.

[36 WĘG] A oto, Elżbieta, krewna twoja, także poczęła syna w starości swojéj, a ten miesiąc jest szóstym dla niéj, którą nazywają niepłodną.

[37 REW] Bo u Boga będzie miało moc każde słowo.

[37 WĘG] Bo u Boga nie będzie niemożliwą żadna rzecz.

[38 REW] Maryja zaś rzekła: oto, ja służebnica Pańska; niech mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.

[38 WĘG] I rzekła Maryja: oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niéj Anioł.

[39 REW] Tedy wstawszy Maryja w onych dniach, udała się spiesznie w górną krainę do miasta Judzkiego.

[39 WĘG] Tedy zabrawszy się Maryja w onych dniach, poszła śpiesznie w górną krainę do miasta Judzkiego.

[40 REW] I wszedłszy w dom Zacharyjasza, pozdrowiła Elżbietę.

[40 WĘG] I wszedłszy w dom Zacharyjasza, pozdrowiła Elżbietę.

[41 REW] I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, że skoczyło niemowlątko w żywocie jej, i napełnioną została Elżbieta Duchem Świętym.

[41 WĘG] I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, że skoczyło niemowlątko w żywocie jéj, i napełnioną została Elżbieta Duchem Świętym.

Podsumowanie porównania: Ogromna ilość identycznego tekstu. Ale czasami Węgierski wprowadza coś od siebie (np. werset 28).

Porównanie pomiędzy przekładem Węgierskiego, Biblią Gdańską i rewizją Biblii Gdańskiej [1881]. Filipian 2:1-11

[01 WĘG] Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką osłodę miłości, jeśli jaką społeczność Ducha, jeśli jakie serdeczności i zlitowania,

[01 GDA] Jeźli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeźli jaką uciechę miłości, jeźli jaką społeczność ducha, jeźli są jakie wnętrzności i zlitowania w was,

[01 REW] Jeśli tedy jest jakie napominanie w Chrystusie, jeśli jaka pociecha miłości, jeśli jaka wspólność ducha, jeśli jakie serce i zlitowanie,

[02 WĘG] Uzupełnijcież radość moję, abyście jednoż rozumieli, tę samą miłość mając, będąc jednomyślni i jedno rozumiejąc;

[02 GDA] Dopełnijcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący;

[02 REW] Dopełnijcie radości mojej, abyście toż samo myśleli, mając tę samą miłość, będąc jednomyślni i jedno rozumiejący,

[03 WĘG] Nic nie czyńcie przez spór, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich oceniając nad siebie.

[03 GDA] Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się.

[03 REW] Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie.

[04 WĘG] Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co należy się drugim.

[04 GDA] Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich.

[04 REW] Niech każdy dba nie o swoje, ale każdy i o cudze.

[05 WĘG] Niech ten umysł będzie w was, który był w Chrystusie Jezusie;

[05 GDA] Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie.

[05 REW] Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie i w Chrystusie Jezusie,

[06 WĘG] Który, będąc w kształcie Boga, nie poczytał sobie tego za zdzierstwo, równym być Bogu,

[06 GDA] Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu,

[06 REW] Który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu,

[07 WĘG] Ale wypróżnił samego siebie, przyjąwszy kształt sługi, stawszy się podobnym ludziom,

[07 GDA] Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;

[07 REW] Ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i z postawy znaleziony jako człowiek;

[08 WĘG] A będąc znaleziony w kształcie człowieka, sam się poniżył, będąc posłusznym do śmierci, aż do śmierci krzyża.

[08 GDA] I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej.

[08 REW] Sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

[09 WĘG] Dla tego też Bóg wysoko go wywyższył, i nadał mu imię, które jest nad wszelkie imię;

[09 GDA] Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię;

[09 REW] Dla tego też Bóg nader go wywyższył, i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię;

[10 WĘG] Aby na imię Jezusa wszelkie kolano skłaniało się, tych, którzy są na ziemi, i tych którzy są pod ziemią;

[10 GDA] Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią.

[10 REW] Aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano, tych, którzy są na niebiosach, i na ziemi, i pod ziemią,

[11 WĘG] I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

[11 GDA] A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

[11 REW] I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Kalendarium przekładu

1876Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa na nowo przejrzany z textu greckiego (przez Karola Hr. Węgierskiego). Wydany przez Towarzystwo Trinitarne Biblijne, 1876, s.475 [GAL] [4]

Powiązany artykuł

Linki

    Informacje o tłumaczeniu:
  • Nowy Testament w zasobach Cambridge -  "Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa na nowo przejrzany z textu greckiego (przez Karola Hr. Węgierskiego)". W Londynie : wydany przez Towarzystwo Trinitarne Biblijne, 1876
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać