«  Józef Kruszyński [1926]Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała [1936]  »

Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa tomu 5

Główne wydanie 1931

Pięcioksiąg Mojżesza. Księga pierwsza: Genesis w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl: Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 86, [4] s. ; 25 cm. [GAL SKAN]

Tłumaczenie

tłum. Józef Mieses

Fragment przekładu

Genesis 1:1-2:3 [1] Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. [2] Ziemia zaś była bezładną i pustą, nad otchłanią ciemność, a duch Boży unosił się ponad wodami. [3] I Bóg rzekł: "Niech powstanie światłość", i stała się światłość. [4] Bóg widział, iż światłość jest dobra, więc uczynił Bóg przedział między światłością a ciemnością, [5] i Bóg nazwał światłość dniem, zaś ciemność nazwał nocą. Minął wieczór, nastał ranek, dzień pierwszy. [6] Następnie... [całość]

Więcej o przekładzie

Przedmowa Rab. Jóżefa Miessesa do wydania Pięcioksiągu.

PRZEDMOWA. Wysyłając przekład mniejszy Pięcioksięgu Mojżesza w świat, pragnę słów kilka z okoliczności tej powiedzieć - celem uzasadnienia potrzeby nowego przekładu, oraz celem wyjaśnienia w krótkich słowach metody, stosowanej przy wykonywaniu przedsięwziętego zadania. Przekłady Pisma Świętego, uskutecznione [bezpośrednio, czyteż event. pośreduio] z oryginału hebrajskiego, weszły w skład literatur całego świata, nawet ludów pierwotnych, egzotycznych. Pierwszym był, jak wiadomo, przekład na język grecki; - w różnych redakcjach wedle różnych metod - Septuaginty, Aquili, Symmachosa i Theodotiona. Przez długie wieki był przekład grecki, względnie później łaciński, podstawą dla przekładów na języki europejskie. Nadeszła wreszcie epoka nowsza, czasy nowoczesne. Znajomość języka hebrajskiego ożywiała się, rozpowszechniała się coraz bardziej w kołach przodujących uczonych na uniwersytetach, - jeszcze zanim nadeszło Rinascimento, Odrodzenie, - lubo coprawda głównie ze względów praktycznych: celem uzyskania w ten sposób skuteczniejszej broni dla dysput religijnych. W przekładach tych na języki zachodnie brali Żydzi wprost - stosunkowo nieznaczny udział: ani n.p. Wcliff, Luther lub Wójek i t.d. nie byli wyznawcami Synagogi. Ale tem większym, tem znaczniejszym był i stawał się coraz bardziej wpływ żywej tradycji nieprzerwanej, jaką rozporządzała Diaspora Izraela - i po rozgromieniu i rozprószeniu z dawien dawna osiadłych na Ziemi Ojców gmin starożydowskich, które - malejąc wciąż przetrwały na miejsca wszystkie burze dziejowe aż do wojen krzyżowych. Ojciec Kościoła Hieronim czerpał jeszcze wiadomości swoje in hebraicis w Caesaraea ad marem [Qisrin] - za czasów znanego Emoraity Rabbi Abbahu pod koniec III w. - W drogiej połowie wieków średnich odgrywał wielką rolę komentarz Raszego, zarówno jak i praca gramatyczno-egzegetyczna Ibn-Ezrów, Kimchidów i i., iż wymienię najprzedniejszych, najwpływowszych. Dla użytku Synagogi istniały wprawdzie przekłady własne na różne języki, abstrahując od wschodnich, orjentalnych [aramejskiego targumu, arabskiego Gaona R. Sadjasza], - gwoli uprzystępnianiu poznania treści P. Św. i tym szerokim warstwom, które [jeszcze] nie nabyły dostatecznej znajomości oryginału, ażeby móc posługiwać się nim z pożytkiem, a z których to przekładów najpopularniejszym jest niewątpliwie przekład żydowski "jiddisz" P. Św. p. n. "Ceena ureena". Wszakże przekłady te wszystkie miały tę wspólną cechę, iż je sporządzano w każdoczesnej mowie potocznej danej grupy językowej, a więc dla Żydów środkowo-europejskich w "jiddisz". Wszelako od drugiej połowy w. XVIII zaczęła się pod tym względem dokonywać... [zobacz całość]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie 2 żydowskich tłumaczeń Pięcioksiągu: Miesesa i Cylkowa [Numeri 34]

Powód porównania: Mieses w przedmowie wspomina o tłumaczeniu Cylkowa.

[34:01 MIES] Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:

[34:01 CYL] I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:

[34:02 MIES] "Rozkaż Synom Izraela i rzeknij do nich: "Gdy[ż], zaiste! wy wejdziecie do Kraju Kanaanejskiego, tym jest [oto!] Kraj, który przypadnie wam, jako dziedzictwo, Kraj Kanaanejski. wedle granic jego:

[34:02 CYL] "Rozkaż synom Israela, a powiedz im: Ponieważ wchodzicie do ziemi Kanaan - to oto ziemia, która przypadnie wam w udziale: ziemia Kanaan w granicach swoich;

[34:03 MIES] Strona południowa niech wam będzie od Pustyni Cynskiej [Cin] obok Edomu, [następnie] będzie u was sięgać granica południowa [też] od krańca Morza Słonego [Martwego] - ku wschodowi.

[34:03 CYL] Kraniec południowy niechaj będzie u was - od puszczy Cyn, wzdłuż Edomu; a pociągnie się wam ta granica południowa od końca morza Słonego ku wschodowi;

[34:04 MIES] Granica ta skręci się wam na południe od stoków [Góry] Akrabbimu, przejdzie ku Cynowi, wyloty jej zaś będą na południe od Kadeszbarnei, wyjdzie do Chacaraddaru [Chacar Addar] i przejdzie do Acmonu [Acmon];

[34:04 CYL] I zwróci się u was granica na południe od wzgórza Skorpionów i przejdzie ku Cyn, i będą występy jej na południe od Kadesz-Barnea, i pójdzie do Chacar-Addar, i przejdzie do Acmon;

[34:05 MIES] [potem] skręci się granica ta od Acmonu ku Nachalmicra[j]imowi [Potokowi Egipskiemu], a będą wyloty jej ku Morzu [Śródziemnemu].

[34:05 CYL] A zakrąży ta granica od Acmon ku potokowi egipskiemu, a będą występy jej ku morzu.

[34:06 MIES] A co do granicy zachodniej: będzie wam granicą Morze Wielkie [Śródziemne], - ono niech granicą będzie wam zachodnią.

[34:06 CYL] A co się tyczy granicy zachodniej - to będzie nią u was morze Wielkie i Gewul; to wam będzie granicą od zachodu.

[34:07 MIES] To zaś granicą będzie wam północną: od Morza Wielkiego wykreślicie sobie Górę Hor,

[34:07 CYL] Taka zaś będzie wasza granica północna: od morza Wielkiego pociągniecie ją sobie do góry Hor;

[34:08 MIES] a od Góry Horu wykreślicie sobie w kierunku do Chamatu, zaś wyloty tej granicy będą ku Cedadowi;

[34:08 CYL] Od góry Hor pociągniecie ją w kierunku Chamath, a będą występy tej granicy ku Cedad;

[34:09 MIES] [potem] wyjdzie ta granica ku Zyfronowi, a wyloty jego będą ku Chacarenanowi [Chacar-Enan], - to niech granicą będzie wam od północy.

[34:09 CYL] I pójdzie granica ku Zyfronowi, a będą występy jej ku Chacar-Enan; taka będzie granica wasza północna;

[34:10 MIES] [Następnie] wykreślicie sobie, jako granicę [zwróconą] ku wschodowi, od Chacarenanu [Chacar-Enan], aż do Szefamu;

[34:10 CYL] I pociągniecie sobie granicę od wschodu od Chacar-Enan do Szefam;

Kalendarium przekładu

1913Pięcioksiąg Mojżesza, Księga pierwsza: Genezis w języku hebrajskim z przekładem polskim. Przemyśl 1913 [1]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga pierwsza: Genesis w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl: Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 86, [4] s. ; 25 cm. [GAL SKAN] [2]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga druga: Exodus w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 72 s. ; 25 cm  [SKAN]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga trzecia: Leviticus w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 52 s. ; 25 cm [SKAN]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga czwarta: Numeri w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 22 s. ; 25 cm [SKAN]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga piąta: Deuteronomium w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 64 s. ; 25 cm. [SKAN]

Linki

Dodatkowe fragmenty przekładu

Genesis 2:4-25 [4] Oto dzieje niebios i ziemi podczas ich stworzenia, gdy Bóg Wiekuisty [JHWH] uczynił ziemię i niebo. [5] Zanim był krzew polny wszelaki na ziemi, zanim wzeszło ziele polne wszelakie, albowiem Bóg Wiekuisty nie był jeszcze zesłał deszczu na ziemię, a człowieka nie było do uprawiania ziemi, [6] i opary tylko unosiły się ze ziemi i zwilżały całą powierzchnię ziemi, - [7] utworzył Bóg Wiekuisty człowieka, proch z ziemi i wetchnął w nozdrza jego tchnienie życia, i... [całość]

Genesis 3:1-22  [1] Wówczas wąż był bardziej chytry, aniżeli wszystkie zwierzęta polne, które Bóg Wiekuisty uczynił, i on rzekł do Kobiety: "Albo też, Bóg rzekł: Nie spożywajcie z żadnego drzewa Ogrodu?" [2] Kobieta odrzekła wężowi: "Będziemy spożywać owoce drzew Ogrodu, [3] zaś co do owoców Drzewa w środku Ogrodu, rzekł Bóg: "Nie spożywajcie zeń i nie tykajcie go się, bo może pomrzecie". [4] Na to wąż powiedział Kobiecie: Nie zemrzecie śmiercią, [5] lecz Bóg wie, iż skoro... [całość]

Genesis 11:30-12:13 [30] Saraj była niepłodna i nie miała dzieci. [31] Terach zabrał syna swego Abrama, wnuka swego Lota, syna Harana i synowę swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyruszyli razem z Urkasdimu, ażeby udać się do Kraju Kanaanu, ale skoro przybyli do Charanu, osiedli tam. [32] Dnie Teracha wynosiły dwieście pięć lat, gdy Terach zmarł w Charanie. [1] Wiekuisty rzekł do Abrama: "Wynijdź z kraju twojego, z ojczyzny twojej, z domu ojca twojego - do onego kraju, który wskażę tobie.... [całość]

Exodus 2:13-3:17 [13] Nazajutrz wyszedł, a oto dwóch Hebrejskich mężów kłóci się ze sobą, więc powiedział do winowajcy: " Dlaczego bijesz bliźniego swojego?" [14] A ten rzekł: "Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz zabić mnie, jak zabiłeś Egipcjanina owego?" - Mojżesz strwożył się i powiedział sobie: "Snać ta sprawa wyszła na jaw!", [15] Gdy Faraon słyszał o sprawie tej, chciał on zabić Mojżesza, lecz Mojżesz uszedł przed Faraonem i osiadł w... [całość]

Exodus 19:16-20:26 [16] Trzeciego dnia działo się, iż - gdy nastawał ranek - były gromy, błyskawice, ciężki obłok ponad Górą i odgłos surmy bardzo mocny, - cały lud, który był w obozie, drżał. [17] Wówczas wywiódł Mojżesz lud z obozu ku Bogu, - i oni ustawili się u stóp Góry. [18] Góra Synaj zaś dymiła się cała - dlatego, iż Wiekuisty zstąpił na nią w ogniu, więc dym jej unosił się, jak dym pieca, i cała góra trzęsła się ogromnie. [19] Odgłos surmy stawał się coraz... [całość]

Leviticus 1:1-13 [1] Wówczas wezwał Wiekuisty Mojżesza i rzekł do niego z Namiotu Obecności, mówiąc: [2] "Rzeknij do Synów Izraela i powiedz im: "Jeśli kto z was zechce złożyć ofiarę Wiekuistemu, - tedy z bydła: z rogacizny albo z trzody winniście przynosić ofiarę waszą. [3] Jeżeli całopaleniem ofiara jego z rogacizny, niech w ofierze on przyniesie samca bez skazy, - u drzwi Namiotu Obecności niech w ofierze złoży go celem przysporzenia sobie łaski u Wiekuistego. [4] Niech położy... [całość]

Numeri 6:16-7:7 [16] Kapłan złoży to w ofierze przed Wiekuistym, przyrządzi ofiarę jego zagrzeszną i ofiarę jego całopalną. [17] przyrządzi barana na ofiarę pokojową dla Wiekuistego, wraz z koszem przaśników, poczem kapłan przyrządzi ofiarę jego śniedną i zalewki jego; [18] poczem ten nazyr [wstrzemięźliwy] da zgolić u drzwi Namiotu Obecności poświęconą głowę swoją, weźmie włosy poświęconej głowy swojej i położy na ogień, znajdujący się pod ofiarą pokojową tą. [19]... [całość]

Deuteronomium 30:19-31:9 [19] Powołuję dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię, [iż] przedłożyłem [do wyboru] życie ci i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, ty [zaś] wybierz życie, ażebyś ostał się przy życiu, ty i potomstwo twoje, - [20] gdy [mianowicie] miłował [będziesz] Boga twojego Wiekuistego, słuchał głosu Jego i lgnął do Niego, albowiem On jest życiem twojem i dni twoich przedłużeniem, - gwoli temu, ażebyś siedzibę miał na Ziemi, którą Wiekuisty zaprzysiągł... [całość]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać