«  Biblia Ekumeniczna [2018]Nowy Przekład Dynamiczny [NPD] [2021]  »

Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.
Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego w Poznaniu

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona z tłumaczeniem dosłownym EIB

Strona tytułowa [2018]

Przekład dosłowny [2019] [1]

Nota redakcyjna wyd. 1

Psalm 8

Główne wydanie 2018-03

BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie pierwsze (elektroniczne). Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2018. ISBN: 978-83-62242-56-6 – wydanie elektroniczne (PDF) [IMG]

Tłumaczenie

Piotr Zaremba

Podstawa tłumaczenia

(1) Stary Testament - Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), Biblia Hebraica Quinta (BHQ) (w zakresie ksiąg opublikowanych, to jest Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Sędziów, Ksiąg Pięciu Megilot, Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza oraz Proroków Mniejszych), Pięcioksiąg Samarytański (PS), tekst zwojów znad Morza Martwego (ZMM) w zakresie ksiąg biblijnych oraz tekst Septuaginty (G) w zakresie hebrajskiego Tanach;
(2) NowyTestament - Novum Testamentum Graece Nestle-Aland (NA27 i NA28, odpowiednio: 1993 i 2012) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Fragment przekładu

List Tytusa 2:11-15 [11] Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, [12] pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych żądz i żyli w tej obecnej dobie rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, [13] w oczekiwaniu cudownej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, [14] który dał za nas samego siebie, aby nas [sobie] wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na szczególną własność, gorliwy w szlachetnych czynach. [15] To mów i tak zachęcaj, i tak karć z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie 2 przekładów Ew. Inst. Biblijnego: Przekład Dosłowny i Przekład Literacki. Ew. Jana 1

[01 P.DOSŁ] Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

[01 P.LITER] Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

[02 P.DOSŁ] Ono było na początku u Boga.

[02 P.LITER] Ono było na początku u Boga.

[03 P.DOSŁ] Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.

[03 P.LITER] Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego.

[04 P.DOSŁ] W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.

[04 P.LITER] W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.

[05 P.DOSŁ] Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła.

[05 P.LITER] Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.

[06 P.DOSŁ] Pojawił się człowiek posłany od Boga. Na imię mu było Jan.

[06 P.LITER] Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan.

[07 P.DOSŁ] Przyszedł on dla świadectwa, by zaświadczyć o świetle, by przez niego wszyscy uwierzyli.

[07 P.LITER] Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli.

[08 P.DOSŁ] Nie on był światłem, miał jedynie zaświadczyć o świetle.

[08 P.LITER] Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć.

[09 P.DOSŁ] Na świat nadciągało [bowiem] prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka.

[09 P.LITER] Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka.

[10 P.DOSŁ] Na świecie był i świat dzięki Niemu powstał, ale Go świat nie rozpoznał.

[10 P.LITER] Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał.

[11 P.DOSŁ] Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli.

[11 P.LITER] Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli.

[12 P.DOSŁ] Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga - tym, którzy wierzą w Jego imię,

[12 P.LITER] Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga - tym, którzy wierzą w Jego imię,

[13 P.DOSŁ] którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

[13 P.LITER] którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

[14 P.DOSŁ] A Słowo stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas - i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego [pochodzącego] od Ojca.

[14 P.LITER] Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas - i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca.

[15 P.DOSŁ] Jan świadczy o Nim w donośnym wołaniu: Oto Ten, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był pierwszy ode mnie.

[15 P.LITER] Jan świadczy o Nim w donośnym wołaniu: To o Nim powiedziałem: Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był On wcześniej niż ja.

[16 P.DOSŁ] To z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy - łaskę zamiast łaski.

[16 P.LITER] Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy - łaskę w miejsce łaskawości.

[17 P.DOSŁ] O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi.

[17 P.LITER] O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi.

[18 P.DOSŁ] Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On [Go] objawił.

[18 P.LITER] Boga nikt nigdy nie widział; objawił Go On, Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca.

[19 P.DOSŁ] Takie zaś jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim ty jesteś?

[19 P.LITER] Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim ty jesteś?

[20 P.DOSŁ] Wyznał on i nie zaprzeczył: Ja nie jestem Chrystusem.

[20 P.LITER] Wyznał on wtedy wyraźnie: Ja nie jestem Chrystusem.

Kalendarium przekładu

2002Ukazuje się internetowe wydanie Nowego Testamentu
2018-03BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie pierwsze (elektroniczne). Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2018. ISBN: 978-83-62242-56-6 – wydanie elektroniczne (PDF) [IMG] [2]
2018-08BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie drugie (elektroniczne). Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2018. ISBN: 978-83-62242-56-6 – wydanie elektroniczne (PDF)
2019-07BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie pierwsze. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2019. 1914 stron, ISBN: 978-83-953317-6-36. Można zamawiać na stronie sklepu Ligi Biblijnej w Polsce: Liga Biblijna w Polsce - Sklep [GAL] [3]
2019-08BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydanie trzecie (elektroniczne). Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2019. ISBN: 978-83-62242-88-7 – wydanie elektroniczne (PDF). Informacja ze Wstępu o zmianach: (1) Zmieniony w kierunku większej dosłowności przekład ksiąg głównie Nowego Przymierza. [...] Intencją tłumacza było mocniejsze odróżnienie przekładu literackiego od dosłownego, tak aby to zróżnicowanie zapewniło Czytelnikom szersze spojrzenie na znaczenie przesłania całego Starego i Nowego Przymierza. (2) Większa liczba przypisów szczególnie w Nowym Przymierzu, w którym zostało ich dodanych 436, w Starym – 73, tak że jest ich na obecnym etapie 19.994. [...] (3) Całkowite przeredagowanie przypisów informujących o zawartości treściowej wariantów tekstowych pism Nowego Przymierza. [..] Jednocześnie pełniejszą informację na ten temat przeniesiono do części Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB, w której to części wariantom tym jest poświęcona jeszcze wnikliwsza uwaga. (4) Powiększenie o ponad jedną trzecią w stosunku do wydania wcześniejszego, elektronicznego, bazy informacyjnej zawartej w części Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB. [IMG] [4]
2020-08BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydanie czwarte (elektroniczne). Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2020. ISBN: 978-83-62242-07-8 – wydanie elektroniczne (PDF). Informacja ze Wstępu o zmianach: (1) Zmieniony w kierunku większej dosłowności przekład ksiąg głównie Nowego Przymierza. (2) Nieznaczny wzrost liczby przypisów; jest ich na obecnym etapie 19.996. Rozszerzono głównie ich treść. (3) Całkowite przeredagowanie przypisów informujących o zawartości treściowej wariantów tekstowych pism Nowego Przymierza. (4) Zmiany w tekście głównym to korekty. W przypisach do tekstu głównego wprowadzono zmiany dostosowujące je do poszerzonej części "Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB". (5) Dodatek "Literatura i uwagi do wersetów" powiększył się o 1/3, czyli o blisko 60 stron, m.in. w zakresie: (a) wstępów do pism apostoła Pawła, (b) eschatologii Listów do Tesaloniczan, (c) wskazania niektórych miejsc, w których apostoł Paweł korzysta z myśli pozakanonicznej i judaistycznej, (c) uwagi na temat datowania wydarzeń Starego Przymierza.  [IMG] [5]
2021-12BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydanie piąte (elektroniczne) (PDF). Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2021. Informacja o zmianach [Facebook]: (1) Dodano niemal 70 dodatkowych stron w pliku Literatura i uwagi. (2) Dodano dużo miejsca na myśl Pawła o powtórnym przyjściu Jezusa. (3) Poszerzono wstępy do większości ksiąg Nowego Przymierza. (4) Dołączono informacje na temat literatury żydowskiej z okresu między Starym a Nowym Przymierzem. Informacja o zmianach [Wstęp]: (1) Zmieniony w kierunku większej dosłowności przekład Dn 11:31; 12:11 i 1Ts 1:1. (2) Nieznaczny wzrost liczby przypisów; jest ich na obecnym etapie 20 006. (3) Całkowite przeredagowanie przypisów informujących o zawartości treściowej wariantów tekstowych pism Nowego Przymierza. (4) Powiększenie o ponad jedną trzecią w stosunku do wydania wcześniejszego, cyfrowego, bazy informacyjnej zawartej w części Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB. [6]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~z...[DW: BibliePolskie]@gmail.com5 lat temu
 • To jest najlepszy przekład, wystarczy spojrzeć na przykazanie "nie morduj" (Wj 20:13) lub Ps 119:45 lub 2 P 3:17. [Odpowiedz]
  • ~Marcin 4 lata temu
  • W Biblii Paulistów też jest prawidłowo przetłumaczone
 • ~Piotr5 lat temu
 • Jest to najwspanialszy przekład Biblii na język Polski, przewyższa wszystkie inne [Odpowiedz]
 • [~BP] Dwa przekłady nazwane przez Pana "naj", to chyba przynajmniej o jeden za dużo ;-) Tak jak przy przekładzie literackim: Poproszę o argumenty, które skłaniają Pana do takiej opinii?
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Wyżej są podane 4 linki. Trzy pierwsze prowadzą do jednej i tej samej strony... [Odpowiedz]
 • [~BP] Po zmianach na stronie www.feib.pl zniknęły wspomniane strony. Usunąłem te linki.
  • ~Zbyszek7 lat temu
  • Jeszcze jeden niedziałający link: W ramce na górze strony jest link mający prowadzić do treści przekładu, ale tylko na stronę Wydawnictwa kieruje...
  • [~BP] Dziękuję za informację. Ponieważ nie znalazłem nowej lokalizacji plików, link został usunięty.