«  Przekład Nowego Świata [1997]Biblia Paulistów [2008]  »

Nowy Komentarz Biblijny

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Apokalipsy [1]

Pierwsze wydanie w serii 2005

Ewangelia Mateusza. Rozdziały 1-13 , ks. Antoni Paciorek , tom: NT I/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s.704, ISBN: 978-83-7168-751-8 [IMG]

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 1:1-18 [1] Na początku było Słowo, a Słowo było przed Bogiem, i Słowo było Bogiem. [2] Ono było na początku przed Bogiem. [3] Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co istnieje; [4] w Nim było życie, a życie było światłością ludzi [5] a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. [6] Pojawił się człowiek wysłany od Boga - Jan mu było na imię: [7] przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego; [8] nie był on światłością, lecz [był], aby zaświadczyć o światłości; [9] Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przychodząc (lub: przychodzącego) na świat. [10] Na świecie było, a świat przez Nie powstał, lecz świat Go nie poznał. [11] Przyszło na swoje, a swoi Go nie przyjęli; [12] ale tym wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego - [13] którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z decyzji męża, ale z Boga są zrodzeni. [14] A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i oglądaliśmy Jego chwalę, chwalę jako Jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. [15] Jan świadczy o Nim i woła mówiąc: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, jest przede mną, gdyż był wcześniej ode mnie"; [16] Albowiem z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce; [17] bo Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały przez Jezusa Chrystusa. [18] Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, ten [nam] opowiedział. [2]

Więcej o przekładzie

O przekładzie

Tomy składają się ze rozbudowanego wstępu, nowego przekładu z języków oryginalnych i komentarza według ustalonego schematu: I. Zagadnienia literacko-historyczne; II. Egzegeza; III. Przesłanie (aspekt kerygmatyczny); IV. Bibliografia. Do niektórych fragmentów autorzy dodają ekskursy, omawiające wybrane tematy czy zagadnienia komentowanej Księgi. Na koniec zamieszczona jest bibliografia najnowszych przekładów, komentarzy, opracowań teologicznych oraz bardzo cenne indeksy autorów, tekstów biblijnych i pozabiblijnych. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy i aktualnych opracowań na temat jednej wybranej księgi Pisma Świętego. [...] Istotne jest staranne zaznaczenie struktury wykładu, które pomaga czytelnikom odnaleźć w obszernych i specjalistycznych komentarzach interesujący ich fragment. W kwestiach dyskusyjnych autorzy przedstawiają różne spojrzenia, uzasadniając albo opowiadając się za rozwiązaniem najbardziej zrównoważonym i najczęściej przyjmowanym wcześniej. [3]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie przekładu Nowego Komentarza Biblijnego i Paulistów [Apok.1:4-8]:

[4 NKB] Jan do siedmiu Kościołów w Azji: łaska wam i pokój od [tego,] który Jest, Był i Przychodzi, od siedmiu duchów, które [są] przed Jego tronem,

[4 PAU] Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi oraz od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,

[5 NKB] i od Jezusa Mesjasza, świadka wiernego, pierworodnego spośród martwych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, który uwolnił nas od grzechów naszych przez swoją krew

[5 PAU] i od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego spośród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów

[6 NKB] i uczynił nas królestwem, kapłanami Boga i swojego Ojca, Jemu chwała i potęga na wieki. Amen.

[6 PAU] oraz uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

[7 NKB] Oto przychodzi z obłokami i zobaczy Go każde oko i ci, którzy Go przebodli. A wszystkie plemiona ziemi uderzą się [w piersi] z Jego powodu. Tak, amen.

[7 PAU] Oto przychodzi wśród obłoków i każdy Go zobaczy, również ci, którzy go przebili. Wszystkie pokolenia ziemi będą nad Nim lamentować. Tak! Amen!

[8 NKB] Ja jestem Alfa i O, mówi Pan Bóg, który Jest, Był i Przychodzi, wszechpotężny.

[8 PAU] Ja jestem Alfa i Omega - mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmocny!

Tekst Nowego Komentarza Biblijnego [NKB] i tekst z Biblia Impulsy [IMP]. Ewangelia Marka 1,1-11:

Powód porównania: Autorem tekstu przekładu w Nowym Komentarzu Biblijnym i Biblii Impulsy jest ta sama osoba - ks. Artur Malina.

[01 NKB] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Boga.

[01 IMP] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga.

[02 NKB] Jak jest napisane u Izajasza proroka: Oto posyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim, który wyposaży drogę Twoją.

[02 IMP] Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto posyłam mojego zwiastuna przed Twoim obliczem, który wykończy Twoją drogę.

[03 NKB] Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie ścieżki Jego!

[03 IMP] Głos, który woła na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie Jego ścieżki!

[04 NKB] Wystąpił Jan, chrzcząc na pustyni i głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

[04 IMP] Pojawił się Jan, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

[05 NKB] I wychodziła do niego cała judzka kraina i jerozolimczycy wszyscy. I byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swe grzechy.

[05 IMP] Wychodziła do niego cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Byli oni chrzczeni przez niego w rzece Jordan i wyznawali swoje grzechy.

[06 NKB] I był Jan odziany wielbłądzią sierścią i pasem skórzanym wokół swych bioder oraz jedzący szarańczę i miód polny.

[06 IMP] Jan miał na sobie wielbłądzią sierść, a wokół swych bioder pas skórzany. Żywił się szarańczą i miodem polnym.

[07 NKB] I głosił, mówiąc: Przychodzi mocniejszy ode mnie za mną, dla którego nie jestem odpowiedni, schyliwszy się, rozwiązać rzemień jego sandałów.

[07 IMP] I tak głosił: „Przychodzi za mną mocniejszy ode mnie! Nie jestem odpowiedni, by pochylić się i rozwiązać paski Jego sandałów.

[08 NKB] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym.

[08 IMP] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym".

[09 NKB] I stało się w tamtych dniach, [że] przyszedł Jezus z Nazaretu [w] Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana.

[09 IMP] Wówczas przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana.

[10 NKB] I natychmiast wstępując z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha jak gołębicę zstępującego do Niego.

[10 IMP] W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha, który jak gołębica zstępował do Niego.

[11 NKB] I głos stał się z niebios: Ty jesteś Synem moim umiłowanym, w Tobie upodobałem [sobie].

[11 IMP] Rozległ się głos z niebios: „Ty jesteś moim umiłowanym Synem, Ciebie upodobałem sobie".

Podsumowanie porównania: Duża zbieżność tekstów (np. wersety 1 i 8 są identyczne); czasami zmienia się tylko szyk wyrazów (np. werset 3); czasami zmienia się tylko jedno słowo (np. werset 2 - "wyposaży" na "wykończy"); ale są też większe różnice (np. wersety 7 i 11)

Kalendarium przekładu

2005Ewangelia Mateusza. Rozdziały 1-13 , ks. Antoni Paciorek , tom: NT I/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s.704, ISBN: 978-83-7168-751-8 [IMG]
2005Księga Tobiasza, czyli Tobita, Prof. dr hab. Michał Wojciechowski, tom: ST XII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s.192, ISBN: 978-83-7168-959-4 [IMG]
2006List do Filemona i List do Kolosan, ks. Bartosz Adamczewski , tom: NT XII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, s.416, ISBN: 978-83-7424-199-3 [IMG]
2006Księga Kapłańska, ks. Antoni Tronina , tom: ST III, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, s.488, ISBN: 978-83-7424-129-2 [IMG]
20071-2 List do Tesaloniczan, ks. Michał Bednarz , tom: NT XIII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s.816, ISBN: 978-83-7424-252-3 [IMG]
2007Pierwszy List Św. Piotra, ks. Stanisław Hałas , tom: NT XVII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s.400, ISBN: 978-83-7424-331-5 [IMG]
2008Ewangelia Mateusza. Rozdziały 14-28, ks. Antoni Paciorek , tom: NT I/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.872, ISBN: 978-83-7424-474-9 [IMG]
2008Księga Daniela, ks. Marek Parchem, tom: ST XXVI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.896, ISBN: 978-83-7424-369-8 [IMG]
20091 List do Koryntian, ks. Mariusz Rosik , tom: NT VII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, s.680, ISBN: 978-83-7424-511-1 [IMG]
2009Księga Wyjścia, ks. Janusz Lemański , tom: ST II, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, s.744, ISBN: 978-83-7424-448-0 [IMG]
2009Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Kapłańska. Wstęp przekład, komentarz ks. Antoni Tronina. Biblos. Tarnów 2009. 354 str. ISBN: 978-83-733275-3-5 [GAL]
2009Podręczny Komentarz Biblijny. Ewangelia według Św. Mateusza, rozdziały 1-13. Wstęp, przekład, komentarz ks. Antoni Paciorek. Biblos. Tarnów 2009. 318 stron. ISBN: 978-83-733266-0-6
2009Podręczny Komentarz Biblijny. Ewangelia według Św. Mateusza, rozdziały 14-28. Wstęp, przekład, komentarz ks. Antoni Paciorek. Biblos Tarnów 2009. 372 stron. ISBN: 978-83-733271-3-9 [IMG]
2010Ewangelia Jana. Rozdziały 1-12, ks. Stanisław Mędala CM, tom: NT IV/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.944, ISBN: 978-83-7424-512-8 [IMG]
2010Ewangelia Jana. Rozdziały 13-21, ks. Stanisław Mędala CM, tom: NT IV/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.448, ISBN: 978-83-7424-729-0 [IMG]
2010Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, ks. Mirosław S. Wróbel , tom: ST XI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.352, ISBN: 978-83-7424-754-2 [IMG]
2010Księga Izajasza cz.1. Rozdziały 1-12., ks. Tadeusz Brzegowy , tom: ST XXII/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.728, ISBN: 978-83-7424-655-2 [IMG]
2011Ewangelia Łukasza. Rozdziały 1-11, ks. Franciszek Mickiewicz SAC, tom: NT III/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.668, ISBN: 978-83-7424-760-3 [IMG]
2011List do Filipian, ks. Jan Flis , tom: NT XI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.576, ISBN: 978-83-7424-757-3 [IMG]
2011List Świętego Jakuba, ks. Józef Kozyra , tom: NT XVI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.368, ISBN: 978-83-7424-758-0 [IMG]
2011Apokalipsa Świętego Jana, Prof. dr hab. Michał Wojciechowski, tom: NT XX, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.512, ISBN: 978-83-7424-981-2 [IMG]
2012Ewangelia Łukasza. Rozdziały 12-24, ks. Franciszek Mickiewicz SAC, tom: NT III/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s.688, ISBN: 978-83-7424-761-0 [IMG]
2012Księga Mądrości, ks. Bogdan Poniży, tom: ST XX, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s.552, ISBN: 978-83-7797-050-8 [IMG]
2012Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Wyjścia. Wstęp, przekład, komentarz ks. Janusz Lemański. Biblos. Tarnów 2012. 312 stron. ISBN: 978-83-7793-051-9
2012Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Daniela. Wstęp, przekład, komentarz ks. Marek Parchem. Biblos. Tarnów 2012. 478 stron. 978-83-7793-135-6
2013-04Księga Hioba, ks. Antoni Tronina, tom: ST XV, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s.712, ISBN: 978-83-7797-073-7. Na stronie Wydawnictwa dostępny jest fragment wydania. [IMG] [4]
2013-05Księga Rodzaju ST I Rozdziały 1-11, ks. Janusz Lemański, tom: ST I/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s.576, ISBN: 978-83-7797-102-4 [IMG] [5]
2013-10Ewangelia wg św. Marka cz.1 Rozdziały 1,1 - 8,26. ks. Artur Malina. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s.528. ISBN: 978-83-7797-204-5 [IMG] [6]
2014-04Księga Rodzaju ST cz. II Rozdziały 11-36, ks. Janusz Lemański, tom: ST I/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014, s.1076, ISBN: 978-83-7797-205-2 [IMG]
2014-11Księga Izajasza cz. II. Rozdziały 13-39. ks. Tadeusz Brzegowy. ISBN: 9-788377-973387 [IMG] [7]
2015-03Księga Rodzaju ST cz.III. Rozdziały 37-50. ks. Janusz Lemański. ISBN: 978-83-7797-407-0. 632 s. [IMG] [8]
2015-06Pierwsza Księga Kronik ST X cz.1. ks. Antoni Tronina. ISBN: 78-83-7797-448-3. 544s. [IMG] [9]
2015-11Księga Jozuego ST VI, ks. Stanisław Wypych, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2015, 624 s., ISBN: 978-83-7797-517-6  [IMG] [10]
2016-03Księga Barucha ST XXIV/II, Michał Wojciechowski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, 168 s., ISBN: 978-83-7797-606-7  [IMG] [11]
2016-05Pierwsza Księga Machabejska, rozdz. 1:1-6:16 ST XXIV/I, ks. Janusz Nawrot, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, 848 s., ISBN: 978-83-7797-537-4 [IMG] [12]
2016-06Druga Księga Kronik ST X cz.2. ks. Antoni Tronina. Stron: 536. ISBN: 978-83-7797-637-1 [IMG] [13]
2017-052 List do Koryntian. NT VIII. ks. Antoni Paciorek. Stron: 624 ISBN: 978-83-7797-805-4 [IMG] [14]
2018-01List do Hebrajczyków. NT XV. ks. Artur Malina. Edycja Świętego Pawła. Stron 696. ISBN: 9788377977798 [IMG] [15]
2018-05Druga Księga Machabejska. ST XIV cz.2. ks. Łukasz Laskowski  [IMG] [16]
2018-10Pierwszy i drugi list do Tymoteusza. List do Tytusa. NT XIV. ks. Stanisław Haręzga. Edycja Świętego Pawła. Stron 696. ISBN: 978-83-7797-160-4 [IMG] [17]
2018-11List świętego Judy. Drugi List świętego Piotra NT XVIII. ks. Franciszek Mickiewicz SAC. Edycja Świętego Pawła. 400 s. ISBN: 978-83-7797-622-7  [IMG] [18]
2019-03Księga Sędziów rozdziały 1-5 Tom VII - Część I. ks. Dariusz Dziadosz. Edycja Świętego Pawła. Stron: 592. ISBN: 978-83-7797-716-3 [IMG] [19]
2019-06Księga Sędziów ST VII (cz.2) Rozdziały 6-12 Autor: ks. Dariusz Dziadosz. Stron: 544. ISBN: 978-83-8131-100-7  [IMG] [20]
2019-11Księga Izajasza cz. III. Rozdziały 40-66. ks. Tadeusz Brzegowy. s. 944. ISBN: 978-83-8131-109-0 [IMG] [21]
2020-08Pierwsza Księga Machabejska, rozdz. 6:16-16:24 ST XXIV/II, ks. Janusz Nawrot, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020, 1240 s., ISBN: 978-83-8131-111-3 [IMG] [22]
2020-11List do Rzymian. NT VI; ks. Sławomir Stasiak. Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła. ISBN: 978-83-8131-152-6. 928 s. [IMG]
2021-03Księga Lamentacji. ST XXIV cz.1. Ks. Cezary Korzec, Edycja Świętego Pawła 2021, 192 s.; ISBN: 978-83-8131-267-7  [IMG]
2022-09Powtórzonego Prawa. ST V. o. Michał Baranowski, Edycja Świętego Pawła 2022, 768 s.; ISBN: 978-83-8131-400-8 [GAL]
2024-02NKB Księga Liczb ST IV. Teresa Stanek. Edycja Świętego Pawła. 648 stron. ISBN: 978-83-8131-298-1. EAN13: 9788381312981 [IMG] [23]
2024-04NKB List do Galatów NT IX. ks. Dariusz Sztuk SDB. Edycja Świętego Pawła. 400 stron. ISBN: 978-83-8131-644-6. EAN13: 9788381316446 [IMG TXT] [24]

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

Apokalipsa 1:4-8 [4] Jan do siedmiu Kościołów w Azji: łaska wam i pokój od [tego,] który Jest, Był i Przychodzi, od siedmiu duchów, które [są] przed Jego tronem, [5] i od Jezusa Mesjasza, świadka wiernego, pierworodnego spośród martwych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, który uwolnił nas od grzechów naszych przez swoją krew [6] i uczynił nas królestwem, kapłanami Boga i swojego Ojca, Jemu chwała i potęga na wieki. Amen. [7] Oto przychodzi z obłokami i zobaczy Go każde oko i ci, którzy Go przebodli. A wszystkie plemiona ziemi uderzą się [w piersi] z Jego powodu. Tak, amen. [8] Ja jestem Alfa i O, mówi Pan Bóg, który Jest, Był i Przychodzi, wszechpotężny. [25]


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Krzysiekrok 9 mies. temu [2022.10.17, g.15:35]
  • Ciekawa jest ta rezygnacja z ebooków. Wygenerowanie ebooka jest tańsze niż wydrukowanie ksiązki. Zakup jest wygodniejszy bo po kilku minautach masz przed oczami zakup. Masz możliwość wyszukiwania itd itp. Pewnie boją się piractwa. Choć w świecie czytelników Pisma Świętego ten problem nie powinien istnieć ;)  [Odpowiedz]
  • ~Mariusz3 lata temu
  • Wydawnictwo rezygnuje z ebooków wysłało e-mail do osób które coś u nich kupiły, że 10 listopada wyłączają możliwość kupowania ebooków. I poinformowali żeby pobrać sobie już kupione. To ostatni moment na kupienie części tego tłumaczenia (nie wszystko zostało wydane w formacie ebook). link do sklepu z ebookami: https://www.edycja.pl/produkty-wirtualne/ebooki/nowy-komentarz-biblijny ps. można skorzystać z kodu promocyjnego po zapisaniu się na newsletter [Odpowiedz]
  • ~Zbyszek7 lat temu
  • Pod tym linkiem: Fragment tłumaczenia - Przekład i komentarz do Apokalipsy Jana 2:4-8 nie wyświetla się Apokalipsa... [Odpowiedz]
  • [~BP] Rzeczywiście, wydawca usunął ten plik. Usuwam więc i ja. Dziękuję za informację.