«  Stary Testament wierszem [2009]Wszystko PŚ Starego Przymierza [1871]  »

NT Zasadiusa
To jest jedno z wydań Biblii Gdańskiej. Poniżej zamieszczone porównanie tekstów nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.

Poniższe zestawienie przetłumaczonych ksiąg ma charakter informacyjny i zaznaczone księgi są pomijane w podsumowaniach.
Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa NT z 1751r

Przedmowa S.Zasadiusa + początek Ew. Mateusza

Koniec Ew. Łukasza i początek Ew.Jana

Początek przedmowy M.Lutra do Listu do Rzymian

Fragment tłumaczenia - Rzymian 1:1-20

Zakończenie Apokalipsy oraz początek "Rejestru Ewangelii i Lekcji..."

Główne wydanie 1725

Wydanie Nowego Testamentu pt.: " Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami. W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725". Wydanie to zostało ocenzurowane.

Tłumaczenie

Samuel Ludwik Zasadius

Fragment przekładu

Apokalipsa Jana 3:14-22 [14] A Aniołowi Zboru Láodyceńskiego nápisz: To mowi Amen, Świádek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. [15] Znam uczynki twoie, żeś nie iest áni zimny, áni gorący: bodayżeś był zimny álbo gorący. [16] A tak ponieważeś letny, á áni ziemny áni gorący, wyrzucę ćię z ust moich. [17] Abowiem mówisz: Jestem bogáty i zbogáciałem, á niczego nie potrzebuię: á nie wiesz żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nági. [18] Rádzeć ábyś kupił u mnie złotá w ogniu doświadczonego, ábyś był bogáty: i száty białe, ábyś był obleczony, á żeby śię nie okázowáłá sromotá nágośći twoiey; á oczy twoie námaz máśćią wzrok nápráwiáiącą, ábyś widział. [19] Ja ktorekolwiek miłuie, strofuie i karze. Bądź tedy gorliwym, á pokutuy. [20] Oto stoię u drzwi, i kołácę: ieżliby kto usłyszał głos moy i otworził drzwi, wnidę do niego i będę z nim wieczerzał, á on ze mną. [21] Kto zwyćięży, dam mu śiedzieć z sobą ná stolicy moiey: iákom i Ja zwyćiężył, i uśiadłem, z Oycem moim ná stolicy iego. [22] Kto ma uszy niechay słucha, co Duch mowi Zborom! [FOT]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczenia B.Gdańskiej i S.Zasadiusa [Apokalipsa Jana 3:14-22]:

[14 GDA] A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

[14 ZAS] A Aniołowi Zboru Láodyceńskiego nápisz: To mowi Amen, Świádek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego.

[15 GDA] Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny ani gorący, bodajżeś był zimny albo gorący!

[15 ZAS] Znam uczynki twoie, żeś nie iest áni zimny, áni gorący: bodayżeś był zimny álbo gorący.

[16 GDA] A tak, ponieważ jesteś letni, a ani zimny ani gorący, wyrzucę cię z ust moich.

[16 ZAS] A tak ponieważeś letny, á áni ziemny áni gorący, wyrzucę ćię z ust moich.

[17 GDA] Albowiem mówisz: Jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi.

[17 ZAS] Abowiem mówisz: Jestem bogáty i zbogáciałem, á niczego nie potrzebuię: á nie wiesz żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nági.

[18 GDA] Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty, i szaty białe, abyś był obleczony, a żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a oczy twoje namaż maścią wzrok naprawiającą, abyś widział.

[18 ZAS] Rádzeć ábyś kupił u mnie złotá w ogniu doświadczonego, ábyś był bogáty: i száty białe, ábyś był obleczony, á żeby śię nie okázowáłá sromotá nágośći twoiey; á oczy twoie námaz máśćią wzrok nápráwiáiącą, ábyś widział.

[19 GDA] Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj.

[19 ZAS] Ja ktorekolwiek miłuie, strofuie i karze. Bądź tedy gorliwym, á pokutuy.

[20 GDA] Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

[20 ZAS] Oto stoię u drzwi, i kołácę: ieżliby kto usłyszał głos moy i otworził drzwi, wnidę do niego i będę z nim wieczerzał, á on ze mną.

[21 GDA] Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego.

[21 ZAS] Kto zwyćięży, dam mu śiedzieć z sobą ná stolicy moiey: iákom i Ja zwyćiężył, i uśiadłem, z Oycem moim ná stolicy iego.

[22 GDA] Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom.

[22 ZAS] Kto ma uszy niechay słucha, co Duch mowi Zborom!

Kalendarium przekładu

1725Wydanie Nowego Testamentu pt.: " Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami. W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725". Wydanie to zostało ocenzurowane. [1]
1751Ukazuje się II wydanie Nowego Testamentu. Wydanie pełne z przedmową Marcina Lutra do Listu do Rzymian pt.: "Nowy Páná nászego Jezusá Krystusa Testament z krociuchnemi káżdego rozdziału summowániámi i na list S. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa D. M. L. Tákże też z przydátkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L. W Brzegu, drukowała wdowa nieboszczyka Goffreda Trampa." [2]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać