«  Biblia Wujka [1599]Przekład Mariawitów [1925]  »

Biblia Gdańska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBarMod.Manass. 3Ezdr 4Ezdr 3Mach [1]  

Strona tytułowa Nowego Testamentu z 1606r

Strona tytułowa Biblii Gdańskiej z 1632r [2]

Wydanie Starego Testamentu Biblii Gdańskiej w systemie Stronga

Fragment Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej

Główne wydanie 1632-11-18

W Gdańsku ukazuje się drukiem pełne wydanie Biblii Gdańskiej: "BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8°." Wydanie przedstawia u góry karty tytułowej dwie alegoryczne postacie z mieczem i gałązką oliwną. W pośrodku jest tytuł dzieła, pod tym apoteoza zmartwychwstania, poniżej po bokach Mojżesz i Aaron, a między nimi obraz Królestwa Pokoju według słów Izajasza 11,6-8. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Daniel Mikołajewski;Jan Turnowski

Podstawa tłumaczenia

Tekst Masorecki (ST); Textus Receptus (NT)

Fragment przekładu

Łukasza 2:1-7 [1] I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. [2] A ten popis pierwszy stał się, gdy Cyreneusz był starostą Syryjskim. [3] I szli wszyscy, aby popisani byli, każdy do miasta swego. [4] Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto iż on był z domu i z familii Dawidowej;) [5] Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną. [6] I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła. [7] I porodziła syna swego pierworodnego; a uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, przeto iż miejsca nie mieli w gospodzie.

Ciekawostki i cechy szczególne

W wydaniu z 1632 roku w Mateusza 4:1 znalazł się przykry błąd. Zamiast "Jezus był kuszony od diabła" znalazł się tekst "Jezus był kuszony do diabła". Dlatego m.in. już w 1633 wydano Nowy Testament w małym formacie, który nie zawierał już tego błędu.

Biblia Gdańska przez ponad 300 lat była najpopularnijeszym wydaniem wśród protestantów

Więcej o przekładzie

Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii Brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. Początkowym zamysłem wielu, było dokonanie zupełnie nowego przekładu. W 1600 roku jednak, na soborze w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (sandomierskie). Jednak w 1602 roku postanowiono odłożyć prace do czasu zebrania się superintendentów, aby wyznaczyć do tego wydania rewizorów i „obmyślić pieniądze na opędzenie kosztów”. W 1603 roku na synodzie bełżyckim (lubelskie) postanowiono wydać owe tłumaczenie Janickiego, po uprzednim dokonaniu rewizji, do czego wezwano teologów helweckiego i augsburskiego wyznania oraz przedstawicieli Jednoty Braci czeskich. Ci uczeni mężowie mieli się zebrać w r. 1604 na synodzie w Baranowie (w Sandomierskiem), majątku wojewody brzeskiego, który na ich utrzymanie łożyć obiecał. Na tym synodzie polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią Brzeską, czeską (1579-1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań obydwu mężów Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Pełne wydanie Biblii ukazało się drukiem 18 listopada 1632 r. w Gdańsku. Karta tytułowa ma miedzioryt przedstawiający Mojżesza i Aarona, u góry raj, u dołu zaś scenę „sądu ostatecznego”. Na początku są dwie dedykacje: Krzysztofowi Radziwiłłowi, księciu na Birżach, i Dubinkach, hetmanowi polnemu W.X.L., wnukowi R. Rudego, brata stryjecznego wydawcy Biblii Brzeskiej oraz królowi Władysławowi Zygmuntowi tzn. Władysławowi IV. [3]

Wydania Biblii Gdańskiej

Mimo wydania amsterdamskiego z r. 1660, które jest wiernym przedrukiem gdańskiego, już pod koniec 17 wieku stała się rzadkością. (...) Fr. W. Schultz, ewangelicko-luterański kaznodzieja w Królewcu przygotował nowe wydanie w r. 1738, które wyszło w Królewcu, zmieniając nieco tekst Nowego Testamentu dla zgodności z Biblią niemiecką. W XVIII w. pojawiły się jeszcze i przedruki, a mianowicie w r. 1768 w Brzegu i w r. 1779 w Królewcu, nadto wydania Nowego Testamentu w opracowaniu pastorów luterańskich. Nowo założone Towarzystwo biblijne w Berlinie (w r. 1805) wśród pierwszych swych druków ma także Biblię Gdańską, wydaną dzięki poparciu Brytyjskiego Towarzystwa biblijnego w r. 1810 pt. "Biblia, to jest wszystko Pismo święte Starego i Nowego Przymierza, według Edycji Biblii Gdańskiej w r. 1632 wydaney ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Protestanckich podług Biblii Królewieckiej w Roku 1738 wydaney na nowo przedrukowane." I to wydanie ma przedmowę F. A. Schultza, w tekście nie różni się od poprzednich. Na nim oparte są wszystkie późniejsze: w Królewcu (1823 r.), w Wrocławiu (1836), i bez apokryfów i czcionkami łacińskimi drukowane (1855), Poznaniu (1838), Lipsku (1840; 1846, 1889), Halli n/S (1854, 1860), Berlinie (1857 1861, 1863, 1864, 1865, 1873), Warszawie (1869, 1876, 1879, 1889, 1890), i wszystkie Biblie, wydane w XX w. w kraju, w Niemczech i w Ameryce (np. w 1899 i 1919 r.). Cztery towarzystwa biblijne zajmowały się drukiem i rozpowszechnianiem Biblii ewangelickiej i jej części brytyjskie i zagraniczne, halleńskie, pruskie w Berlinie, a ostatnio amerykańskie. Dzięki temu ewangelicy mowy polskiej stale mają wspólny skarb, który ich łączy mimo granic, różnic wyznaniowych i kościelnych. Z wyjątkiem Nowego Testamentu Biblia gdańska - podobnie jak kralicka - pozostała przez trzy wieki niezmieniona. Robiono różne próby rewizji, która jednakowoż tylko w roku 1881 wydały pozytywny wynik w formie Nowego Testamentu tzw. Warszawskiego. [patrz poniżej] [4]

Historia rewizji warszawskiej z 1881r

"W latach siedemdziesiątych XIX wieku ks. Karol Gustaw pracował nad ponownym tłumaczeniem na język polski Nowego Testamentu. Była to praca zespołowa, razem z ówczesnym superintendentem kościoła reformowanego w Kongresówce ks. Diehlem, i z profesorami Papłońskim i Fechtem. Poprzednie tłumaczenie z greckiego na polski pochodziło z roku 1632 i nie odpowiadało już językowi nowożytnemu. Londyńskie Towarzystwo Biblijne zainicjowało kontakt z ks. Karolem Gustawem ok. roku 1870. Pisał ks. Karol Gustaw: „w Nowym Testamencie wyraz grecki „metanoia” tłumaczony jest przez pokutę, i to stało się powodem że hrabia Węgierski, członek towarzystwa Św. Trójcy w Londynie, odniósł się do mnie, czybym nie zdecydował na zastąpienie ten wyraz innym. Poprosiłem na naradę znanych naszych filologów i postanowiliśmy odpisać Węgierskiemu, że taka zmiana jednego wyrazu jest niemożliwa, ale z chęcią podejmiemy się rewizji polskiego tłumaczenia Nowego Testamentu, jeżeli Towarzystwo Londyńskie koszta druku weźmie na siebie”. Po pewnych negocjacjach Towarzystwo zgodziło się na nowe tłumaczenie na język polski całego tekstu Nowego Testamentu i pokrycie kosztów druku. ... „postanowiliśmy o ile można nie odstępować od dawnego tłumaczenia i rozpoczęliśmy robotę na nowo”.... „Praca wkoło rewizji Nowego Testamentu wielką mi sprawiała przyjemność, z tęsknotą czekałem wieczora kiedy na pracę się schodziliśmy jeden raz w tygodniu.” Powyższe zdania odnoszą się do okresu 1875 – 1880, bo wcześniej była przerwa w tłumaczeniu spowodowana brakiem zgody na warunki Towarzystwa Biblijnego. Zamieszczone zdjęcie pamiątkowe przedstawia grupę czterech autorów przekładu i ich podpisy. Cała praca ukazała się drukiem w roku 1881, i zamieszczone zdjęcie pokazuje jej okładkę." [JA: okładka widoczna powyżej wśród obrazków] [5]

"Do myśli nowego przekładu powrócono kilka lat później. Zaczęło się to wszystko od jednego słowa: "metanoia" (co dotąd tłumaczono przez pokutę, a w nowym przekładzie przez upamiętanie). Był to przekład ekumeniczny. W Komisji obok katolików: prof. J. Przyborowskiego i J. Papłońskiego zasiadali ks. Gustaw Manitius (ewangelik augsburski), ks. August Diehl, (ewangelik reformowany) i literat Ludwik Jenike (ewangelik augsburski). Owocem tej pracy było ukazanie się w Warszawie w 1881 r. Nowego Testamentu. Ta edycja Nowego Testamentu była czytana przez Ewangelików w Polsce do czasów ukazania się Biblii tzw. "Warszawskiej" tj. do roku 1975." [6]

Uwspółcześniona Biblia Gdańska [2017]

W roku 2010 staraniem Fundacji Wrota Nadziei ukazało się wydanie na razie tylko Nowego Testamenu Biblii Gdańskiej przystosowane do wspólczesnego języka polskiego. Na stronie internetowwej Fundacji (patrz: przypisy) można: - Zakupić to wydanie - Pobrać jako plik PDF Dostępne są też moduły z tłumaczeniem do darmowych programów programów biblijnych: E-Sword i The Word [7]

Dzisiejsza Biblia Gdańska [2019]

Autorzy niniejszego opracowania Biblii przyjęli jako tekst bazowy słynne wydanie BIBLII GDAŃSKIEJ z roku 1632, która cieszyła się olbrzymią popularnością przez ponad 350 lat. W drugiej połowie XX wieku była jednak stopniowo wypierana przez nowsze przekłady. Zrozumienie staropolskiego języka nastręczało bowiem coraz większych problemów kolejnym pokoleniom. Zarazem trudno było i jest pogodzić się z przemijaniem dzieła, którego myśl ewangeliczna została oddana w wyjątkowo piękny sposób, z jednoczesnym zachowaniem daleko idącej wierności wobec tekstu oryginalnego. Czytelnik otrzymuje tekst BIBLII GDAŃSKIEJ przystosowany do wymogów współczesnego języka polskiego, wolny od konfesyjnych uzależnień. Zespół redakcyjnyświadomy jest niemożności stworzenia przekładu idealnego; świadczy o tym choćby wielość i różnorodność dostępnych tłumaczeń. Mamy jednak nadzieję, że odbiorcy odnajdą w niniejszym opracowaniu klimat pierwotnego tekstu BIBLII GDAŃSKIEJ, skłaniający do zachwytu Bogiem, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydań: NT Gdański [1606], Biblia Gdańska wyd.1 [1632], wydanie z 1834, po rewizji warszawskiej [1881], Uwspółcześniona [2008], Dzisiejsza [2019] [Ewangelia Mateusza 11:28-30]:

[28 1606] Pódźcie do mnie wszyscy pracujący, y obciążeni, a ja uspokoję was.

[28 1632] Podźcie do mnie wszyscy ktorzyście zpracowani y obciążeni, a Ja wam sprawię odpoczynienie.

[28 1834] Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpoczynienie.

[28 1881] Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie;

[28 2008] Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.

[28 2019] Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam odpocznienie.

[29 1606] Weźmicie jarzmo moje na się, a uczcie się odemnie, iżem jest cichy y spokojnego serca, a naydziecie odpocznienie duszom waszym.

[29 1632] Weźmicie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy y pokornego serca; a znajdziecie odpoczynienie duszam waszym.

[29 1834] Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się odemnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpoczynienie duszom waszym.

[29 1881] Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, bom ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich;

[29 2008] Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.

[29 2019] Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że Ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.

[30 1606] Abowiem jarzmo moje łatwie, a brzemię moie lekkie jest.

[30 1632] Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest; a brzemię moje lekkie jest.

[30 1834] Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.

[30 1881] Albowiem jarzmo moje łagodne jest, i brzemię moje lekkie jest.

[30 2008] Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.

[30 2019] Bo moje jarzmo jest miłe, a mój ciężar jest lekki.

Porównanie wydań: Wydanie z 1834, po rewizji warszawskiej [1881], Uwspółcześniona [2008], Dzisiejsza [2019] [Izajasza 6:1-10]:

[01 1841] Roku, którego umarł Król Uzyasz, widziałęm Pana, siedzącego na stolicy wysokiéy i wyniosłéy, podołek iego napełniał kościoł.

[01 1881] Roku, którego umarł król Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek jego napełniał kościół.

[01 2017] W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię.

[01 2019] W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.

[02 1841] Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwiema zakrywał twarz swoię, a dwiema przykrywał nogi swoie, a dwiema latał.

[02 1881] Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz swoję, a dwoma przykrywał nogi swoje, a dwoma latał.

[02 2017] Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał.

[02 2019] Serafini stali nad nim, każdy z nich miał sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał.

[03 1841] I wołał ieden do drugiego, mówiąc: Święty, Święty, Święty, Pan zastępów; pełna iest wszystka ziemia chwały iego.

[03 1881] I wołał jeden do drugiego, mówiąc: Święty, święty, święty, Pan zastępów; pełna jest wszystka ziemia chwały jego.

[03 2017] I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały.

[03 2019] I wołał jeden do drugiego, mówiąc: Święty, święty, święty Pan Zastępów; pełna jest cała ziemia jego chwały.

[04 1841] I poruszyły się podwoie u drwi od głosu wołaiącego, a dom pełny był dymu.

[04 1881] I poruszyły się podwoje u drzwi od głosu wołającego, a dom pełny był dymu.

[04 2017] I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.

[04 2019] I zatrzęsły się progi u drzwi od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.

[05 1841]. I rzekłem: Biada mnie! iużem zginął, przeto żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam w pośrzód ludu, który ma splugawione wargi, a iż Króla, Pana zastępów, widziały oczy moie.

[05 1881] I rzekłem: Biada mnie! jużem zginął, przeto, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam w pośród ludu, który ma splugawione wargi; a iż króla, Pana zastępów, widziały oczy moje.

[05 2017] I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów.

[05 2019] I powiedziałem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy zobaczyły Króla, Pana Zastępów.

Porównanie wydań: Wydanie z 1834, po rewizji warszawskiej [1881], Uwspółcześniona [2008], Dzisiejsza [2019] [List do Filipian 2:1-11]:

[01 1840] Ieźli tedy macie iaką pociechę w Chrystusie, ieźli iaką uciechę miłości, ieźli iaką społeczność ducha, ieźli są iakie wnętrzności i zlitowania w was,

[01 1881] Jeźli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeźli jaką uciechę miłości, jeźli jaką społeczność ducha, jeźli są jakie wnętrzności i zlitowania w was,

[01 2008] Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota Ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie;

[01 2019] Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś społeczność ducha, jeśli jakieś współczucie i litość,

[02 1840] Dopełnicież wesela moiego, abyście iednoż rozumieli, iednostayną miłość maiąc, będąc iednomyślni i iednoż rozumieiący;

[02 1881] Dopełnijcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący;

[02 2008] Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni;

[02 2019] dopełnijcie mojej radości, abyście byli jednomyślni, mając tę samą miłość, wspólnego ducha i tak samo myśląc;

[03 1840] Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze iedni drugie maiąc za wyższych nad się.

[03 1881] Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się.

[03 2008] Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.

[03 2019] nic nie czyniąc z kłótliwości albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie.

[04 1840] Nie upatruycie każdy tylko, co iest iego, ale każdy téż, co iest drugich.

[04 1881] Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich.

[04 2008] Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych.

[04 2019] Niech każdy patrzy nie tylko na to, co jest jego, ale i na to, co cudze.

[05 1840] Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Iezusie.

[05 1881] Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie.

[05 2008] Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;

[05 2019] Tego więc bądźcie o sobie rozumienia, jakie było i w Chrystusie Jezusie,

Kalendarium przekładu

1606Ukazuje się: "Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego na polski język z pilnością przełożony: A teraz znowu przejrzany y z dozwoleniem Starszych wydany. W Gdańsku drukowano u wdowy Guilhelma Guilmothana Roku Pańskiego 1606 w 8-ce." [IMG SKAN]
1632-11-18W Gdańsku ukazuje się drukiem pełne wydanie Biblii Gdańskiej: "BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8°." Wydanie przedstawia u góry karty tytułowej dwie alegoryczne postacie z mieczem i gałązką oliwną. W pośrodku jest tytuł dzieła, pod tym apoteoza zmartwychwstania, poniżej po bokach Mojżesz i Aaron, a między nimi obraz Królestwa Pokoju według słów Izajasza 11,6-8. [IMG SKAN]
1633NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEzusa Chrystusa, Z Greckiego jezyka na Polski wiernie przetłumaczony. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Pol. et Swet., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1633, 24°. [IMG SKAN]
1633PSALMY DAWIDOWE Cum Gratia et Privilegio S. R. Majest. Polon. et Sveciæ, Gdańsk, A. Hünefeldt, 1633, 24° [8]
1660Wydanie amsterdamskie Biblii Gdańskiej. Wydanie nie wprowadziło żadnych zmian tekstowych, jedynie niewielkie różnice w materiale dodatkowym. Natomiast karta tytułowa jest zupełnie inna. Przedstawia ona u góry obraz stworzenia człowieka podpisany słowami: "Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym" (Żyd. 11,2-3). Poniżej znajduje się tytuł dzieła, po obu jego stronach Mojżesz i Chrystus wskazujący na tablicę przykazań i na Ewangelię, co jest podpisane słowami: "zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska y prawda przez Jezusa Chrystusa stała się" (Jan 1,17). U dołu karty jest obraz sądu ostatecznego podpisany słowami: "Musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego co czynił, lub dobre, lub złe" (II Kor. 5,10). Zdjęcia z aukcji Allegro  [GAL SKAN] [9]
1686Wydanie w Amsterdamie Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej. Wydanie to ukazuje się pod tytułem: "Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego."
1708Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa podług edycyi Gdańskiey roku 1632 : Z przydatkiem modlitew nabożnych i pieśni duchownych, aż też pierwszych początkow nauki chrześciańskiego nabożeństwa katechizmowych. W Brzegu Sląskim : drukował Gotfryd Grynder ; w Wrocławiu : u Chrystyana Baucha, 1708. 982 strony. [IMG SKAN]
1726Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Halle u S. Orbana. BIBLIA Sacra, To iest Wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza; z Zydowskiego i Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone a teraz podług Edycyi Gdańskiej Roku 1632 przedrukowane. W Hali Magdeburskiey 1726. W Drukarni Stefana Orbana. 8, s. [12], 1023 [Stary Testament], [1], 255 [Apokryfy], [1], 332 [Nowy Testament], 20 [Passya]. ". Na frontispisie przedstawienie Chrystusa Każącego w otoczeniu proroków. Karta tyt. dwubarwna, czarna i czerwona, ozdobiona miedziorytem. Biblia protestancka, wydanie wzorcowe - stało się podstawą dalszych edycji w Brzegu i Halli Magdeburskiej. "Zestawiając oba wydania Biblii gdańskiej, to z r. 1632 i to z r. 1726, trzeba zauważyć niesłychaną rzetelność wydawców z Halli widoczną w przygotowaniu tekstu przekładu do wznowienia. Zaznacza się to nie tylko w bezbłędnym przedruku tekstu przekładu, ale i w ulepszeniach typograficznych, jak np. przemieszczenie objaśnień i dokładne ich wzajemne rozgraniczanie ułatwiające poszukiwania miejsc aktualnie potrzebnych. Na skutek wprowadzenia wymienionych zmian wznowienie wygląda lepiej od oryginału, bo przejrzystsze w układzie, a przez to łatwiejsze w czytaniu" (Kossowska 2, 157)). [GAL SKAN] [10]
1727Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Greckiego ięzyka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Lipsku, w Drukarni Breytkopsowey, Roku Pańsk. 1727. W 8ce karta tyt., str. 632 i 3 k. rej. Esteicher: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." [SKAN] [11]
1728Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z naystarszymi i ninieyszymi wersyami Polskiemi zniozszy i summarya Seb. Szmyda przydawszy z glossami D. Marćina Lutra wystawili Księża Augpurskiey Konfessyi Polscy. W Lipsku, w Drukarni Brejtkopfowey, roku Pańsk. 1728. W 8ce, str. 691 i 41 k. nlb. Estericher o wydaniu z 1727r: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [tej z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." oraz "W przedmowie mówi że pierwszy był Jan Seklucyan który r. 1554 Nowy T. w języku polskim wydał. Obecnie porównano Seklucyana i Gdańską edycyą r. 1632 i wzięto glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta." [SKAN] [12]
1738Ukazuje się u J. H. Hartunga tzw. rewizja królewiecka. Wydanie przygotował w Królewcu kaznodzieja ewangelicko-luterański Franciszek A. Schultz. Dla zgodności z Biblią niemiecką, to wydanie ma nieco zmieniony tekst Nowego Testamentu. [SKAN]
1767Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktory naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi porowniany, a z Psalterzem Dawidowym i z Kśiążką Jezusa Syracha, do poręcznieyszego używania na zbudowanie dziateczkom wystawiony, każdy rozdźał krotkimi summaryuszami nowymi naznaczony i podźielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony; przytym ieszcze na końcu te Lekcye ze Starego Testamentu, które iak tu, tak i na innych mieyscach w kościele Bożym zwyczaynie czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem, są przydane.W Królewcu, 1767. Literami i nakladem Hartungowskim.w 12ce (format podłużny), 2 k. str. 880. [IMG SKAN] [13]
1768Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Brzegu u J. E. Trampa. Dzieło to zostało opracowane i wydane przez luterańskiego pastora Pawła Twardego. Ten urodzony w 1737 roku na Śląsku Cieszyńskim duchowny, od 1765 roku aż do emerytury piastował funkcję pastora i kaznodziei przy kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. ... Wzorem i podstawą dla jej tłumaczenia była edycja z Halle z 1726 roku. ... Dzieło to wydane zostało w skromnej postaci. Jedyne urozmaicenie dla tekstu stanowią nieliczne ryciny w formie stylizowanych motywów roślinnych, umieszczone na stronach tytułowych oraz na początku i na końcu każdej z części Biblii. ... Księga posiada ponad 1600 stron, nienumerowanych jednak w sposób ciągły, lecz z osobna dla każdej z części Biblii. Paweł Twardy opatrzył ją swoją przedmową oraz dokonał korekty z wydania hallskiego. We wstępie duchowny wyjaśnił między innymi zasady przyjętej przez niego w przekładzie ortografii oraz usprawiedliwił pojawienie się ewentualnych błędów drukarskich. ... Podobnie jak i wydanie z Halle, dzieło zaczyna się Krótką nauką o Piśmie Świętym, przeznaczoną dla czytelnika i zawierającą rady jak odpowiednio przygotować duszę przed lekturą. Dalsze 1023 paginowane strony zajmuje przekład Starego Testamentu, zaś po nim, charakterystyczny dla Biblii protestanckich, dodatek z księgami deuterokanonicznymi, czyli Przydatek do Starego Testamentu w którym się zamykają Księgi, które pospolicie zowią Apokryfa. Po Apokryfach następuje Nowy Testament, liczący 331 numerowanych stron a zakończony spisem ewangelii i lekcji na niedziele i święta. Na końcu umieszczono natomiast księgi z Pasją Chrystusa oraz historią zburzenia Jerozolimy.  [GAL SKAN] [14]
1779Wydanie całej Biblii Gdańskiej ponownie w Królewcu u B. L. Hartunga: "BYBLIA swięta, to iest: wszystko Pismo swięte Starego i Nowego przymierza; z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone; dopiero ale od rożnych omyłek drukarskich oczyścione. Każdy rozdział summaryami naznaczony i podzielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony i poprawiony; A teraz podług edycyi Gdańskiey, roku 1632. świeżo, na Zbudowanie w nayświętszey i prawdźiwey wierze, zborom bożym polskim, po długim żądaniu, po wtory raz iest wystawione. Roku 1779. W Krolewcu, drukował nakładem i kosztem swoim Bogumił Lebrecht Hartung. 8o, k. 8, s. 968; Przydatek do starego Testamentu, w ktorym się zamykaią Kśięgi, które pospolićie zowią Apokryfa. s. 240; Nowy testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Krolewcu, drukował nakładem Bogumił Lebrecht Hartung 1779, k. 1, s. 307, [3]." [GAL SKAN]
1796Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Psalmy i Księga Mądrości Syracha. W Brzegu, nakładem i typem Jana Ernesta Trampa 1796. Nowy Testament 331, Passya 20s., Psalmy i Ks. Syracha 140s. [GAL SKAN]
1810Biblia to iest, Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ułożone a teraz dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydaney na nowo przedrukowane. W Berlinie, Roku Pańskiego 1810. W drukarni C.S.E. Späthen. 1530 s. Edycja 1 która zawiera przedmowę Franciszka Alberta Szultza. [IMG SKAN]
1810Biblia to iest, Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza. W roku 1810. [2], 968, 15, 240, 307, [3]. Zawiera też księgi deuterokanoniczne. Edycja 2: Inna strona tytułowa, spis treści i nie zawiera przedmowy Franciszka Alberta Szultza. Reszta tak jak w edycji 1 z Berlina. [IMG SKAN]
1810Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony a teraz podług edycyi Gdańskiej z roku 1632 i edycyi Królewskiej z roku 1738 przedrukowany. W Berlinie w Drukarni C. F. E. Späthen, w Roku 1810. 307 stron. Edycja 1: Inna strona tytułowa niż w Edycji 2. [IMG SKAN]
1810Nowy Testament PANA Naszego Jezusa Chrystusa. W Roku 1810. 307 stron. Edycja 2: Inna (uproszczona) strona tytułowa niż w Edycji 1. Wydanie wydaje się wyjęte z Biblii z 1810 - Edycja 2. [IMG SKAN]
1823Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycji gdańskiej z roku 1632 i edycji berlińskiej z roku 1738 powtórnie przedrukowany [IMG SKAN]
1823Biblia to iest wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza / według edycyi Biblii Gdańskiéy w roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla pożytku zborów polskich ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane ; [przedm. Franciszka Alberta Szulca]. Królewiec : w Drukarni Degen, 1823. 1211+317s. [IMG SKAN]
1828Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Berlinie w Drukarni Trowicza i Syna, w roku 1828 [4], 606 s. [BUW] [IMG SKAN]
1832Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1832. [4], 546 s. ; 16 cm [IMG SKAN]
1834Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług wydania amsterdamskiego z roku 1660, zgodnego z Biblią Gdańską z roku 1632, dla wyznań ewangelickich, przedrukowany. W Warszawie w Drukarni A. Gałęzowskiego i Spółki, 1834. 377 s. [IMG SKAN]
1836Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza wedlug edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. w Wrocławiu Drukiem Wilhelma Bogumiła Korna. 1836. 1289 s. [IMG SKAN]
1836Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Edycyi Gdańskiey z Roku 1632, i Edycyi Berlińskiey z Roku 1810 powtórnie przedrukowany. 1836 Wrocław Wilhelm Bogumił Korn. [IMG SKAN]
1840Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza 1840. 1285 str. [SKAN]
1840Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Berlińskiey z roku 1810 przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza. 1840. [3], 316 s. ; 25 cm [IMG SKAN]
1845Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1845. [3], 546 s. ; 20 cm [IMG SKAN]
1846Biblia Świeta, to jest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza: Z żydowskiego i Greckiego języka na polski pilnie i wiernie przełumaczone. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza. 1846. ST: 939 s. + NT: 306 s. [SKAN]
1850Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1860. 546 s. [IMG SKAN]
1852Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich: Warszawa, 1852. 596 s, [IMG SKAN]
1852Życie, śmierć i zmartwychwstanie prawdziwego Messyasza Pana naszego Jezusa Chrystusa według Swiętego Łukasza przez Towarzystwo Missyonarzy Angielskich wydane dla nawracania Żydów. Warszawa w drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich. 1852 [IMG SKAN]
1853Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : podług edycyi Gdańskiej przejrzany i przedrukowany. Londyn 1853 w drukarni A. Rypińskiego i Spólki. [2], XXX, 779 s. ; 20 cm [IMG SKAN]
1854Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza / podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632 dla zborów polskich ewangielickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Biblijnego Pruskiego na nowo przedrukowane. Halle : Biblijna Instytucya Kansteińska, 1854. 968+240+309 s. [IMG SKAN]
1855Biblia Święta to iest: Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Wrocław : drukiem Graffa, Bartha i Spółki (W. Friedricha), 1855. 939+306 s. Skan uszkodzony. Eglemplarz kombinowany: Najpierw Nowy Testament do Jana 6,10. Potem Stary Testament od 3 Mojż 7,3.  [IMG SKAN]
1857Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1857. 546 s. Skan egz. uszkodzonego. Brak stron 11-14 [IMG SKAN]
1858Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1858 [SKAN]
1858Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1858 (Berlin : Trowicz i Syn). 290 s. [BN] [IMG SKAN]
1861Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.1 [SKAN]
1861Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.2 [SKAN]
1861Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1861. [4], 304 s. ; 24 cm. Uwagi BN: Współoprawne z: Biblia Święta, to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. [Cz. 1, Stary Testament]. [IMG SKAN]
1863Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1863. ST: 908 s. + NT: 295 s. [SKAN]
1864Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Berlin : drukiem Trowicza i Syna, 1864. 413 s.
1864Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1864 ([Berlin] : Trowicz). [4], 813, [3], 266 s. ; 25 cm [SKAN]
1866Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1866. 416 s.; 15 cm [IMG SKAN]
1867Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Wiedeń : nakł. A. Reicharda i Spółki, 1867, 436+117 s. [BUW]
1867List świętego Pawła Apostoła do Rzymian : z greckiego języka na polski przetłómaczone. Londyn. Drukiem Samuela Bagster i Syna, 15, Paternoster Row. 1867. 42 s. [SKAN]
1867Nowy Testament [Na końcu księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1867. 416, 111 s. ; 20cm [IMG SKAN]
1869Biblia Święta, to iest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Warszawa : nakł. Adolfa Kantor, 1869. 850+273 s. [SKAN]
1871Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza : podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632 dla pożytku zborów polskich ewangielickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego na nowo przedrukowane. Wyd. 2. Halle : dr. i nakł. Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey, 1871. 968+240+309 s.
1872Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1872. [4], 413 s. ; 16 cm [IMG SKAN]
1873Nowy Testament [Na końcu Księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1873. [4], 421 s. ; 20 cm [IMG SKAN]
1875Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : A. Kantor, 1875 ([s.l. : s.n.]) ; [4], 850, [4], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm  [SKAN]
1875Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z greckiego jęz. na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Warszawa : nakł. Adolfa Kantora, 1875. 273 s.
1877Nowy Testament [Na końcu Księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Wiedniu, nakładem A. Reicharda i Spółki, 1877, 446+118 s. Na końcu: Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [IMG SKAN]
1879BIBLJA ŚWIĘTA to jest Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Warszawa, u Adolfa Kantora. 1879, 850+273 s. Przedruk tego wydania ukazał się w 2023 roku (patrz poniżej) [IMG SKAN]
1882Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora, 1882. 456 s. Księga Psalmów w Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego 1893 (sic!). NT.S. [IMG SKAN]
1883Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1883. 450 s. NT.S. [IMG SKAN]
1887Biblja Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego Warszawa u Adolfa Kantora 1887. NT.S.
1888Biblia to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycyi Berlińskiey z roku 1810 i Gdańskiej z roku 1632 dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego na nowo przedrukowane. Czwarte wydanie. W Halli, Roku Pańskiego 1888. Drukiem i nakłądem Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm [IMG SKAN]
1889Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Lipsk : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1889 (Lipsk : Pöschel i Trepte). 856+276 s. [BN] NT.S. [IMG SKAN]
1889Biblija Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Berlin : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1889 (Berlin : Trowicz i Syn). 850+273 s. NT.S. [IMG SKAN]
1890Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1890. NT.S. [IMG SKAN]
1891Biblija Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Adolf Kantor : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1891 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 856+276 s. [BN] [SKAN]
1893Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1893. [4], 273 s. ; 25 cm NT.S. [IMG SKAN]
1895Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1895. NT.S.
1895Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. W Wiedniu : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1895 ([s.l. ; s.n.]). 450, 118 s. ; 20 cm NT.S. [IMG SKAN]
1897Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Brytyjskiei Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Berlin 1897. ST 830 s, NT 273 s. NT.S. [IMG SKAN]
1897Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1897. 273, [1] s., [6] k. tabl. : mapa ; 23 cm [IMG SKAN]
1898Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, 1898. 456+127 s. [BUW]
1898Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony. Berlin nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, 1898. + Księga Psalmów.
1898Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. z: Księgą Psalmów. Berlin : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1898 ([Berlin] : Bracia Unger). 465, [1], 123, [1] s. ; 20 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1898Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1898. [4], 276 s. ; 21 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1899Biblia to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycyi Berlińskiey z roku 1810 i Gdańskiej z roku 1632 dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego na nowo przedrukowane. 7 wydanie. W Halli, Roku Pańskiego 1899. Drukiem i nakłądem Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm  [IMG SKAN]
1900Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : Brytyjskie i Zagr. Tow. Biblijne, 1900 ([s.l. : s.n.]). [8], 829, [1], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm  [SKAN]
1903Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa ... Nowy York, Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, 1903 NT.S. [SKAN]
1907Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza : podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632. Halle : Biblijna Instytucja Kansteińska, 1907. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 23 cm  [SKAN]
1910Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Berlin : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1910. 829, [1], 273 s. ; 22 cm [SKAN]
1911Ewangielija według ś. Mateusza. Nowy York : Amer. Tow. Biblijne, 1911 ([s.l. : s.n.]). 59 s. ; 12 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1913Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Berlin : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1913 ([Berlin] : Trowicz i Syn). 850+273 s. [BN] [IMG SKAN]
1915Księga Psalmów, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne Warszawa 1915, 127 stron, format 8 x 12 cm,
1916Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. New York: American Bible Society, [1916]. [4], 850 s. ; 22 cm. [SKAN zawiera tylko Stary Testament] [IMG SKAN]
1918Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Philadelphia : The Judson Press, 1918. 850+273 s. [BN] [IMG SKAN]
1918Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1918. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN]
1918Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Założone w r. 1816. Nowy York. 1918, 450 s. NT.S. [IMG SKAN]
1919Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Printed for the National Luteran Council. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Założone w r. 1816. Nowy York. 1918, 450 s. NT.S. [IMG SKAN]
1919Dokonana tajemnica. Pieśń Salomonowa. Hymn weselny. "Strażnica", Towarzystwo biblijne i broszur. Box582. Detroit, Mich. U.S.A. 1919. W Broszurze pełny tekst Pieśni nad Pieśniami w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. [SKAN]
1920Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1920. [4], 273 s., [4] k. tabl. : il. ; 22 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1920Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Lipsk: [s.n.], 1920 (Lipsk : drukiem Poschela i Treptego). [4], 856, [4], 276 s. ; 22 cm [IMG SKAN]
1920Ewangelija według św. Jana. Nowy Jork : Amerykańskie Tow. Biblijne, [ca 1920]. 63 s. ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1924Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1924. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1924Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1924
1926Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1926. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1928Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1928. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1928Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1928
1930Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1930. NT.S.
1930Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. LONDYN: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1930 [IMG]
1930Ewangielija według ś. Marka. London : Scripture Gift Mission, [ca 1930] (Łódź : "Kompas"). 56 s. ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1932Ewangelija według ś. Marka. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1932. S. [1], 62-97 ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1932Ewangelija według ś. Łukasza. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1932. S. [3], 98-158 ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1933Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1933 [SKAN]
1934Ewangielija według Ś. Jana. Helsinki : Polish Gospel St John, 1934 ([s.l.] : K. F. Puromiehen Kirjapaino O.Y.). S. [2], 159-203, [1] ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1935Biblija Święta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1935 (Oxford : University Press) [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1935Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1935. 450 ; 18 cm. Na okładce jest że to Nowy Testament z Psalmami, ale w skanie nie ma księgi Psalmów.NT.S. [IMG SKAN]
1936Ewangelija według ś. Mateusza. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1936. S. 3-61 ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1937Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1937
1938Biblija Święta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1938 (Oxford : Oxford University Press). [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1938Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1938. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN]
1939KONKORDANCJA BIBLIJNA, czyli Alfabetyczny wykaz wyrazów Pisma Świętego z tłumaczeniem imion. Wydanie 1. Wydawnictwo "Straż" Rok wyd. 1939. Stron: 1630. Reprinty (???) Wydawnictwa "Na Straży": 1965 (wydanie 2. "...ortochromatyczny przedruk pierwszego wydania tegoż dzieła wydanego w Polsce w roku 1939, krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej."); 1982 (wydanie 3) [GAL SKAN]
1940Ewangielija według ś. Mateusza. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [non ante 1940]. 63 s. ; 14 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1940Ewangelija według ś. Łukasza. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [non ante 1940]. 59 s., [5] k. tabl. : il. ; 14 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1940Ewangelija według ś. Jana. Nowy York : Amerykańskie Tow. Biblijne, [non ante 1940 => data na stronie z mapą]. 63, [1] s. : il. ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1941Biblija święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1941. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 18 cm [IMG SKAN]
1942Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. London : British and Foreign Bible Society, 1942. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN]
1943Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. THE JUDSON PRESS, 1701-1703 CHESTNUT STREET, PHILADELPHIA, 1943. [4], 850, [4], 273 s. ; 22 cm [SKAN]
1943Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. London : British and Foreign Bible Society, 1943. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN]
1944Biblija Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Genève : Société Bibliques Réunies, 1944 (La Chaux-de-Fonds : Fiedler S. A.). [2], 850, [2] 273, [1] s. ; 19 cm [IMG SKAN]
1944Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Genève Sociétés Bibliques Réunies Avenue de Champel 41, 1944. s. 273 NT.S. [GAL SKAN]
1945Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Rada Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, Nowy York, London 1945 (Wydane w Szwecji Stockholm: Alb. Bonniers). 450s. [IMG SKAN]
1945Biblija święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1945. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 22 cm [IMG SKAN]
1946Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1946. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 22 cm [SKAN]
1946Ewangelija według ś. Łukasza. Helsinki : Sanoma Oy, 1946. S. 95-158 ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN]
1947Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Nowy Testament i Psalmy. London: British and Foreign Bible Society, 1947. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN]
1948Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Nowy Testament i Psalmy. London : The British and Foreign Bible Society, 1948. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN]
1948Biblija święta, to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1948. [4], 850, [4], 273, [1] s. ; 22 cm [IMG SKAN]
1949Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1949 (London : Lowe and Brydone)., 1949. 456+127 s. [BUW]
1949Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1949 NT.S. [GAL]
1950Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Zawiera księgę Psalmów. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [ca 1950]. 456+127 s. [BN]
1950Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1950 NT.S.
1951Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera również: Proroctwa Starego Testamentu o Mesjaszu spełnione w Nowym Testamencie. Drukowane dla Towarzystwa dla Bezpłatnego Rozpowszechniania Nowych Testamentów. [Philadelphia] : Prasa Judsona, [ca 1951]. 481 s. [BN]
1951Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1951 NT.S.
1956Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1956. 456+127 s. [BN]
1958Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1958. 456+127 s. [BUW]
1961Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1961 NT.S.
1964Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1964. 456+127 s. [BN]
1964Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1964 NT.S.
1966Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1966 NT.S.
1968Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1968 NT.S.
1970Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1970 NT.S. [IMG SKAN]
1972Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1972 NT.S. [GAL]
1975Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1975 NT.S. [GAL]
1982Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1982 NT.S.
1985Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1985 NT.S.
2010Staraniem Fundacji Wrota Nadziei ukazało się wydanie Nowego Testamenu Biblii Gdańskiej przystosowane do wspólczesnego języka polskiego.
2013-05-20Nowy Testament wydanie 2 wraz z Księgą Psalmów i Przysłów w ramach Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. PDF z wydaniem do pobrania ze strony Wydawcy. [Link "TXT" obok] [GAL] [15]
2017-04-06Ukazała się wersja elektroniczna całości Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Na razie jako moduły do programów E-Sword i The Word oraz wersja PDF. W najbliższym czasie ma się ukazać również wersja epub i mobi. [TXT] [16]
2017-06Ukazuje się wydanie drukowane całości Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. Pilnie wiernie przetłumaczone z 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem. Fundacja Wrota Nadziei. Toruń 2017. 1344 s. 4 mapy. ISBN: 978-83-928953-x-x [GAL TXT]
2019-12"Dzisiejsza Biblia Gdańska". Z OPISU PROJEKTU: "Projekt zakłada nowe opracowanie oraz rozpowszechnienie w postaci drukowanej Biblii Gdańskiej. Z tego powodu zespół redakcyjny Fundacji Źródła Życia pracował ponad cztery lata, aby zachować oryginalny tekst, a jednocześnie umożliwić zrozumienie jej staropolskiego języka. Pismo Święte jest wciąż w sprzedaży w dość wysokich cenach. Planowane wydanie będzie czterokrotnie tańsze niż inne pozycje o tym samym formacie dostępne na rynku w Polsce." [GAL] [17]
2020-02Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Wydanie dwujęzyczne. Nowy Testament polsko-angielski. Fundacja Wrota Nadziei. Toruń 2020 [GAL] [18]
2023Biblia Święta - Przedruk wydania z 1879. Warszawa 2023. BIBLJA ŚWIĘTA to jest Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Warszawa, u Adolfa Kantora. 1879, 850+273 s. Od Wydawcy: Ze względu na inną technologię druku, jak i papier, w owym przedruku powiększono odrobinę strony i zastosowano szerszy margines wewnętrzny, czego wynikiem jest format 210 × 140 mm i grubość 57 mm. [GAL SKAN]
2023-03Dzisiejsza Biblia Gdańska. Wydanie 2. Pismo Święte Starego i Nowego testamentu - DBG II. Fundacja Źródła Życia 2023. ISBN: 978-83-66434-48-6. 1152 stron. W obecnym wydaniu Dzisiejszej Biblii Gdańskiej uwzględniono szereg uwag zgłoszonych do poprzedniej edycji. Dołożono także starań, by natchniony przekaz przedstawić w jeszcze bardziej przystępnej formie. [GAL] [19]

Powiązane artykuły

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~APK.2 lata temu
 • Biblia Święta, to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1958. Printed in Great Britain. (Nie ma tego wydania w kalendarium). [Odpowiedz]
 • ~Mark4 lata temu
 • Po co zrobili Dzisiejszą Biblie Gdanska dwa lata po uwspolczesionej? Prezciesz nie bylo zadnej potrzeby.  [Odpowiedz]
  • ~Igor4 lata temu
  • Owszem była, moim zdaniem UBG to de facto przekład KJV na polski - proszę sobie porównać obie biblie. Poza tym DBG jest jednak tańsza i jest wydana w dużo lepszym formacie.
  • ~Erwin rok 4 mies. temu [2023.02.12, g.23:11]
  • zgadzam się w 100 procentach. To nie ma sensu ta z 1881 czy 2017 nowsza są wystarczające
 • ~Piotr4 lata temu
 • Posiadam Biblię z 1857 r Biblia Święta, to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Berlin 1857 Drukiem Trowicza i Syna nie ma jej na liście .Pozdrawiam [Odpowiedz]
  • ~w...t@gmail.com 2 lata temu
  • Witaj Piotrze z tej strony Zygmunt mam do ciebie prośbę Sprawdź proszę Księga Wyjścia rozdział szósty a werset trzeci oraz psalm 83 werset 19 czy znajduje się tam Imię Boże dziękuję pozdrawiam
 • ~John Belushi6 lat temu
 • „Biblia gdańska w systemie Stronga”, „Na Straży” (NT – 1996, 2007, 2014; ST w dwóch tomach – 2004) [Odpowiedz]
 • ~John Belushi6 lat temu
 • Jeśli chodzi o konkordancje do Biblii gdańskiej to wydawnictwo Znaki Czasu wydało wznowienie w roku 1982 w Warszawie i 1991 w Gliwicach.  [Odpowiedz]
 • ~Jakub6 lat temu
 • Ja za to mam wydanie z 1975 roku (napis z tyłu karty tytułowej - cytuję "Polish Bible 053/UBS-EPF 1975-15M"). Na karcie tytułowej - Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne - Warszawa [Odpowiedz]
 • ~Agnieszka M7 lat temu
 • W mojej Biblii Gdańskiej mam rok 1972 (BFBS-1972(2)-25M). Dlaczego w Kalendarium przekładu nie występuje to wydanie? (na Waszej stronie nie działa Kontakt / Wyślij e-mail) [Odpowiedz]
 • [~BP] Przed chwilą dodałem to wydanie Biblii Gdańskiej. Jak widać kalendarium tej Biblii wymaga jeszcze uzupełnień. Jeśli chodzi o Kontakt / Wyślij e-mail to sprawdzałem na komputerze i działa (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera). Może ma Pani wyłączony JavaScript - wtedy rzeczywiście nie zadziała. Jakby co, to e-mail kontaktowy to bibliepolskie[MAŁPKA]gmail.com
 • ~Dariusz.Adam 7 lat temu
 • On Słowo prowadzi i wspiera. Wspomni Panie co się nam przydało, wejrzy, a obacz zelżywość naszę [Odpowiedz]
 • [~BP] Druga część to Księga Lamentacji 5:1 - tłumaczenie Wujka. A pierwsza część?
 • ~marekkow1447 lat temu
 • Dalej pytanie o rewizję "warszawską 1881" Biblii gdańskiej [Bg]. Czy z tego nie wynika wniosek, że: - tekst Bg na stronach Wikisource.org (powtórzony bibliepolskie.pl/teksty) oraz innych stronach www, oznaczony jako "1881" czyli "po rewizji warszawskiej", - podobnie w wydaniach drukowanych, popularne wydanie Bg, w wydaniach przed i po drugiej wojnie światowej, jest faktycznie tylko tekstem po rewizji "królewieckiej"? Widzę to w "porównaniu" tekstów, gdzie przekład z 1834 r., jest identyczny jak w wydaniach drukowanych Biblii gdańskiej w XX wieku. Oczywiście wyjątkiem są widoczne poprawki dostosowujące pisownię do wymagań języka polskiego.  [Odpowiedz]
 • ~marekkow1447 lat temu
 • Mam pytanie dotyczące porównania między tłumaczeniami na górze strony. Przekład oznaczony "po rewizji warszawskiej [1881]" - czy nie jest to tłumaczenie Trinitarian Bible Society (później wraz z Psalmami jako przekład Bolesława Goetze)? Pytam, bo tekst "po rewizji warszawskiej [1881]" jest identyczny właśnie z przekładem TBS (rewizji Biblii Gdańskiej, która zaczęła żyć własnym życiem). To wydanie (TBS) jest widoczne w tym kalendarium - rok 1908, skan z archiwe.org Pozdrawiam [Odpowiedz]
 • [~BP] Tak właśnie jest. W czerwcu dotarłem do wydania "rewizji warszawskiej" z 1881 r. i zrobiłem trochę zdjęć. Porównując teksty trafiłem na to, że tekst tej "rewizji" jest prawie identyczny z wydaniem Trinitarian Bible Society (przekład ten kojarzony też z osobą Bolesława Goetze). Dlatego: (1) wydanie z 1881 roku przeniosłem do przekładu Trinitarian Bible Society; (2) w kalendarium powyżej zacząłem oznaczać wydania Biblii i Nowego Testamentu, czy zawierają tekst po rewizji warszawskiej, czy też tekst Gdańskiej sprzed rewizji. Oznaczeń tych będzie pojawiać się coraz więcej.
 • ~Alina Nowińska9 lat temu
 • Mam czwarte wydanie Biblia to jest wszystko Pismo święte starego i nowego przymierza.. etc. czwarte wydanie z 1888 r. czego nie ma w wykazie [Odpowiedz]
 • [~BP] Rzeczywiście, bibliografia nie jest pełna, ale... wciąż jest pełniejsza ;-). Czeka choćby na przejrzenie i "wrzucenie" spisu z Estreichera. Tak samo do opanowania jest morze wydań Wujków i Gdańskich. Poproszę o kilka zdjęć ze wspomnianego wydania (adres e-mail u góry w "Kontakt") to uzupełnię w pierwszej kolejności.