«  Księga Psalmów - A.Tymczak [1947]Psalmy Dawidowe - W.Bąk [1979]  »

Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Psałterza

Okładka wydania Psalmów [1]

Psałterz Tyniecki - 2013

Główne wydanie 1976

PSALMY, kantyki. Układ według liturgii godzin. Przekład z tłumaczenia filologiczno-naukowego M.Skwarnicki, P.Galiński. Kraków 1976. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 352. Pyt: "Czy Pan zna hebrajski?". Odp. M.Skwarnickiego: "Nie. Robiłem to tłumaczenie poetyckie na podstawie filologicznego przekładu benedyktynów tynieckich z języka łacińskiego.... Przekład poetycki psalmów używanych w Lekcjonarzu mszalnym oraz w kapłańskiej "Liturgii godzin" rozpocząłem w 1971 roku i aż do roku 2001, w którym ukazał się "Psałterz tyniecki", zawierający psalmy z podaniem mojego nazwiska jako tłumacza, byłem anonimowy." [GAL]

Tłumaczenie

Marek Skwarnicki

Podstawa tłumaczenia

Biblia Tysiąclecia – adaptacja

Fragmenty przekładu

Psalm 51 (50): Błaganie pokutnika
1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
3. Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
5. Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
6. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
7. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
8. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś.
9. Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
10. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
11. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
12. Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
13. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
14. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój Zbawco,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
15. Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
16. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
17. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
18. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
19. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia,
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. [2]

Psalm 100:1-5 [1] Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. [2] Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. [3] Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. [4] W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię. [5] Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia.

Więcej o przekładzie

Powstanie "Psalmów Kantyków"

"Sprawą liturgicznej wersji Psałterza interesował się również opat tyniecki P. Galiński, który prowadził na ten temat rozmowy z Komisją Liturgiczną EP. Gdy komisja uznała, że żaden z przekładów Psałterza z Biblii Tysiąclecia (tzn. z BT 1 i BT 2) nie spełnia kryteriów umożliwiających jego zastosowanie w liturgii („ze względu na swoją nieudolność językową”), opat wyszedł z propozycją sporządzenia zupełnie nowego tłumaczenia. Sam też znalazł kandydata do wykonania tej pracy: wspomnianego wyżej poetę M. Skwarnickiego, który przyjął propozycję. Projekt znalazł uznanie Komisji Liturgicznej. W tej sytuacji pomysł przystosowania do użytku liturgicznego Psałterza z BT 2 został zaniechany. Wraz z M. Skwarnickim nad tłumaczeniem Psałterza i kantyków biblijnych pracował także P. Galiński. Ich wspólna praca po wykorzystaniu w Lekcjonarzu mszalnym ukazała się także w osobnym wydaniu w 1976 r. " [3]

Wstęp do wydania

LIST KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY DO DYREKTORA WYDAWNICTWA ZNAK Drogi Panie Redaktorze, Sobór Watykański II, mając na uwadze odnowę i rozwój Kościoła w świecie współczesnym, zdecydował, ażeby w liturgii były używane języki narodowe, zrozumiałe dla szerokiego ogółu uczestników świętych misteriów. Podejmowanie szczegółowych i konkretnych decyzji w tej sprawie należy do krajowych Konferencji Episkopatów. Mocą tych decyzji języki narodowe bywają wprowadzane zarówno do liturgii Mszy św., Sakramentów jak i do tzw. liturgii godzin czyli brewiarza kapłańskiego. W tej ostatniej sprawie Konferencja Episkopatu Polski zleciła również prace określonym środowiskom oraz osobom, które stopniowo przygotowują polski przekład tekstów brewiarzowych. Ponieważ istotną część liturgii godzin stanowią psalmy, Konferencja Episkopatu stanęła na stanowisku, aby przekład ten, zanim - po uzgodnieniu ze Stolicą Apostolską - otrzyma jej zatwierdzenie, został naprzód opublikowany i udostępniony szerokiemu ogółowi czytelników, a zwłaszcza duchowieństwu, bez zobowiązującej klauzuli ze strony władzy kościelnej. Chodzi o to, ażeby kapłani - a takie i świeccy - zapoznali się z tym przekładem naprzód w drodze prywatnej lektury, zanim stanie się on oficjalnym tekstem liturgicznym. W ten sposób możliwe będzie zebranie ewentualnych spostrzeżeń i uwag odnośnie do przekładu, a w razie potrzeby dokonanie potrzebnych poprawek czy uzupełnień. Jest to zgodne z potrzebami owego pietyzmu, jaki zawsze otaczał w Kościele księgi liturgiczne. Niniejsze wydanie opracowania Psałterza ma służyć temu właśnie ceiowi. Układ psałmów zgodny jest w roz-k.adzte na poszczególne tygodnie i dni tygodnia z nowym brewiarzem. Konferencja Episkopatu w dniu 6 września 1975 r. wyraziła na to zgodę. Dziękując Wydawnictwu Znak za podjęcie się tego zadania, życzę równocześnie aby pubiikacja osiggnęh swój cel i stała się dalszym krokiem na drodze odnowy świętej iiturgii w Kościele Chrystusowym w Polsce. Kraków, 21 września 1975 r. OD TŁUMACZY Przekład „Księgi Psalmów" drukowany w tej książce powstał z inicjatywy 00. Benedyktynów w Tyńcu, Zwrócili się oni do mnie w roku 1970 z propozycją, bym pomógł im, jako ośrodkowi desygnowanemu przez Episkopat Polski do prac nad reformą liturgii w Polsce, w przygotowaniu tekstu psalmów, który by w większym stopniu od przekładów dotychczasowych był przydatny w śpiewie i recytacji oraz posiadał walory poetyckie przy zachowaniu wierności filologicznej i teologicznej względem oryginału. Bezpośrednim celem mojej pracy było więc przygotowanie tekstów psalmicznych do druku w „Lekcjcnarzu mszalnym", wydawanym przez „Paliottinum" w Poznaniu, oraz do „Liturgii godzin", czyli polskiej wersji zmodyfikowanego brewiarza, który ma się ukazać w przyszłości, jego redakcja została również powierzona Opactwu Tynieckiemu. Niezależnym celem tej pracy było też po prostu v,ydobyde z prastarych tekstów ich piękna i oddanie go możliwie uwspółcześnionym językiem, z zachov/aniem jednak tego umiaru, który nakazuje tradycja i pietyzm nie tylko dla wielkiej księgi modlitwy chrześcijańskiej, cle i dla jednego z ważnych elementów kultury narodowej. Stolica Apostolska pozwala wprowadzać do liturgii przekłady Psalmów, dokonane z języka hebrajskiego. Nie znając języka oryginału, oparłem się w swym postyckim przekładzie na tłumaczeniu filologicznym z hebrajskiego, dokonanym przez benedyktynów Tynieckich. Konsultantem, jeśli chodzi o wierność językowo-znaczeniową i teologiczną tekstów byt o. Augustyn Jankowski, znakomity znawca w tym zakresie. Przekład był również konsultowany z ojcami Placydsm Galińskim i Franciszkiem Małaczyńskim. Między innymi porównywaliśmy niniejsze teksty z najnowszymi, aprobov/a-nymi przez lokalne episkopaty przekładami „Księgi Psalmów" angielskim, francuskim i włoskim, a przede wszystkim z „Liber Psalmonirn", Vaticanum 1969. Pragnę więc złożyć serdeczne podziękowanie wymienionym Ojcom za ich radę, pomoc, a także decyzję, by powierzyć mi tak odpowiedzialną Pracę. W jakim stopniu wywiązałem się z podjętego wysiłku, ocenić może Czytelnik. Pragnę jednak podkreślić, żs w pracy przyświecał mi głównie cel użytkowy, liturgiczny przekładu, co wymagało w wielu wypadkach rezygnowania z poetyckich swobód w traktowaniu języka na rzecz wierności wobec oryginału bądź przystosowania składni i rytmu do wymogów śpkwu i recytacji. Ten aspekt „praktyczny" trzeba mieć na względzie, by po przejściu przez próbę czytelniczą mógł niniejszy przekład przy uwzględnieniu jeszcze ewentualnych korektur, wejść w skład „Liturgii godzin", tak jak obecnie służy on już w formie psalmów responsoryjnycb w „Lekcjonarzu mszalnym". MAREK SKWARNICK! Kantyk jest jedną z form literackich stosowanych przez autorów tak Starego jak i Nowego Testamentu. Czasami ma postać psalmu, czasami hymnu lub stanowi część większego utworu poetyckiego. Obecne oficjum rzymskie („Liturgia Horarum" 1972) wprowadziło większą ilość kantyków w stosunku do dawnego brewiarza. Stanowią one integralną część psalmodii. Nowością jest wprowadzenie kantyków Nowego Testamentu (św. Pawła, św. Piotra, Apokalipsy). W dawnym brewiarzu znajdowały się tylko trzy kantyki z tej części Biblii: „Magnificat", „Benedictus" oraz „Nunc dimittis". Niniejszego przekładu dokonano dla przyszłego użytku liturgicznego. Tekst powstał na podstawie „Biblii Tysiąclecia I". Główną troską było dostosowanie przekładu z języków oryginalnych do możliwości śpiewu i jaśniejszego przedstawienia treści, jeśli taka potrzeba zachodziła i była dopuszczalna. Najmniej interwencji poczyniono w kantykach Nowego Testamentu, których zawartość teologiczna nie zawsze pozwala na swobodniejszy przekład. W wypadku „tekstu skażonego" odwoływano się zazwyczaj do francuskiego przekładu Dhelorme'a, uważanego za najbardziej pewny. PLACYD GALIŃSKl Opat Tyniecki OD WYDAWNICTWA Aby umożliwić sprawdzenie, czy przekład psalmów i kantyków nadaje się do użytku liturgicznego, ułożono je w takim porządku, w jakim występują w „Liturgii godzin" i obramowano je antyfonami. Numeracja psalmów została podana według tekstu hebrajskiego oraz w nawiasach według Wulgaty. Umożliwia to konfrontację przekładu z obydwoma tekstami. Ze względu na ewentualne wykorzystanie psalmów i kantyków w liturgii, uwydatniono podział na wiersze. Każdy wiersz zaczyna się dużą literą, bez względu na zasady interpunkcji. W antyfonach podano cezury. W antyfonie przed psalmem pierwsza cezura określa również zakres intonacji. Krzyżyk umieszczony na końcu antyfony oznacza, że jest ona identyczna z początkiem psalmu. Na Nieszpory 2 i 4 tygodnia podano drugą serię kantyków Nowego Testamentu. Wiersze psalmów i cale psalmy, które nie zostały wykorzystane w ..Liturgii godzin", i nie są przeznaczone do odmawiania, wydrukowano kursywą.  [4]

Spis Psalmów

Psalm 1 Dwie drogi 20 Psalm 2 Mesjasz Król 21 Psalm 3 Modlitwa prześladowanego 22 Psalm 4 Modlitwa wieczorna 321 Psalm 5 Modlitwa poranna 35 Psalm 6 Błaganie o litość 32 Psalm 7 Modlitwa oczernionego ...... 38, 39 Psalm 8 Wielkość Stwórcy i godność człowieka . 187 Psalm 9 (9A) Dziękczynienie za zwycięstwo . 33, 34 Psalm 10 (9B) Prośba o pomoc 43, 44 Psalm 11 (10) Ufność w Bogu 40 Psalm 12 (11) Przeciw zakłamaniu 45 Psalm 13 (12) Modlitwa w udręce 50 Psalm 14 (13) Powszechne zepsucie 51 Psalm 15 (14) Człowiek sprawiedliwy 40 Psalm 10 05) Bóg Najwyższym Dobrem . 106 Psalm 17 (16) Prośba o wyzwolenie od wroga . 61, 62 Psalm 18 (17) Dziękczynienie za zwycięstwo . 55- -57, 66-68 Psalm 19 (18) Chwała Boga Stwórcy i Prawodawcy 124, 37 Psalm 20 (19) Modlitwa za króla 51 Psalm 21 (20) Dziękczynienie za zwycięstwo króla 52 Psalm 22 (21) Męka Mesjasza 244-247 Psalm 23 (22) 114 Psalm 24 (23) Pan wkracza do świqtyni .... 45 Psalm 25 (24) Ufność wśród niebezpieczeństw . 72, 73 Psalm 26 (25) Wołanie o Bożą sprawiedliwość . 85 Psalm 27 (26) Bóg moim światłem 86 Psalm 28 (27) Prośba i dziękczynienie .... 62-64 Psalm 29 (28) Majestat Sfowa Bożego .... 36 Psalm 30 (29) Podzięka za wybawienie od śmierci 74 Psalm 31 (30) Błaganie w ucisku i dziękczynienie 119-121 Psalm 32 (31) Szczęście uwolnionego od grzechu 75 Psalm 33 (32) Bóg władcą świata 48 Psalm 34 (33) Ocalenie sprawiedliwych .... 100, 101 Psalm 35 (34) Wołanie o pomoc 78-80 Psalm 36 (35) Przewrotność grzesznika i dobroć Boga 57 Psalm 37 (36) Los zfych i dobrych 130-133 Psalm 38 (37) Błaganie nieszczęśliwego grzesznika 167-169 Psalm 39 (38) Modlitwa chorego 142, 143 Psalm 40 (39) Dziękczynienie i prośba .... 125, 126 Psalm 41 (40) W ciężkiej chorobie 87 Psalm 42 (41) Tęsknota ra Bogiem i świątynią . 122 Psalm 43 (42) Tęsknota za świątynią .... 133 Psalm 44 (43) Modlitwa w czasie klęski narodu .... [zobacz całość] [5]

Kalendarium przekładu

1976PSALMY, kantyki. Układ według liturgii godzin. Przekład z tłumaczenia filologiczno-naukowego M.Skwarnicki, P.Galiński. Kraków 1976. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 352. Pyt: "Czy Pan zna hebrajski?". Odp. M.Skwarnickiego: "Nie. Robiłem to tłumaczenie poetyckie na podstawie filologicznego przekładu benedyktynów tynieckich z języka łacińskiego.... Przekład poetycki psalmów używanych w Lekcjonarzu mszalnym oraz w kapłańskiej "Liturgii godzin" rozpocząłem w 1971 roku i aż do roku 2001, w którym ukazał się "Psałterz tyniecki", zawierający psalmy z podaniem mojego nazwiska jako tłumacza, byłem anonimowy." [GAL] [6]
2001Psałterz tyniecki: psalmy i pieśni. Psałterz w tłumaczeniu Marka Skwarnickiego i pieśni opracowane przez o. Placyda Galińskiego OSB. "Tyniec" Wydawnictwo Benedyktynów, 2001. s.395. ISBN: 8387525723 [IMG]
2007Psałterz tyniecki: psalmy i pieśni. Poetyckie oprac. psalmów Marek Skwarnicki; oprac. pieśni Placyd Galinski. Wydanie 2, Tyniec - Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, 420 s., ISBN 978-83-7354-176-4. [IMG]
2013Marek Skwarnicki, Placyd Galiński: Psałterz tyniecki. Psalmy i pieśni. Wydanie 3. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec. Kraków 2013. Ilość stron: 420 s. ISBN: 9788373544888 [IMG]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Krzysztof3 lata temu
  • Przesyłam Psalm 51 w tłumaczeniu M Skwarnickiego, pobrany ze strony: https://brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3?id=1&nr=056 Tekst jest niemal identyczny z tekstem zawartym w książce "Psałterz przekład Marek Skwarnicki, Calvarianum 1990" Psalm 51 Błaganie pokutnika 1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. 2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. 3. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. 4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. 5. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka. 6. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. 7. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 8. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś. 9. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia. 10. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. 11. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 12. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 13. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. 14. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, † Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. 15. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 16. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. 17. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 18. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. 19. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. [Odpowiedz]
  • [~BP] Dziękuję. Dodałem na stronie
  • ~Krzysztof3 lata temu
  • Pan Marek Skwarnicki tłumacząc psalmy zostawił po sobie wielkie dzieło. Z jego tłumaczenia ciągle korzystamy. Proponuję umieścić na tej stronie Psalm 51 w jego tłumaczeniu. To tłumaczenie jest poruszające! [Odpowiedz]
  • [~BP] Można prosić tu o ten tekst. Chętnie zamieszczę.