«  Job - J. Lubelczyk [1559]Apocalypsis - Mikołaj Rej [1565]  »

Hozeasz

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Hozeasza z 1559r [1]

Fragment tłumaczenia i komentarza Hozeasza z 1559r [2]

Strona tytułowa Hozeasza z 1567r [3]

Główne wydanie 1559

Kommentharz / albo wykład na Proroczthwo Hozeasza Proroka / ktorego pisma / ku dzisieyszym cżasom ostatecżnym / własnie sie przydać a przytrefić mogą. Teraz nowo po Polsku ucżyniony, Brześć Litewski [w rzecz. Kraków, M. Wirzbięta] nakł. M. Radziwiłł, 1559, 4°.  [IMG SKAN]

Fragment przekładu

Ozeasza 2:1-7 Będzye thedy liczbá synow Jzráelskich yáko piasek morski, który áni rozmierzon, áni rozliczon być nie może. Y będzie ná thym mieyscu gdzie im mowoiono, iż wy nie iestscie lud moy, tám im rzeką: synowie Bogá żywego wy iesescie. Y będą zgromádzeni synowie Judscy y synowie Jzráelscy po społu, y ustáwią nád sobą głowę iednę, y wystąpią z zyemie, ábowiem wielki iest dzyeń Jezreelow. Mowcie bráciey wászey: Lud moy, a siestrze wászey: Miłosierdzia dostąpiłá. Sądzcie mátkę wászę, sądzcie: Abowiem oná nie iest małżonką moią, á iam nie iest męzem iey. Niech odłoży cudzołostwa swe od twarzy swoiey, á nieczystoty swe od piersi swych: ábych iey snadź do końca nie obnażył, á nie wystáwił iey ták iáko w on dzyeń w ktory sie urodziłá: a iżbychią zámorzył prágnieniem. Nad syny iey nie zmiłuie się: ábowiem są synowie s cudzołustwá národzeni, ábowiem mátka ich czudzołożyłá, á rodzicielká ich nieczysto sie rządziłą, owszem ták mowiłá: Násládować będę miłośnikow moich ktorzy mi dáią chleb moy, wodi moie, wełnę moię, przędzę moę, oley moy, y picie moie.

Więcej o przekładzie

Kto to przełożył?

Wg A. Brücknera na jęz. polski przełożył J. Lubelczyk wespół z M. Rejem; wg Estreichera tłumaczem był Rej; I. Chrzanowski przypuszcza współudział M. Bielskiego [4]

"Zbiór wykładów Lutra wygłoszonych w 1524 r. w Wittenberdze, spisanych przez jego uczniów Veita Dietricha (Wita Teodora) (†1549), Kaspra Crucigera i Jerzego Rotariusa. Tekst przerobił i przetłumaczył na łacinę Dietrich i po autoryzacji Lutra wydał w Wittenberdze w 1545 r. Wg Brücknera na język polski dzieło przełożył wraz z Rejem J. Lubelczyk, a wg Estreichera sam Rej. " [5]

Kalendarium przekładu

1559Kommentharz / albo wykład na Proroczthwo Hozeasza Proroka / ktorego pisma / ku dzisieyszym cżasom ostatecżnym / własnie sie przydać a przytrefić mogą. Teraz nowo po Polsku ucżyniony, Brześć Litewski [w rzecz. Kraków, M. Wirzbięta] nakł. M. Radziwiłł, 1559, 4°.  [IMG SKAN] [6]
1567Hozeasz Prorok Z wykładem zacnego Męża a Doktora w pismie swiętym przedniego / zebranym przez Wita Theodora Noribercżyka. Ktorego Proroka pisma / ku dzisieyszym cżasom ostatecżnym własnie sie przydać a przytrefić mogą. Z Laćińskiego na Polski ięzyk przełożony / y nad pirwsze wydanie pilniey przezrzany / y teraz nowo wyrobiony. Pełny pobożnych a Krześćiańskich nauk / y pociech zbawiennych. Przednieysze a zacnieysze mieysca / ze wszytkiego Proroctwa Hozeaszowego / dla łatwieyszey pamięći / krociuchno zebrane / na końcu znaydziesz, Brześć Litewski [w rzecz. Kraków, M. Wirzbięta], 1559/67, 4°. [IMG] [7]

Linki


Przypisy

  • 1. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" - Ilustracje
  • 2. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" - Ilustracje
  • 3. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" - Ilustracje
  • 4. ⇧ Wikipedia - Mikołaj Rej
  • 5. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. 324
  • 6. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. XXVI
  • 7. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. XXVI
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać