Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Mateusza » Rozdział 10
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przyzwawszy onych dwanaście uczniów swoich, dał im zwierzchność przeciwko duchom nieczystym, tak iżby je wyrzucali, i uzdrawiali wszelaką chorobę, i wszelaką niemoc. [2] »A onych dwunaście Apostołów imiona są ty: Pierwszy Symon, nazwany Piotrem, i Andrzey brat jego; Jakub syn Zebedeów, i Jan brat jego. [3] »Filip i Bartłomiey; Thomasz i Mattheusz on celnik, Jakub syn Alfeuszów, i Lebeusz przezwany Thadeuszem; [4] »Symon Kananitczyk, i Judasz Iskaryotes, który go też wydał. [5] »Tych dwunaście posłał Jezus, roskazawszy im, mówiąc: Na drogę Poganów nie odchodźcie, i do miasta Samarytanów nie wchodźcie. [6] »Lecz idźcie raczej do owiec zgubionych domu Izraelskiego. [7] »A idąc obwoływajcie, mówiąc: Iż się przybliżyło ono królestwo niebieskie. [8] »Niemocne uzdrawiajcie, trędowate oczyściajcie, umarłe wzbudzajcie, czarty wyrzucajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie. [9] »Nie nabywajcie złota ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze; [10] »Ani taistry na drogę, ani dwu sukien, ani obuwia, ani laski; godzien bowiem jest robotnik pokarmu swego. [11] »A do któregobyście kolwiek miasta abo miasteczka weszli, badajcie się kto godzien jest w nim; i tam trwajcie, ażbyście wyszli. [12] »A wchodząc w dom pozdrówcie go. [13] »A jeśliby był on dom godny, niech przyjdzie pokój wasz nań; a jeśliby nie był godny, pokój wasz niech się do was wróci. [14] »I ktobykolwiek nie przyjął was, aniby słuchał mów waszych, wychodząc z domu, abo z miasta onego, otrzęśniciesz proch nóg waszych. [15] »Amen mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomskiey, i Gommorejskiej w dzień sądu, niźli miastu onemu. [16] »Oto, ja posyłam was, jako owce w pojśrzód wilków; bądźcież tedy rostropnymi jako wężowie, a prostymi jako gołębie. [17] »A strzeżcie się od ludzi; abowiem wydadzą was do zasiedzenia Rad, i w zgromadzeniach swoich biczować was będą; [18] »Lecz i do Starost i Królów będziecie wodzeni dla mnie, na świadectwo im i Poganom. [19] »A kiedy was wydadzą, nie pieczołujcie się, jako, abo cobyście mówili; bo będzie wam dano w onejże godzinie cobyście mówili. [20] »Abowiem nie wy jesteście którzy mówicie, ale duch onego Ojca waszego który mówi w was. [21] »A wyda brat brata na śmierć, i Ociec dziecię; i powstaną dzieci przeciw rodzicom, i śmiercią je zgładzą. [22] »I będziecie nienawidzeni od wszytkich dla imienia mego; A ktoby wytrwał do końca ten zbawion będzie. [23] »A kiedy was prześladować będą w mieście tym, uciekajcie do drugiego. Amen bowiem powiedam wam: Nie skończycie miast Izraelskich, ażby przyszedł Syn człowieczy. [24] »Nie jest uczeń nad Nauczyciela, ani sługa nad Pana swego. [25] »Dosyć uczniowi, żeby się sstał jako Nauczyciel jego; i słudze jako Pan jego. Jeśli domowego Gospodarza Beelzebulem nazwali, jako daleko więcej domowniki jego? [26] »Nie bójcież się tedy ich; abowiem nie jest nic zatajonego coby się objawić nie miało, i skrytego czegoby poznać nie miano. [27] »Co wam mówię w ciemności, powiedajcie na światłości; i co w ucho słyszycie, obwoływajcie na domach. [28] »I nie bójcie się onych, którzy zabijają ciało, a dusze nie mogą zabić; ale bójcie się raczej onego, który może duszę i ciało zatracić w Gehennie. [29] »Zali dwu wróblików za pieniążek nie przedają? a jeden z nich nie upadnie na ziemię, prócz onego Ojca waszego. [30] »A wasze i włosy na głowie wszytkie policzone są. [31] »Nie bójciesz się tedy; wiele wróblików wy przewyższacie. [32] »Wszelki tedy, którybykolwiek mię wyznał przed ludźmi, wyznam i ja onego przed Ojcem moim który jest na niebiesiech; [33] »A którybykolwiek zaprzał się mnie przed ludźmi, zaprzę się go i ja przed Ojcem moim który jest na niebiesiech. [34] »Nie rozumiejcie żebym przyszedł rzucać pokój na ziemię; Nie przyszedłem rzucać pokoju, ale miecz. [35] »Bom przyszedł rozdwoić człowieka przeciwko Ojcu jego, a córkę przeciwko Matce jej, i niewiastkę przeciwko Świekrze jej. [36] »I nieprzyjacioły człowiekowi, będą domownicy jego. [37] »Kto miłuje Ojca abo matkę nad mię, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna abo córkę nad mię, nie jest mnie godzien. [38] »I kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. [39] »Ktoby nalazł duszę swoję, straci ją; a ktoby zgubił duszę swoję dla mnie, najdzie ją. [40] »Kto przyjmuje was, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego który mnie posłał. [41] »Kto przyjmuje Proroka na imię Proroka, zapłatę Proroka weźmie; a kto przyjmuje sprawiedliwego na imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie. [42] »I ktokolwiekby napoił jednego z małych tych kubkiem zimnej wody tylko, na imię ucznia, Amen, powiedam wam: Nie straci zapłaty swojej. 
«  Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11  »