Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Efezjan » Rozdział 1
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, onym świętym którzy są w Efezie, i wiernym w Christusie Jezusie. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa. [3] »Błogosławiony niech będzie on Bóg i Ociec Pana naszego Jezusa Christusa, który błogosławił nam we wszelkim błogosławieństwie duchownym w niebieskich rzeczach w Christusie. [4] »Jako wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy my byli świętymi i nienaganionymi przed nim, w miłości. [5] »Przedtym postanowiwszy nas, ku przysposobieniu za syny przez Jezusa Christusa ku sobie, wedle upodobania wolej swej, [6] »Ku chwale sławnej łaski swojej, w której uraczył nas w onym umiłowanym; [7] »W którym mamy ono odkupienie przez krew jego, ono odpuszczenie upadków, wedle bogactwa łaski jego, [8] »Którą obfitował przeciw nam we wszelkiej mądrości, i rostropności; [9] »Oznajmiwszy nam tajemnicę onej wolej swej, wedle upodobania swego, które był postanowił w sobie, [10] »Ku szafowaniu zupełnością czasów, żeby w kupę zebrał one wszytkie rzeczy w Christusie, i te które są na niebiesiech, i te które są na ziemi, w nimże. [11] »W którym też dostaliśmy dziedzictwa, będąc przedtym naznaczeni wedle postanowienia onego który te rzeczy wszytkie sprawuje, wedle rady wolej swej. [12] »Abyśmy my byli ku chwale sławy jego, którzyśmy wprzód nadzieję położyli w Christusie. [13] »W którym i wy, usłyszawszy onę mowę prawdy, Ewanielią zbawienia waszego, w którym też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani onym duchem obietnice świętym; [14] »Który jest zadatkiem onego dziedzictwa naszego, aż do odkupienia nabycia, ku chwale sławy jego. [15] »Dla tego i ja usłyszawszy onę która między wami jest wiarę w Panie Jezusie, i miłość onę ku wszytkim świętym, [16] »Nie przestawam dziękować za was, wzmiankę o was czyniąc w modlitwach moich. [17] »Aby on Bóg Pana naszego Jezusa Christusa, Ociec on chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, przez znajomość jego; [18] »Oświecone oczy umysłu waszego, abyście wy wiedzieli która jest ona nadzieja wezwania jego, i które ono bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych; [19] »I która ona przewyższająca wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutku mocy siły jego, [20] »Którą skutecznie pokazał w Christusie wzbudziwszy go od umarłych; i posadził na prawicy swej na niebiesiech, [21] »Daleko wyższej wszelkiego księstwa, i zwierzchności, i mocy, i panowania, i wszelkiego imienia które się mianuje, nie tylko w wieku tym, ale i w przyszłym. [22] »I wszytkie rzeczy poddał pod nogi jego; a jego dał głową nad wszytko Zborowi, [23] »Który jest ciałem jego, i zupełnością onego który wszytko we wszech napełnia. 
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »