Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List Jana » Rozdział 2
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziatki moje! to piszę wam, abyście nie grzeszyli; a jeśliby kto grzeszył, Przyczyńcę mamy u Ojca, Jezusa Christusa sprawiedliwego. [2] »A on ubłaganiem jest za grzechy nasze; a nie za nasze tylko, ale i za wszytkiego świata. [3] »A przez to znamy iżeśmy poznali go, jeśli przykazania jego zachowywamy. [4] »Kto mówi: Poznałem go! a przykazania jego nie zachowywa, kłamcą jest, a w tym prawdy niemasz; [5] »Lecz ktoby zachowywał jego mowę, prawdziwie się w tym ona miłość Boża doskonałą sstała; przez to znamy iż w nim jesteśmy. [6] »Kto mówi iż w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić. [7] »Bracia! nie przykazanie nowe piszę wam, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku. Przykazanie ono stare, jest ona mowa którąście słyszeli od początku. [8] »Zasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe w nim, i w was; iż ciemność przemija, a ona światłość pradziwa już świeci. [9] »Kto mówi iż w światłości jest, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd. [10] »Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, a zgorszenia w nim niemasz. [11] »Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest, i w ciemności chodzi, a niewie gdzie idzie, iż ciemność zaślepiła jego oczy. [12] »Piszę wam dziatki, iż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. [13] »Piszę wam Ojcowie, iżeście poznali onego który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, iżeście zwyciężyli onego złośnika. [14] »Piszę wam dziateczki, iżeście poznali Ojca. Pisałem wam Ojcowie, iżeście poznali onego który jest od początku. Pisałem wam młodzieńcy, iż mocni jesteście, a ona mowa Boża w was mieszka, i zwyciężyliście onego złośnika. [15] »Nie miłujcie świata, ani tego co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, niemasz miłości Ojca w nim. [16] »Abowiem wszytko co jest na świecie, pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i chełpliwość żywota, nie jest z Ojca, ale z świata jest. [17] »A świat przemija, i pożądliwość jego; Lecz kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki. [18] »Dziateczki! ostateczna godzina jest; a jakoście słyszeli iż Antychrist idzie, i teraz Antychristów wiele nastało; stąd wiemy iż ostateczna godzina jest. [19] »Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Abowiem gdyby byli z nas, wzdyćby wytrwali byli z nami; Ale z nas wyszli, aby się okazali iż nie są wszyscy z nas. [20] »A wy pomazanie macie od onego Świętego, i wiecie wszytkie rzeczy. [21] »Nie pisałem wam jakobyście nie znali prawdy, ale iż znacie ją, a iż każde kłamstwo z prawdy nie jest. [22] »Kto jest kłamcą, jedno który przy iż Jezus nie jest onym Christusem? ten jest on Antychrist, który przy Ojca i Syna. [23] »Wszelki który się przy Syna, ani Ojca ma. Kto wyznawa Syna, i Ojca ma. [24] »Wy tedy coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśliby w was trwało coście od początku słyszeli, wy też w Synie i w Ojcu trwać będziecie. [25] »A ta jest obietnica którą on obiecał nam, żywot on wieczny. [26] »To napisałem wam o onych którzy zwodzą was. [27] »A pomazanie któreście wy wzięli od niego, w was trwa, a nie macie potrzeby aby kto uczył was; Ale jako to pomazanie uczy was o wszytkich rzeczach, a prawdziwe jest, a nie jest kłamstwem; a jako nauczyło was, także trwać będziecie w nim. [28] »I teraz, dziateczki, trwajcie w nim; abyśmy, gdy się okaże, mieli beśpieczność, a nie zawstydzeni byli od niego, w ono przyście jego. [29] »Jeśli wiecie iż sprawiedliwy jest, wiedzciesz iż każdy czyniący sprawiedliwość, z niego się narodził. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »