Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List Jana » Rozdział 4
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Moi mili! nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów jeśli z Boga są; iż wiele fałszywych Proroków wyszło na świat. [2] »Po tym poznawajcie onego ducha Bożego: Wszelki duch który wyznawa Jezusa być Christusem, który w ciele przyszedł, z Boga jest. [3] »A wszelki duch który nie wyznawa Jezusa być Christusem, który w ciele przyszedł, z Boga nie jest; a ten jest on duch Antychristów, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz na świecie jest już. [4] »Wy z Boga jesteście, dziatki! i zwyciężyliście je, iż więtszy jest on który w was jest, niż ten co na świecie. [5] »Oni z świata są, dla tego z świata mówią, a świat ich słucha. [6] »My z Boga jesteśmy; Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Stąd znamy ducha prawdy, i ducha błędu. [7] »Moi mili! miłujmy jedni drugie, gdyż miłość z Boga jest; i każdy który miłuje, z Boga jest narodzony, i zna Boga. [8] »Kto nie miłuje, nie poznał Boga, gdyż Bóg miłością jest. [9] »W tym się okazała ona miłość Boża w nas, iż syna swego onego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. [10] »W tym jest ona miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas, i posłał syna swego ubłaganiem za grzechy nasze. [11] »Moi mili! jeśli tak Bóg umiłował nas, i myśmy powinni jedni drugie miłować. [12] »Boga żaden nigdy nie widział; Jeśli miłujemy jedni drugie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała się sstała w nas. [13] »Przez to poznawamy iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z ducha swego dał nam. [14] »A myśmy się przypatrzyli i świadczymy, iż Ociec posłał Syna zbawicielem świata. [15] »Ktobykolwiek wyznał iż Jezus jest synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. [16] »I myśmy poznali, i uwierzyli miłości którą ma Bóg w nas. Bóg miłością jest; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. [17] »W tym doskonała się sstała miłość z nami, abyśmy beśpieczność mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, i my jesteśmy na świecie tym. [18] »Bojaźni niemasz w miłości, ale doskonała miłość precz wyrzuca bojaźń, iż bojaźń karanie ma; A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. [19] »My miłujemy go, iż on pierwszy umiłował nas. [20] »Jeśliby kto rzekł: Iż miłuję Boga, a brataby swego nienawidział, kłamcą jest. Abowiem kto nie miłuje brata swego którego widział, Boga którego nie widział, jako może miłować? [21] »A to roskazanie mam od niego, aby on który miłuje Boga, miłował też brata swego. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »