Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W piętnastym roku panowania cesarza Tyberjusza, za wielkorządztwa Piłata Poncjusza w ziemi żydowskiej, kiedy tetrarchą Galilei był Herod u Filip, brat jego, w Iturei i Trachonidzie, Lizanjasz zaś w Abilene, [2] »w czasach, kiedy urząd arcykapłański sprawowali Annasz i Kajfasz, zstąpiło słowo Boże na Jana syna Zacharjasza. [3] »I zaczął obchodzić wszystkie okolice Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, [4] »jako jest napisane w księdze proroctw Izajasza: Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. [5] »Wszelka dolina się wypełni, a wszelka góra i pagórek się uniży; drogi krzywe wyprostują się, a ostre wygładzą. [6] »A każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. [7] »A mówił tak do tłumów, które szły do niego chrzcić się: Narodzie żmij, któż wam kazał uciekać przed gniewem, co idzie? [8] »Czyńcie już godne owoce pokuty a nie zastawiajcie się mówiąc: Mamy za ojca Abrahama, bo powiadam wam, że Bóg i z tych głazów mocen jest wzbudzić synów Abrahamowi. [9] »Siekiera już przyłożona do korzenia. Wszelkie tedy drzewo, które nie daje dobrego owocu, wycięte będzie i w ogień rzucone. [10] »A lud go pytał: Co mamy czynić? [11] »On zaś odpowiadał: Kto ma dwa ubrania, niech jedno da temu, który nic nie ma i kto ma żywność, niech tak samo postąpi. [12] »I celnicy też przy chodzili do niego chrzcić się i pytali go: Mistrzu, co mamy czynić? [13] »I mówił im: Nie bierzcie więcej nad to, co jest nakazane. [14] »Żołnierze pytali go tak samo: A my co mamy czynić? Odpowiadał im: Nie rabujcie i nie szkalujcie, ale na własnym żołdzie przestawajcie. [15] »I gdy wszyscy mieli go w poważaniu przypuszczając, że mógł być Chrystusem, [16] »Jan tak odpowiedział: Ja was chrzczę wodą, ale po mnie idzie mocniejszy, któremu niegodzien jestem rozwiązać rzemyka u obuwia; ten chrzcić was będzie Duchem świętym i ogniem. [17] »Ma on łopatę w ręce, aby oczyścić boisko i zebrać pszenicę do spichlerza swego; plewy zaś spali ogniem nieugaszonym. [18] »Takie i tym podobne nauki wygłaszał do ludu. [19] »Ale tetrarcha Herod, którego Jan gromił za życia z Herodjadą, żoną brata, i za wszystkie jego nieprawości, [20] »odważył się i na to, że zamknął go w więzieniu. [21] »I zdarzyło się razu pewego, że gdy lud się chrzcił a Jezus po chrzcie swoim modlił się, otworzyło się niebo, [22] »i Duch święty zstąpił na niego pod postacią gołębicy a z nieba dał się słyszeć głos: Tyś jest syn mój miły: w tobie upodobałem sobie. [23] »A Jezus miał wtedy około trzydziestu lat i uważano go za syna Józefa, który pochodził od Helego, Matata, [24] »Lewiego, Melchi, Jannego, Józefa, [25] »Matatjasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Naggego, [26] »Mahata, Matatjasza, Semei, Józefa, Judy, [27] »Joanna, Rezy, Zorobabela, Salatjela, Nerego [28] »Melchi, Addiego, Kosana. Elmadama, Hera, [29] »Jozuego, Eliezera, Jorima, Matata, Lewiego, [30] »Szymona, Judy, Józefa, Jony, Eljakima, [31] »Melei, Menny, Mataty, Natana, Dawida, [32] »Jessego, Obeda, Booza, Salmona, Naassona, [33] »Aminadaba, Arama, Esrona, Faresa, Judy, [34] »Jakóba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora, [35] »Saruga, Ragau, Falega, Hebera, Salego, [36] »Kajnana, Arfaxada, Sema, Noego, Lamecha, [37] »Matusalema, Enocha, Jareda, Malaleela, Kajnana, [38] »Enosa, Seta, Adama, który był od Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl