Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 12
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyśmy stawili ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu: iżby służba wasza była duchowna. [2] »A nie bądźcie podobnymi do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie ducha waszego, abyście wyrozumieli, jaka jest wola Boża; co dobre, co mu miłe, co doskonałe. [3] »Albowiem w moc łaski, która mi jest dana, powiadam każdemu, ktokolwiek jest między wami, żeby nie rozumiał nad to, co rozumieć potrzeba, ale iżby rozumiał z umiarkowaniem, według daru wiary, jaki Bóg każdemu odmierzył. [4] »Albowiem jak w jednem ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki mają tęż samą czynność: [5] »tak wiele nas jednem ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna członkami jeden drugiego. [6] »A mając dary, wedle użyczonej każdemu łaski różne, kto ma proroctwo, niech go używa według prawidła wiary: [7] »kto ma urząd, niech trwa w urzędowaniu: kto uczy, w nauczaniu: [8] »kto napomina, w napominaniu: kto rozdaje, niech to czyni w prostocie: kto jest przełożonym, niech będzie pilnym: kto pełni uczynki miłosierdzia, niechaj je pełni z weselem. [9] »Miłość wasza niech będzie bez obłudy: brzydźcie się złem, a kochajcie się w dobrem. [10] »Miłujcie się nawzajem miłością braterską: w poważaniu wzajemnem jedni drugich uprzedzajcie. [11] »W gorliwości nie stygnijcie: duchem gorejcie: służcie Panu. [12] »W nadziei bądźcie weseli, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. [13] »Na potrzeby świętych udzielajcie: gościnności pilnujcie. [14] »Błogosławcie tym, którzy was prześladują: błogosławcie, a nie przeklinajcie. [15] »Weselcie się z wesołymi: płaczcie z płaczącymi. [16] »Bądźcie między sobą jednomyślni: nie pnijcie się wysoko, ale się nisko trzymajcie: za mądrych sami siebie nie miejcie. [17] »Nikomu złem za złe nie oddawajcie: a co dobre, starajcie się czynić nietylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi. [18] »Jeśli można, o ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój chowajcie. [19] »Sami sobie, najmilsi, sprawiedliwości nie wymierzajcie, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, bo napisano jest: "Mojać pomsta, ja oddam, mówi Pan". [20] »Raczej: jeśli nieprzyjaciel twój łaknie, nakarm go, jeśli pragnie, napój go: bo to czyniąc, nagarniesz żaru na głowę jego. [21] »Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.