Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 16
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Polecam wam Febę, siostrę, która jest na posługach Kościoła w Kenchrach: [2] »abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym: i abyście ją wspierali we wszystkich sprawach, w których pomocy waszej potrzebować będzie: bo też i ona pomagała wielom, a i mnie samemu. [3] »Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie: [4] »(którzy za życie moje nadstawiali swe głowy: którym nietylko ja dziękuję, ale i wszystkie Kościoły śród pogan): [5] »pozdrówcie też zgromadzenie w ich domu. Pozdrówcie umiłowanego mego Epeneta, pierwszy owoc Chrystusowy w Azji. [6] »Pozdrówcie Marję, która wiele pracowała u was. [7] »Pozdrówcie Andronika i Junią, krewnych moich i towarzyszów więzienia mego: którzy chlubnie są znani śród Apostołów, i zostali chrześcijanami przedemną. [8] »Pozdrówcie najmilszego mi w Panu Ampljata. [9] »Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie Jezusie, i umiłowanego mego Stachina. [10] »Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobola. [11] »Pozdrówcie Herodjona, krewnego mego. Pozdrówcie należących do domu Narcyssa, którzy wyznają Pana. [12] »Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie najmilszą Persydę, która wiele pracowała w Panu. [13] »Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, która i dla mnie jest matką. [14] »Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są u nich. [15] »Pozdrówcie Filologa i Julję, Nereusza i siostrę jego, i Olimpjadę, i wszystkich świętych, którzy są u nich. [16] »Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusowe. [17] »A proszę was, abyście się strzegli tych, którzy sieją zwady i zgorszenia przeciw nauce, którejście się nauczyli: strońcie od nich. [18] »Albowiem takowi ludzie służą nie Panu naszemu Chrystusowi, ale brzuchowi swemu: i słodkiemi słowy i pochlebstwy swemi zwodzą serca prostodusznych. [19] »Bo wasze posłuszeństwo słynie po wszystkich miejscach. Dlatego cieszę się z was: ale chcę, abyście byli mądrymi w dobrem, a prostymi w złem. [20] »A Bóg pokoju niech prędko zetrze szatana pod nogami waszemi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! [21] »Pozdrawia was Tymoteusz, pomocnik mój: także Lucjusz, i Jazon, i Sozypatar, krewni moi. [22] »Pozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który list ten pisałem. [23] »Pozdrawia was Kajus, gospodarz mój, i wszystek Kościół. Pozdrawia, was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus. [24] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. [25] »A temu, który mocen jest was utwierdzić w Ewangelji mojej, będącej opowiadaniem tajemnicy, która, od czasów wiecznych zakryta, [26] »(a teraz z rozkazania wiecznego Boga ku krzewieniu posłuszeństwa wierze w Pismach Proroków odkryta) znana jest między wszystkimi narodami: [27] »jedynemu mądremu Bogu niech będzie przez Jezusa Chrystusa cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.