Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 5
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Usprawiedliwieni tedy przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa: [2] »któremu też zawdzięczamy przystęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i w której chlubimy się nadzieją, chwały synów Bożych. [3] »Owszem, chlubimy się nawet i z ucisków, wiedząc, iż z ucisku rodzi się cierpliwość, [4] »z cierpliwości wytrwałość, z wytrwałości nadzieja. [5] »Nadzieja zaś nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha świętego, który nam jest dany. [6] »Bo i pocóż Chrystus, gdyśmy jeszcze nic niewarci byli, czasu swojego umarł za bezbożnych? [7] »Wszak ledwie kto umiera za człowieka sprawiedliwego: choć możeby się i znalazł, ktoby się odważył umrzeć za człowieka dobrego. [8] »Ale Bóg w tem okazuje osobliwą swą miłość ku nam, że gdyśmy jeszcze grzesznikami byli, Chrystus umarł za nas. [9] »To też teraz, gdy jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Syna jego, tembardziej zachowani przezeń będziemy od gniewu. [10] »Bo jeżeli, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, to tembardziej, będąc z nim pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. [11] »A nietylko to: ale my się jeszcze chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego z nim teraz pojednani jesteśmy. [12] »Przetoż jak przez jednego człowieka wszedł na ten świat grzech, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła, dlatego, iż wszyscy zgrzeszyli... [13] »Albowiem i przed zakonem był już grzech na świecie: bo chociaż, gdy zakonu nie było, grzech poczytywany nie był, [14] »toć jednak śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza nad tymi nawet, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest figurą przyszłego. [15] »Atoli nie jako jest z grzechem, tak i z darem: bo jeśli przez grzech jednego umarło wielu, to łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, daleko obficiej spłynęły na mnóstwo. [16] »I nie tak jest z grzechem przez jednego, jak i z darem: bo wyrok był za grzech jeden ku potępieniu, a dar łaski wybawia od mnóstwa grzechów ku usprawiedliwieniu. [17] »Bo jeśli przez grzech jednego, przez tegoż jednego królowała śmierć, to tembardziej ci, którzy biorą obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. [18] »Jak tedy przez grzech jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok na potępienie, tak przez sprawiedliwość jednego wszyscy ludzie dostępują usprawiedliwienia na życie. [19] »Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka mnóstwo stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego mnóstwo staje się sprawiedliwymi. [20] »Zakon zaś nadszedł potem, aby wezbrał grzech: ale gdzie wezbrał grzech, tam tem obficiej wylała się łaska: [21] »aby, jako grzech królował na śmierć, tak i łaska przez sprawiedliwość królowała na życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.