Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 6
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy powiemy? Mamyż trwać w grzechu, aby tem obficiej płynęła łaska? [2] »Przenigdy! Wszak myśmy umarli grzechowi, jakoż tedy dalej żyć w nim będziemy? [3] »Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzyśmy na chrzcie, zostali zanurzeni w Chrystusie Jezusie, w jego śmierci zanurzeni zostaliśmy? [4] »Zanurzeni zaś w śmierci jego, my z nim razem i pogrzebieni jesteśmy: aby jak Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my w nowości życia chodzili. [5] »Bo jeśliśmy się z nim zrośli przez podobieństwo w śmierci jego, to i przez podobieństwo w zmartwychwstaniu jego zróść się z nim mamy: [6] »wiedząc, iż stary nasz człowiek został z nim razem ukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu, i abyśmy my nie służyli nadal grzechowi. [7] »Bo kto umarł, wyzwolony został z pod grzechu. [8] »A jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy, że wespół z Chrystusem żyć też będziemy: [9] »wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera, śmierć mu więcej panować nie będzie. [10] »Umarłszy grzechowi, raz umarł: a żyjąc, żyje Bogu. [11] »Podobnież i wy o sobie rozumieć macie, żeście umarli grzechowi, a żyjecie Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. [12] »Niechże tedy nie króluje grzech w waszem ciele śmiertelnem, iżbyście posłuszni być mieli pożądliwościom jego. [13] »Nie wydawajcie członków ciała waszego na narzędzia nieprawości, lecz, jako ożywieni z martwych, wydawajcie siebie Bogu, a członki wasze Bogu ofiarujcie na narzędzia sprawiedliwości. [14] »Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, boście nie pod zakonem, ale pod łaską. [15] »Cóż tedy? Będziem-li grzeszyć, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Przenigdy! [16] »Czyż nie wiecie, że komu się oddajecie na niewolników pod posłuszeństwo, stajecie się niewolnikami tego, komu posłuszni jesteście: albo grzechu na śmierć, albo posłuszeństwa Bogu, ku sprawiedliwości? [17] »Ale dzięki niech będą Bogu, że wy, którzyście byli niewolnikami grzechu, z serca poddaliście się temu kształtowi nauki, do którego was włożono: [18] »a wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. [19] »Mówię sposobem ludzkim dla słabości ciała waszego: Jakoście obracali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawości: tak teraz obracajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, aby róść w świętości. [20] »Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości. [21] »Ale jakiż pożytek mieliście wtedy z onych rzeczy, których się dzisiaj wstydzicie? Bo końcem ich jest śmierć. [22] »Teraz zaś, gdy, wolni od grzechu, staliście się sługami Bożymi, macie owoc wasz w uświęceniu, a końcem jego jest żywot wieczny. [23] »Bo żołdem grzechu śmierć, a darem Bożym życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.