Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 4
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bójmyż się przeto, aby snadź, dopóki pozostawiona jest jeszcze obietnica wnijścia do odpocznienia jego, nie zabrakło którego z nas. [2] »Bo jak im, tak też i nam oznajmiono ją: im jednak nie pomogło słowo, które słyszeli, bo nie przydali wiary do tego, co usłyszeli. [3] »Ale my, którzyśmy uwierzyli, wnijdziemy do odpocznienia, wedle tego, co on powiedział: Jakom poprzysiągł w gniewie moim: "Nie wnijdą ci do odpocznienia mego", to jest do tego odpocznienia, które nastało po dokonanem tworzeniu dzieł od założenia świata i trwa dotąd. [4] »Albowiem o dniu siódmym tak gdzieś powiedziano: "I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich". [5] »A na tem miejscu mówi się znowu: Nie wnijdą ci do odpocznienia mego. [6] »Gdy tedy niektórzy jeszcze wnijść tam mają, a ci, którym to pierwej obiecano było, nie weszli dla niedowiarstwa swego: [7] »Bóg po upływie długiego czasu, jako się wyżej rzekło, naznacza znowu przez Dawida dzień niejaki "dzisiaj". Dzisiaj, jeżeli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych. [8] »Bo jeśliby Jozue dał im był odpocznienie, nigdyby o innym dniu na potem nie mówił. [9] »Pozostaje tedy dla ludu Bożego dzień odpocznienia: [10] »bo kto wszedł do odpocznienia jego, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg odpoczął od swoich. [11] »Spieszmyż się tedy wnijść do odpocznienia jego, aby snadź kto nie poszedł za przykładem niedowiarstwa. [12] »Bo żywe jest słowo Boże, i skuteczne, i ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego: przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku: sędzią jest myśli i zamiarów serca: [13] »i niemasz żadnego stworzenia, którego by nie widział: lecz wszystko jest nagie i odkryte przed oczyma tego, o którym mówimy. [14] »Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania. [15] »Bo nie mamy arcykapłana, któryby nie mógł się litować nad słabościami naszemi, lecz doświadczonego we wszystkiem na podobieństwo z nami, prócz grzechu. [16] »Zbliżmy się tedy śmiało do tronu łaski, abyśmy dostąpili zmiłowania, i znaleźli łaski w potrzebie. 
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.