Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A jeszcze pojął był Abraham żonę, a imię jej Ketura. [2] »I urodziła mu Zymrana, i Jokszana, i Medana, i Midjana, i Iszbaka i Szuacha. [3] »A Jokszan spłodził Szebę i Dedana. A synowie Dedana byli: Aszurowie, i Letuszowie, i Leumowie. [4] »A synowie Midjana: Efa, i Efer, i Chanoch, i Abida, i Eldaa; wszyscy ci, synowie Ketury. [5] »I oddał Abraham wszystko co miał, Ic'hakowi. [6] »A synom nałożnic, które miał Abraham, dał Abraham upominki, i wyprawił ich od Ic'haka, syna swego, jeszcze za życia swojego, ku wschodowi, do krainy wschodniej. [7] »A oto dni lat żywota Abrahama, które przeżył: sto siedmdziesiąt i pięć lat. [8] »I skończył, i umarł Abraham w sędziwości szczęśliwej, stary i syt życia, i przyłączon został do ludu swojego. [9] »I pochowali go Ic'hak i Iszmael, synowie jego, w jaskini w Machpela, na polu Efrona, syna Cochara, co naprzeciw Mamre. [10] »Na polu, które nabył był Abraham od synów Cheta, tam pochowany został Abraham i Sara żona jego. [11] »I stało się po śmierci Abrahama, pobłogosławił Bóg Ic'haka, syna jego, i osiadł Ic'hak u źródła Lachaj-Roi. [12] »A oto rodowód Iszmaela, syna Abrahama, którego zrodziła Hagar, Micrejka, służebnica Sary, Abrahamowi. [13] »Oto imiona synów Iszmaela podług nazw i rodowodów ich: Pierworodny Iszmaela Nebajot; po nim Kedar, i Adbeel i Mibsam; [14] »I Miszma, i Duma i Massa; [15] »Chadad, i Tema, Jetur, Nafisz i Kedma; [16] »Ci są synowie Iszmaela, i te imiona ich, w osadach ich, i w koczowiskach ich, - dwunastu książąt podług plemion ich. [17] »A oto lata życia Iszmaela: sto trzydzieści siedm lat; i skończył i umarł, i przyłączon został do ludu swojego. [18] »A mieszkali od Chawila aż do Szur, co naprzeciw Micraim, gdy idziesz do Aszuru; w obliczu wszystkich braci swoich rozsiadł się; [19] »A oto rodowód Ic'haka, syna Abrahama: Abraham spłodził Ic'haka. [20] »A miał Ic'hak czterdzieści lat, gdy pojął Ribkę, córkę Bethuela, Aramejczyka, z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka, sobie za żonę. [21] »I błagał Ic'hak Wiekuistego za żoną swoją, gdyż niepłodną była; i dał mu się ubłagać Wiekuisty, i poczęła Ribka, żona jego, [22] »I trącały się dzieci w łonie jej, i rzekła: "Jeżeli tak, na cóż tedy jestem?" I poszła dopytywać się u Wiekuistego. [23] »I rzekł Wiekuisty do niej: "Dwa narody w żywocie twoim, i dwa plemiona z wnętrza twego się rozejdą, a jedno plemię nad drugie się wzmoże, a starsze służyć będzie młodszemu." [24] »A gdy nastał czas jej, aby rodziła, a oto - bliźnięta w żywocie jej. [25] »I wyszedł pierwszy, czerwonawy, cały niby szuba włosista. I nazwali imię jego Esaw. [26] »A następnie wyszedł brat jego, ręką swą trzymając się pięty Esawa; i nazwano imię jego Jakób. A Ic'hak miał sześćdziesiąt lat gdy się narodzili. [27] »I podrastali chłopcy; i stał się Esaw mężem biegłym w myśliwstwie, mężem pola, a Jakób mężem skromnym, przebywającym w namiotach. [28] »I umiłował Esawa, bo łowy na ustach jego; a Ribka miłowała Jakóba. [29] »I uwarzył Jakób warzywo, a przyszedł Esaw z pola znużony. [30] »I rzekł Esaw do Jakóba: "Daj mi też łyknąć z czerwonego, czerwonego tego, bo znużony jestem!" Przeto nazwano imię jego: Edom. [31] »I rzekł Jakób: "Sprzedajże mi zaraz pierworodztwo twoje." [32] »I rzekł Esaw: "Wszak ja idę na śmierć, i cóż mi po pierworodztwie?" [33] »I rzekł Jakób: "Przysięgnijże mi zaraz!" I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakóbowi. [34] »I podał Jakób Esawowi chleba i warzywo z soczewicy; i zjadł i wypił, i powstał, i poszedł; i pogardził Esaw pierworodztwem. 
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).