Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto rodowód Esawa, czyli Edomu. [2] »Esaw pojął był żony swoje z pośród cór Kanaanu: Adę, córkę Elona, Chitejczyka i Oholibamę, córkę Any, córkę Cybeona, Chiwejczyka. [3] »I Bosmatę, córkę Iszmaela, siostrę Nebajota. [4] »I urodziła Ada Esawowi Elifaza, a Bosmath urodziła Reuela. [5] »A Oholibama urodziła Jeusza, i Jaelama i Koracha. Oto synowie Esawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan. [6] »I zabrał Esaw żony swoje, i synów swoich, i córki swe, i wszystkich ludzi domu swego, i stada swoje, które nabył w ziemi Kanaan, i udał się do ziemi zdala od Jakóba, brata swojego. [7] »Gdyż mienie ich było za wielkie, aby mogli mieszkać razem, i nie mogła ziemia ich pobytu pomieścić ich z powodu stad ich. [8] »I osiadł Esaw na górze Seir: Esaw, czyli Edom. [9] »A oto rodowód Esawa, ojca Edomitów, na górze Seir. [10] »Oto imiona synów Esawa: Elifaz, syn Ady, żony Esawa; Reuel, syn Bosmaty, żony Esawa. [11] »I byli synowie Elifaza: Theman, Omar, Cefo, i Gaetam i Kenaz. [12] »A Thimna była nałożnicą Elifaza, i urodziła Elifazowi Amaleka. Oto synowie Ady, żony Esawa. [13] »A oto synowie Reuela: Nachath i Zerach, Szamma i Mizza. Ci byli synowie Bosmaty, żony Esawa. [14] »A oto synowie Oholibamy, córki Any, córki Cybeona, żony Esawa: urodziła ona Esawowi Jeusza, i Jaelama i Koracha. [15] »Oto książęta synów Esawa: synowie Elifaza, pierworodnego Esawa: książę Theman, książę Omar, książę Cefo, książę Kenaz. [16] »Książę Korach, książę Gaetam, książę Amalek. Oto książęta z Elifaza na ziemi Edomitów; oto synowie Ady. [17] »A oto synowie Reuela, syna Esawa: książę Nachath, książę Zerach, książę Szamma, książę Mizza. Oto są książęta z Reuela na ziemi Edomitów: oto synowie Bosmaty, żony Esawa. [18] »A oto synowie Oholibamy, żony Esawa: książę Jeusz, książę Jaelam, książę Korach. Oto książęta z Oholibamy, córki Any, żony Esawa. [19] »Oto synowie Esawa, i oto książęta ich, mianowicie Edomitów. [20] »Oto synowie Seira, Chorejczyka, zamieszkali w tym kraju: Lotan i Szobal, i Cybeon i Ana. [21] »I Diszon, i Ecer i Diszan. Oto książęta Chorejczyków, synów Seira, na ziemi Edomitów. [22] »A byli synowie Lotana: Chori i Hemam; a siostrą Lotana: Thimna. [23] »A oto synowie Szobala: Alwan, i Manachath, i Ebal, Szefo, i Onam. [24] »A oto synowie Cybeona: Aja i Ana. Tenże to Ana, który odkrył gorące źródła w pustyni, pasąc osły Cybeona, ojca swojego. [25] »A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any. [26] »A oto synowie Diszona: Chemdan, i Eszban, i Ithran i Cheran. [27] »Oto synowie Ecera: Bilhan i Zaawan i Akan. [28] »Oto synowie Diszana: Uc i Aran. [29] »Oto książęta Chorejczyków: książę Lotan, książę Szobal, książę Cybeon, książę Ana. [30] »Książę Diszon, książę Ecer, książę Diszan. Oto książęta Chorejczyków, według księstw ich w ziemi Seir. [31] »A oto królowie, którzy panowali na ziemi Edom, zanim panował król nad synami Israela. [32] »I panował w Edomie: Bela, syn Beora; a nazwa miasta jego: Dinhaba. [33] »I umarł Bela, a panował miasto niego Jobab, syn Zeracha, z Bocra. [34] »I umarł Jobab, a panował miasto niego Chuszam, z ziemi Themanitów. [35] »I umarł Chuszam, a panował miasto niego Hadad, syn Bedada, który poraził Midjanitów na błoniach Moabu; a nazwa miasta jego Awith. [36] »I umarł Hadad, a panował miasto niego Samla z Masreka. [37] »I umarł Samla, a panował miasto niego Szaul z Rechoboth, co nad strumieniem. [38] »I umarł Szaul, a panował miasto niego Baal-Chanan, syn Achbora. [39] »I umarł Baal-Chanan, syn Achbora, a panował miasto niego Hadar; a nazwa miasta jego: Pau; a imię żony jego: Mehetabel, córka Matredy, córka Me-Zahaba. [40] »A oto imiona książąt Esawa podług plemion ich, podług miejscowości ich, podług nazw ich: książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth; [41] »Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon; [42] »Książę Kenaz, książę Theman, książę Mibcar; [43] »Książę Magdiel, książę Iram. Oto książęta Edomu podług siedzib ich, w ziemi dziedzictwa ich. Oto Esaw, ojciec Edomitów. 
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).