Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 5
«  2 Księga Samuela 4 2 Księga Samuela 5 2 Księga Samuela 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zeszły się tedy wszystkie pokolenia Izraela do Dawida, do Hebronu, i oświadczyły, mówiąc: Oto jesteśmy, myśmy wszak kość i ciało twoje! [2] »Już dawniej, gdy jeszcze był Saul królem nad nami, tyś był tym, któryś wywodził i przywodził Izraela; nadto przyobiecał ci Wiekuisty: Ty będziesz pasterzył ludowi Mojemu, Izraelowi, i ty będziesz księciem nad Izraelem. [3] »I tak przybyli wszyscy starsi Izraela do króla, do Hebronu, i zawarł z nimi król Dawid umowę w Hebronie przed Wiekuistym, poczem namaścili Dawida na króla nad Izraelem. [4] »Trzydzieści lat miał Dawid, gdy panować począł, przez czterdzieści lat zaś panował. [5] »W Hebronie panował nad Judą przez siedm lat i sześć miesięcy, a w Jerozolimie panował przez trzydzieści i trzy lata, nad całym Izraelem i nad Judą. [6] »Gdy jednak wyruszył król, wraz z ludźmi swymi, do Jerozolimy przeciw Jebusytom, osiadłym w tej okolicy, powiedziano Dawidowi tak: Nie wnijdziesz tu, póki nie usuniesz ślepych i chromych, co znaczyć miało: Nie wnijdzie tu Dawid. [7] »Dawid jednak zdobył twierdzę Syon, czyli miasto Dawida. [8] »Dnia onego zawołał Dawid: Ktokolwiek pokona Jebusytów, a zawładnie wodociągiem i tymi ślepymi i chromymi, znienawidzonymi duszy Dawida, wynagrodzonym będzie. Ztąd to mawia się: Ślepy i chromy nie wchodzi do domu! [9] »Poczem osiadł Dawid w twierdzy, i nadał jej miano miasta Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Millo ku wnętrzu. [10] »I wzrastał Dawid w coraz większą potęgę, a był Wiekuisty, Bóg zastępów, z nim. [11] »I wyprawił Hyram, król Tyru, posłów do Dawida oraz drzewa cederowe, a nadto cieśli i kamieniarzy, i zbudowali pałac Dawidowi. [12] »I tak poznał Dawid, że utwierdził go Wiekuisty za króla nad Izraelem i że wywyższył królestwo jego gwoli ludowi swemu, Izraelowi. [13] »Pojął zaś sobie Dawid jeszcze nałożnice i żony z Jerozolimy, po przybyciu jego z Hebronu; urodzili się też Dawidowi jeszcze synowie i córki. [14] »A oto imiona tych, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szamua, Szobab, Natan i Solomo, [15] »Ibchar, Eliszua, Nefeg i Jafija, [16] »Eliszama, Eljada i Elifelet. [17] »Gdy jednak usłyszeli Filistyni, że namaszczono Dawida na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyni, aby ująć Dawida. Ale usłyszawszy o tem Dawid ustąpił do twierdzy. [18] »I nadciągnęli Filistyni i rozłożyli się na równinie Refaim. [19] »Radził się tedy Dawid Wiekuistego: Mam li wyruszyć przeciw Filistynom? Czy podasz ich w moc moją? I odpowiedział Wiekuisty Dawidowi: Wyrusz, albowiem podam Filistynów niechybnie w moc twoją. [20] »I tak wyciągnął Dawid do Baal Peracym. A gdy pobił ich tam Dawid, zawołał: Przełamał Wiekuisty wrogów moich przedemną, jak przełamują fale! Przeto nazwał miejscowość tą: Baal Peracym. [21] »Zostawili tam nawet bożyszcza swoje, które uprowadził Dawid i ludzie jego. [22] »Wyruszyli jednak Filistyni po raz wtóry i rozłożyli się na równinie Refaim. [23] »A gdy radził się Dawid Wiekuistego, odpowiedział: Nie wyruszysz im naprzeciw, lecz zwrócisz się na tyły ich, a natrzesz na nich ze strony morw. [24] »A skoro usłyszysz szelest kroków na wierzchołkach morw, wtedy pospiesz się, albowiem wtedy wyszedł Wiekuisty przed tobą, aby poraził obóz Filistynów. [25] »I uczynił Dawid tak, jako polecił mu Wiekuisty, i poraził Filistynów od Geba aż do Gezer. 
«  2 Księga Samuela 4 2 Księga Samuela 5 2 Księga Samuela 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).