Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Królewska » Rozdział 4
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak uznany był król Salomon królem nad całym Izraelem. [2] »A oto naprzedniejsi panowie dworu jego: Azarja, syn Cadoka, pierwszy minister. [3] »Elichoref i Achija, synowie Szyszy, sekretarze. Jehoszafat, syn Achiluda, kanclerz. [4] »Benaja, syn Jehojady, nad wojskiem. Cadok i Abjatar kapłani. [5] »Azarja, syn Natana, nad starostami. Zabud zaś, syn Natana, urzędnik i poufnik króla. [6] »Achiszar zaś był ministrem dworu - a Adoniram, syn Abdy, przełożonym pańszczyźnianych. [7] »A miał Salomon dwunastu starostów nad całym Izraelem. Ci zaopatrywali w żywność króla i dwór jego. Co miesiąc miał inny żywność dostarczać. [8] »A oto imiona ich: Ben-Chur na wzgórzu efraimskiem. [9] »Ben-Deker w Makac i w Szaalbim i w Bet-Szemesz i w Elon i w Bet-Chanan. [10] »Ben-Chesed w Arubot; do niego należało Socho i cała dziedzina Cheferu. [11] »Ben-Abinabad: Całe Nafat Dor; miał on Tafatę, córkę Salomona, za żonę. [12] »Baana, syn Achiluda; Taanach i Megiddo i całe Bet-Szean, położone przy Cartan pod Izreelem, od Bet-Szeanu do Abel Mechola aż po Jokmeam. [13] »Ben-Geber w Ramot w Gileadzie, do niego należały sioła Jaira, syna Manaszy, położone w Gileadzie, do niego pas krainy Argob w Baszanie, sześćdziesiąt miast wielkich, zaopatrzonych w mury i zawory z kruszcu. [14] »Achinadab, syn Iddego, w Machnaim. [15] »Achimaac w Naftali; on pojął Bosmatę, córkę Salomona, za żonę. [16] »Baana, syn Chuszaja, w Aszer i Bealot. [17] »Jehoszafat, syn Paruacha, w Isacharze. [18] »Szymei, syn Elego, w Benjaminie. [19] »Geber, syn Uriego, w ziemi Gilead - kraju Sychona, króla amorejskiego, i Oga, króla Baszanu - i jeszcze jeden starosta, który w kraju tym był. [20] »A Judejczycy i Izraelici liczni niby piasek nad morzem w mnogości, jedli i pili i weselili się. [21] »(5:1) I panował Salomon nad wszystkiemi królestwy od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu; składały one dary i służyły Salomonowi po wszystkie dni żywota jego. [22] »(5:2) Wynosiło zaś zapotrzebowanie żywności dla Salomona dziennie: trzydzieści kor mąki przedniej a sześćdziesiąt kor mąki innej. [23] »(5:3) Dziesięć wołów tucznych, dwadzieścia wołów pastewnych i sto owiec, oprócz jeleni, sarn, łani i ptactwa tucznego. [24] »(5:4) Miał bowiem władzę nad całym krajem po tej stronie rzeki, od Tyfsach do Gazy, nad wszystkimi królami po tej stronie rzeki; a zażywał pokoju ze wszech stron dokoła. [25] »(5:5) I mieszkał Juda i Izrael bezpiecznie, każdy pod winogradem i pod figowcem swoim, od Dan do Beer-Szeby, po wszystkie dni Salomona. [26] »(5:6) Posiadał też Salomon czterdzieści tysięcy koni żłobnych dla wozów swoich i dwanaście tysięcy wierzchowców. [27] »(5:7) I zaopatrywali owi starostowie króla Salomona i wszystkich, którzy do stołu królewskiego przystęp mieli, w żywność, każdy w miesiącu swoim; nie dopuszczali aby na czemkolwiek zbywało. [28] »(5:8) I jęczmienia także i słomy dla koni i rumaków dostawiali na miejsca dokąd należało, każdy w porządku swoim. [29] »(5:9) Nadto dał Bóg mądrość Salomonowi i roztropność bardzo wielką i rozległą wiedzę jak piasek, który nad brzegiem morza, [30] »(5:10) Że przewyższała mądrość Salomona mądrość wszystkich synów Wschodu i całą mądrość Egiptu. [31] »(5:11) Był nawet mędrszym niż jakibądź człowiek, niż Etan Ezrachida, i Heman i Kalkol i Darda, synowie Machola, i rozeszła się sława jego między wszystkie narody dokoła. [32] »(5:12) I ułożył on trzy tysiące przypowieści, a było pieśni jego tysiąc i pięć. [33] »(5:13) Rozprawiał również o drzewach, od cedru na Libanie aż do izopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach i o ptactwie i o gadach i o rybach. [34] »(5:14) I przybywali z pośród wszystkich ludów, aby posłuchać mądrości Salomona, ze strony wszystkich królów ziemi, którzy zasłyszeli o mądrości jego. 
«  1 Księga Królewska 3 1 Księga Królewska 4 1 Księga Królewska 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).