Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Królewska » Rozdział 7
«  1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7 1 Księga Królewska 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Własny zaś pałac swój budował Salomon przez trzynaście lat i wykończył tak cały pałac swój. [2] »Zbudował mianowicie gmach parku libańskiego - sto łokci była długość jego, pięćdziesiąt łokci szerokość, a trzydzieści łokci wysokość jego - na czterech rzędach kolumn cedrowych, z belkami cedrowemi na onych kolumnach. [3] »A taflowany był drzewem cedrowem ponad komnatami bocznemi, wzniesionemi na kolumnach, onych czterdziestu pięciu, po piętnaście w rzędzie. [4] »A umieszczono trzy rzędy na przestrzał, każdy mianowicie otwór położony naprzeciw drugiego, trzema rzędami. [5] »A wszystkie drzwi i podwoje były czworokątne na przestrzał; a każdy otwór położony naprzeciw drugiego, trzema rzędami. [6] »Halę też kolumnową wzniósł na pięćdziesiąt łokci długą a na trzydzieści łokci szeroką, wraz z halą, na froncie, i kolumnami i daszkiem na froncie. [7] »A halę tronową, w której sądy wydawał, halę sądową, wzniósł on, a była ona taflowana od posadzki aż do stropu. [8] »A pałac swój, w którym mieszkał, na drugim podwórcu, na wewnątrz od hali, zbudowany był w sposób podobny. Dla córki również Faraona, którą pojął Salomon, wzniósł gmach podobny do onej hali. [9] »Wszystko to było z kamienia kosztownego, tego samego pomiaru, co kamienie ciosowe, rzeźbione dłutem z wewnątrz i z zewnątrz, i od fundamentu aż do spodnich krokwi, od frontonu też aż do wielkiego podwórca. [10] »Fundament też był z kamienia kosztownego, z kamieni dużych, z kamieni dziesięciołokciowych i kamieni ośmiołokciowych. [11] »I z wierzchu też były kamienie kosztowne, tego samego pomiaru co kamienie ciosowe, i deski cedrowe. [12] »A dworzec wielki miał również trzy rzędy kamienia ciosanego wokoło i jeden rząd belek cedrowych, jak dworzec przybytku Wiekuistego wewnętrzny i przysionek tego przybytku. [13] »Posłał też król Salomon i sprowadził Chirama z Tyru. [14] »Syn to wdowy z pokolenia Naftali, ojciec zaś jego był Tyryjczykiem, miedziarzem, a pełen był przemyślności, wynalazczości i umiejętności w wykonywaniu wszelakiej roboty w miedzi; i przybył on do króla Salomona i wykonał całą robotę dla niego. [15] »Ulał mianowicie dwie one kolumny z miedzi; ośmnaście łokci wysoką była kolumna jedna, a sznur na dwanaście łokci obejmował kolumnę drugą. [16] »Dwa też kapitele przygotował, aby je umieścić na wierzchu kolumn, ulane z miedzi; pięć łokci wysokość kapitelu jednego, a pięć łokci wysokość kapitelu drugiego. [17] »Kraty roboty siatkowej, plecionki roboty łańcuszkowej przygotował do tych kapiteli, które na wierzchu kolumn - siedm dla kapitelu jednego, a siedm dla kapitelu drugiego. [18] »I uczynił kolumny tak, aby były dwa rzędy granatów wokoło na kracie jednej, dla przybrania kapiteli, które na wierzchu; podobnie uczynił na kapitelu drugim. [19] »A na onych kapitelach, które na wierzchu kolumn, był jak w przysionku wyrób kształtu lilii na cztery łokcie. [20] »Kapitele zaś te wznosiły się na dwóch kolumnach również i powyżej, w pobliżu wypukłości, która po stronie kraty; a granatów dwieście rzędami wokoło, na kapitelu jednym i drugim. [21] »I postawił one kolumny w przysionku przybytku; a dźwignąwszy kolumnę prawą, nadał jej miano Jachin, dźwignąwszy zaś kolumnę drugą, nadał jej miano Boaz. [22] »Na wierzchu też kolumn umieścił wyrób kształtu lilii. I tak dokonana została robota onych kolumn. [23] »I uczynił wodozbiór odlewany - dziesięć łokci od brzegu jednego do drugiego - zaokrąglony; wokoło na pięć łokci była wysokość jego, gdy sznur na trzydzieści łokci długi obejmował go dokoła. [24] »Formy też ogórkowatej pukle pod brzegiem jego otaczały go dokoła - po dziesięć na każdym łokciu okalały wodozbiór dokoła; dwa rzędy pukli takich ulano w jednym odlewie, razem z nim. [25] »Wznosił się zaś na dwunastu wołach: trzy zwracały się ku północy, a trzy zwracały się ku zachodowi, a trzy zwracały się ku południowi, a trzy zwracały się ku wschodowi, wodozbiór zaś na nich z wierzchu, a wszystkie tyły ich na wewnątrz. [26] »A była grubość jego na dłoń, a brzeg jego niby wyrób na brzegu kielicha, na kształt pączka lilii; dwa tysiące bat obejmował. [27] »Przygotował również podnoża w liczbie dziesięciu z kruszcu; każde takie podnoże było na cztery łokcie długie, na cztery łokcie szerokie, a na trzy łokcie wysokie. [28] »Taką zaś była robota owych podnoży: miały one listwowania, mianowicie listwy między wiązaniami. [29] »Na listwowaniach zaś, które między wiązaniami były lwy, woły i cheruby, a ponad listwowaniami basen u góry; poniżej też lwów i wołów były festony zwieszające się. [30] »Cztery też koła z kruszcu miało każde podnoże wraz z osiami z kruszcu. A na czterech węgłach jego były nasady - poniżej umywalni były nasady te odlane, a ze strony każdej zwieszały się festony. [31] »Otwór zaś jego, począwszy od wnętrza kapitelu wzwyż, miał łokieć w przecięciu, otwór jednak kapitelu był okrągły w formie basenu, a miał półtora łokcia. Nawet na brzegach tego otworu były rzeźby, listwowania jednak były kwadratowe, nie okrągłe. [32] »A cztery koła były poniżej listw, gdy antaby kół przylegały do podnoża. Każde koło miało półtora łokcia wysokości. [33] »Forma zaś kół była na wzór formy koła u wozu. Antaby ich i obwody i szprychy i piasty - wszystko było lane. [34] »A na czterech węgłach każdego podnoża były trzy nasady; z samego odlewu podnoża wychodziły nasady jego. [35] »Na górnej części każdego podnoża była nasada na pół łokcia wysoka, zaokrąglona dokoła, tak że każde podnoże miało u góry swe antaby i swe listwy z niego wychodzące. [36] »I wyrył na tablicach i antabach i na listwowaniach każdego cheruby, lwy i palmy, a w każdym odstępie festony dokoła. [37] »W ten sam sposób przygotował dziesięć podnoży; jednego odlewu, jednego pomiaru, jednej formy były wszystkie. [38] »Przygotował również dziesięć umywalni z kruszcu, czterdzieści bat obejmowała umywalnia każda; cztery łokcie zaś miała każda umywalnia; po jednej umywalni było dla każdego z dziesięciu podnoży. [39] »I umieścił podnoża - pięć po stronie przybytku na prawo, a pięć po stronie przybytku na lewo; wodozbiór zaś umieścił po prawej stronie przybytku, idąc ku wschodowi po stronie południowej. [40] »I przygotował też Chiram miednice i łopaty i kropielnice; i tak dokonał Chiram roboty całego dzieła, które przygotował z polecenia króla Salomona do domu Wiekuistego. [41] »Kolumn dwie, i kulistych kapiteli, które na wierzchu kolumn, dwa, i plecionek dwie, dla ubrania kulistych kapiteli, które na wierzchu kolumn. [42] »I granatów czterysta dla dwóch onych plecionek; po dwa rzędy granatów dla każdej plecionki, które ubierały dwa kuliste kapitele, umieszczone na kolumnach. [43] »I podnoży dziesięć, i miednic dziesięć na tychże podnożach. [44] »I ów wodozbiór jeden, i wołów dwanaście pod tym wodozbiorem. [45] »Kotły zaś i łopaty i kropielnice i wszystkie owe naczynia, które przygotował Chiram z polecenia króla Salomona do domu Wiekuistego, były z miedzi polerowanej. [46] »W okolicy Jordanu odlewał je król w formach, w głębi ziemi między Sukkotem a Cartanem. [47] »I kazał złożyć Salomon wszystkie te naczynia; dla zbyt wielkiego ich mnóstwa nie zbadano wagi miedzi. [48] »Poczem przygotował Salomon wszystkie przybory należące do wewnętrznej części przybytku Wiekuistego: ołtarz złoty i stół, na którym chleb wystawny, ze złota. [49] »I świeczniki - pięć po prawej i pięć po lewej stronie, przed mównicą, ze złota szczerego, i kwiaty i lampy i szczypczyki ze złota. [50] »I panwie i noże i kropielnice i kadzielnice i węglarki ze złota szczerego, nawet zawiasy do podwoi przybytku wewnętrznego, tak w przenajświętszem jak do podwoi od przybytku do świątyni, były ze złota. [51] »Gdy tedy dokonaną została wszystka robota, którą zarządził król Salomon dla przybytku Wiekuistego, wniósł tam Salomon świętości Dawida, ojca swego, srebro i złoto i naczynia, i złożył to do skarbców przybytku Wiekuistego. 
«  1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7 1 Księga Królewska 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).