Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Królewska » Rozdział 21
«  2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dwanaście lat miał Manase gdy rządy objął, a pięćdziesiąt pięć lat panował w Jerozolimie. Imię zaś matki jego: Chefcyba. [2] »I czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, wedle ohyd ludów, które wypędził był Wiekuisty przed obliczem synów Izraela. [3] »I odbudował znowu wyżyny, które zburzył był Chiskjasz, ojciec jego, i wznosił ołtarze dla Baala i urządził Astartę jak Ahab, król izraelski, i korzył się całemu zastępowi nieba i służył im. [4] »Zbudował również ołtarze w przybytku Wiekuistego, o którym wszak wyrzekł Wiekuisty: W Jerozolimie ustanowię imię moje. [5] »I zbudował ołtarze dla całego zastępu nieba w obu dworcach przybytku Wiekuistego. [6] »Przeprowadził syna swego przez ogień i zajmował się wróżbiarstwem i czarami i ustanawiał zażegnywaczy i znachorów; czynił dużo co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, aby Go jątrzyć. [7] »I postawił posąg Astarty, który sporządził, w przybytku, o którym powiedział Wiekuisty do Dawida i syna jego Salomona: W przybytku tym i w Jerozolimie, którą wybrałem z pośród wszystkich pokoleń Izraela, ustanowię imię Moje na wieki. [8] »A nie spłoszę już nogi Izraela z ziemi, którąm oddał ojcom ich, jeżeli tylko ściśle postępować będą wedle wszystkiego com im przykazał, wedle całej mianowicie nauki, którą poruczył im sługa Mój Mojżesz. [9] »Nie słuchali jednak, a uwiódł ich Manase, aby zło czynili, gorzej niż te ludy, które wytępił Wiekuisty przed obliczem synów Izraela. [10] »Oświadczył tedy Wiekuisty przez sługi swoje, proroków, głosząc; [11] »Ponieważ spełnił Manase, król judzki, ohydy te, czyniąc gorzej niż to wszystko co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a uwiódł i Judę do grzechu przez bożyszcza swoje, [12] »Przeto rzecze tak Wiekuisty, Bóg Izraela: Oto przywiodę niedolę na Jerozolimę i na Judę, tak że każdemu, kto o tem usłyszy, zaszumi w obu uszach. [13] »I rozciągnę nad Jerozolimą sznur Samaryi i pion domu Ahaba, i zetrę Jerozolimę, jak się wyciera miskę, a którą po wytarciu dnem się przewraca. [14] »I porzucę szczątek dziedzictwa Mojego i wydam ich w moc wrogów ich, aby się stali łupem i zdobyczą wszystkich swoich wrogów. [15] »Przeto, że czynili, co niegodziwem było w oczach Moich a jątrzyli Mnie od dnia, którego wyszli ojcowie ich z Egiptu, aż po dzień dzisiejszy. [16] »Krwi też niewinnej wylał Manase dużo bardzo, póki nie napełnił nią Jerozolimy od krańca do krańca, okrom grzechu swego, że uwiódł Judę, aby czynił co niegodziwem jest w oczach Wiekuistego. [17] »A co do innych spraw Manasy i wszystkiego czego dokonał i grzechu, którego się dopuścił - spisano to wszak w księdze dziejów królów judzkich. [18] »I spoczął Manase przy ojcach swoich i pochowano go w ogrodzie pałacu swojego, w ogrodzie Uzy. I objął rządy syn jego, Amon, miasto niego. [19] »Dwadzieścia i dwa lata miał Amon gdy rządy objął a dwa lata panował w Jerozolimie. Imię matki jego Meszulemet, córka Charuca z Jotby. [20] »I czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, tak jako czynił Manase, ojciec jego. [21] »I postępował w zupełności po drodze, po której postępował ojciec jego, i służył bożyszczom, którym służył ojciec jego, i korzył się im. [22] »I opuścił Wiekuistego, Boga ojców swoich, a nie postępował drogą Wiekuistego. [23] »I uknuli słudzy Amona spisek przeciw niemu i zamordowali króla w pałacu jego. [24] »Rozgromił jednak lud kraju wszystkich sprzysiężonych przeciw królowi Amonowi, poczem ogłosił lud kraju syna jego, Jozjasza, królem miasto niego. [25] »A co do innych spraw Amona, których dokonał, spisano to wszak w księdze dziejów królów judzkich. [26] »I pochowano go w grobie jego, w ogrodzie Uzy, i objął rządy syn jego Jozjasz miasto niego. 
«  2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).