Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Królewska » Rozdział 24
«  2 Księga Królewska 23 2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Za dni jego nadciągnął Nebukadnecar, król babiloński, i został Jojakim lennikiem jego przez trzy lata; poczem jednak odpadł znów od niego. [2] »Wysłał tedy nań Wiekuisty hufce Chaldejczyków i hufce Aramejczyków i hufce Moabitów i hufce Amonitów, i wysłał je przeciw Judzie, aby go zniszczyli, wedle słowa Wiekuistego, które wyrzekł był przez sługi Swoje, proroków. [3] »Tylko z powodu wyrzeczenia Wiekuistego przypadło to na Judę, aby go usunąć z przed oblicza Swojego, dla grzechu Manasy, wedle wszystkiego co uczynił. [4] »Nadto dla krwi niewinnej, którą wylał - że napełnił Jerozolimę krwią niewinną - tego nie chciał Wiekuisty odpuścić! [5] »A co do innych spraw Jojakima i wszystkiego czego dokonał, wszak napisano to w księdze dziejów królów judzkich. [6] »I spoczął Jojakim przy ojcach swoich, i objął rządy syn jego, Jojachin, miasto niego. [7] »Król egipski zaś nie wyruszył już więcej z kraju swojego, albowiem zdobył król babiloński od strumienia egipskiego aż do rzeki Eufrat wszystko, co należało do króla egipskiego. [8] »Ośmnaście lat miał Jojachin, gdy rządy objął, a trzy miesiące panował w Jerozolimie. Imię zaś matki jego: Nechuszta, córka Elnatana, z Jerozolimy. [9] »I czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, zupełnie jako czynił ojciec jego. [10] »Onego czasu nadciągnęli słudzy Nebukadnecara, króla babilońskiego, przeciw Jerozolimie i podległo miasto oblężeniu. [11] »Gdy tedy uderzył Nebukadnecar, król babiloński, na miasto, podczas gdy oblegali je słudzy jego, [12] »Wyszedł Jojachin, król judzki, do króla babilońskiego, on wraz z matką swą i sługami i książętami i podkomorzymi swoimi. I tak zabrał go król babiloński ósmego roku panowania swego. [13] »I uprowadził ztamtąd wszystkie skarby przybytku Wiekuistego i skarby pałacu królewskiego, i rozbił wszystkie naczynia złote, które sporządził Salomon, król izraelski, w przybytku Wiekuistego, jako zapowiedział Wiekuisty. [14] »I uprowadził całą Jerozolimę, wszystkich przełożonych i całe rycerstwo dzielne, w liczbie dziesięciu tysięcy, do niewoli, a nadto wszystkich płatnerzy i majstrów fortecznych. Nie pozostało nic, prócz najbiedniejszej ludności kraju. [15] »I uprowadził Jojachina do Babilonu; również i matkę króla i żony królewskie i podkomorzych jego i najznakomitszych kraju uprowadził w niewolę, z Jerozolimy do Babilonu. [16] »Nadto wszystkich ludzi wojennych, w liczbie siedmiu tysięcy, i płatnerzy i majstrów fortecznych, w liczbie tysiąca, wszystkich dzielnych, sposobnych do boju - uprowadził ich król babiloński w niewolę do Babilonu. [17] »Poczem ogłosił król babiloński Matanję, stryja jego, królem miasto niego, i odmienił imię jego na Cydkjasza. [18] »Dwadzieścia i jeden lat miał Cydkjasz, gdy rządy objął, a jedenaście lat panował w Jerozolimie. Imię zaś matki jego: Chamutal, córka Jeremjasza, z Libny. [19] »I czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, zupełnie jak czynił Jojakim. [20] »Albowiem działo się to wskutek gniewu Wiekuistego przeciw Jerozolimie i przeciw Judzie, aż je rzucił z przed oblicza Swojego. Cydkjasz zaś zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu. 
«  2 Księga Królewska 23 2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).