Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Królewska » Rozdział 25
«  2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25 Księga Estery 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się roku dziewiątego panowania jego, miesiąca dziesiątego, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, że przyciągnął Nebukadnecar, król babiloński, on wraz z całem wojskiem swojem, przeciw Jerozolimie i oblegali ją, i zbudowali przeciw niej wał wokoło. [2] »I podlegało miasto oblężeniu aż do jedenastego roku króla Cydkjasza. [3] »Dziewiątego tegoż miesiąca wzmógł się głód w mieście, a nie stało chleba dla ludu pospolitego. [4] »I zrobiono wyłom w mieście; wszyscy zaś wojownicy uszli w nocy drogą bramy, między dwoma murami, która przy ogrodzie królewskim, podczas gdy Chaldejczycy otaczali miasto zewsząd i skierowali się na drogę do Araby. [5] »Ale pognało wojsko Chaldejczyków za królem, i doścignęli go na równinach jerychońskich, całe zaś wojsko jego rozpierzchło się od niego. [6] »I ujęli króla i przywiedli do króla Babilonu, do Rybli, i wydali nań wyrok. [7] »Synów zaś Cydkjasza wyrznęli przed oczyma jego, oczy też Cydkjasza oślepił, i kazał go okuć w okowy i przywiódł go do Babilonu. [8] »Miesiąca zaś piątego, siódmego tegoż miesiąca, mianowicie roku dziewiętnastego króla Nebukadnecara, króla babilońskiego, przybył Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, sługa króla babilońskiego, do Jerozolimy. [9] »I spalił przybytek Wiekuistego i pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy i wszystkie domy możnych spalił ogniem. [10] »Wszystkie też mury Jerozolimy wokoło zburzyło całe wojsko chaldejskie, będące przy naczelniku straży przybocznej. [11] »A ostatek ludu pozostały w mieście, - zarówno zbiegów, którzy byli zbiegli do króla babilońskiego, jak i ostatek tłumu - uprowadził Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej. [12] »Z najbiedniejszych tylko kraju pozostawił naczelnik straży przybocznej jako winiarzy i rolników. [13] »Kolumny zaś miedziane, które w przybytku Wiekuistego i podnoża i wodozbiór miedziany, który w przybytku Wiekuistego, połamali Chaldejczycy i uprowadzili miedź ich do Babilonu. [14] »I kotły i łopaty i noże i czasze i wszystkie przybory miedziane, którymi pełniono służbę, zabrali. [15] »I łopatki i kropielnice, co tylko ze złota, co tylko ze srebra, zabrał naczelnik straży przybocznej. [16] »Kolumny obie, wodozbiór jeden, i podnoże, które sporządził król Salomon do przybytku Wiekuistego - nie do zważenia była miedź wszystkich przyborów tych. [17] »Ośmnaście łokci wysoką, była kolumna każda, a kapitel nad nią z miedzi, wysokość zaś kapitelu trzy łokcie, a krata i granaty nad kapitelem wokoło, wszystko z miedzi, i tak samo na kolumnie drugiej nad kratą. [18] »I zabrał naczelnik straży przybocznej Seraję, kapłana głównego, i Cefanję, kapłana zastępcę, i trzech odźwiernych. [19] »A z miasta zabrał dworzanina jednego, który ustanowiony był nad wojownikami, i siedmiu mężów z najbliższego otoczenia królewskiego, którzy znajdowali się w mieście, i kanclerza naczelnika wojska, który rekrutował ludność kraju, i sześćdziesięciu ludzi z ludności kraju, którzy znajdowali się w mieście. [20] »I zabrał ich Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, i uprowadził ich do króla babilońskiego, do Rybli. [21] »I kazał ich pobić król Babilonu i uśmiercić w Ryble, w ziemi Chamat; i tak uprowadzony został Juda z ziemi swojej. [22] »Nad ludem zaś, który jeszcze był pozostał w ziemi judzkiej - który mianowicie pozostawił Nebukadnecar, król babiloński - ustanowił nad nimi Gedaljasza, syna Achikama, syna Szafana. [23] »Gdy tedy usłyszeli wszyscy dowódzcy wojsk, on i ich ludzie, że ustanowił król babiloński Gedaljasza, przybyli do Gedaljasza do Micpy: Izmael, syn Netanji, i Jochanan, syn Kareacha, i Seraja, syn Tanchumeta, z Netofy, i Jaazanjasz, syn Maachatczyka, on i wraz z ludźmi swoimi. [24] »I przysiągł Gedaljasz im i ludziom ich, i rzekł do nich: Nie obawiajcie się sług chaldejskich, i zostańcie w kraju, i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie! [25] »I stało się miesiąca siódmego, że przybył Iszmael, syn Netanji, syna Eliszamy, z rodu królewskiego, i dziesięciu mężów z nim, i zabili Gedaljasza na śmierć, a niemniej Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Micpie. [26] »I powstał wszystek lud, od najmniejszego do największego, i dowódzcy wojska, i przybyli do Egiptu, obawiali się bowiem Chaldejczyków. [27] »I stało się trzydziestego siódmego roku po uprowadzeniu Jojachina, króla Judy, dwunastego miesiąca, dwudziestego siódmego tegoż miesiąca, że wywyższył Ewil Merodach, król babiloński, w roku wstąpienia swego na tron - głowę Jojachina, króla Judy, i uwolnił go z domu zamknięcia. [28] »I mówił z nim dobrotliwie, i ustanowił krzesło jego ponad krzesła królów, którzy byli przy nim w Babilonie. [29] »I odmienił szaty jego więzienne, i jadał chleb przed obliczem, jego wciąż, po wszystkie dni życia swego. [30] »A utrzymanie jego - utrzymanie stałe - dane mu zostało od króla, potrzeba dzienna w dniu swoim, po wszystkie dni jego życia. 
«  2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25 Księga Estery 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).