Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 1
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 8 Księga Izajasza 1 Księga Izajasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proroctwo Jeszaji, syna Amoca, który prorokował o Jehudzie i Jeruszalaim za czasów Uzyji, Jothama, Achaza i Chiskji, królów Jehudy. [2] »Słuchajcie niebiosa, a podaj ucho ziemio, gdyż Wiekuisty przemawia! Synów wychowałem i wyniosłem, a oni sprzeniewierzyli się Mnie. [3] »Zna wół właściciela swojego, i osieł żłób swego pana: Israel nie zna, naród Mój się nie zastanawia. [4] »Biada, narodzie występny, ludu obciążony grzechem, nasienie zbrodnicze, dzieci skażone! Opuścili Wiekuistego, bluźnili Świętemu Israela, odwrócili się wstecz. [5] »Na czém was razić jeszcze, gdy przymnożycie występku? Cała głowa schorzała, całe serce zbolałe. [6] »Od stóp do głów nic w nim zdrowego; rany i sińce i wrzody ropiejące, - nie wyciśnięte, nie przewiązane, nie zmiękczone oliwą. [7] »Kraj wasz pustynią, miasta wasze popalone pożogą, ziemia wasza, - przed wami cudzoziemcy ją pożerają, i spustoszona jako rumowisko po barbarzyńcach. [8] »A pozostała córa Cyonu jako namiot w winnicy, jako strażnica na ogórczaném polu, jako miasto oblężone. [9] »Gdyby Wiekuisty zastępów nie zostawił nam tego szczątku drobnego, jak Sedom byśmy byli, do Amory podobni. [10] »Słuchajcie słowa Wiekuistego, naczelnicy Sedomu, podaj ucho nauce Boga naszego, narodzie Amory! [11] »Cóż Mi po mnóztwie ofiar waszych, rzecze Wiekuisty. Syt jestem całopalenia baranów i tuku karmnych cieląt, a krwi wołów i jagniąt i kozłów nie pożądam. [12] »Gdy przychodzicie, aby ukazać się przed obliczem Mojém, któż żąda tego od was, żebyście deptali Me przedsienia? [13] »Przestańcie składać dary kłamstwa, kadzidło będące obrzydłością Mi. Nów i Sabbat i ogłaszanie świąt - nie cierpię niegodziwości i uroczystości! [14] »Nowiów i świąt waszych nienawidzi dusza Moja, stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić. [15] »A gdy wyciągniecie dłonie wasze, odwrócę oczy Moje od was; a choćbyście namnożyli modlitw, nie będę słuchał: ręce wasze krwi pełne! [16] »Obmyjcie, oczyśćcie się, oddalcie zło postępków waszych z przed oczu Moich, przestańcie złoczynić. [17] »Nauczcie się dobro spełniać, domagajcie się sprawiedliwości, podźwignijcie uciemiężonego, poszukujcie praw sieroty, brońcie wdowy, [18] »Wystąpcie, a rozprawim się, rzecze Wiekuisty: Choćby były grzechy wasze jako szkarłat, niby śnieg zbieleją, choćby czerwieniły się jak purpura, niby wełna się staną. [19] »Jeżeli powolni będziecie i posłuszni, co najprzedniejszego na ziemi wam spożywać; [20] »Lecz jeżeli wzbraniać się zechcecie i opierać, od miecza będziecie strawieni, bo usta Wiekuistego to wyrzekły. [21] »Jakże się stała wszetecznicą stolica wierna! Pełna prawości, sprawiedliwość przebywała w niej, a teraz rozbójnicy. [22] »Srebro twoje obróciło się w żużle, napój twój zaprawiony wodą. [23] »Naczelnicy twoi - rozpustnicy, spólnicy złodziei. Wszystko polubiło datki i goni za wziątkami; sieroty nie sądzą, a sprawa wdowy nie przychodzi przed nich. [24] »Przeto rzecze Pan, Wiekuisty zastępów, mocarz Israela: O! uczynię Sobie zadość od wrogów Moich, a pomszczę się nad przeciwnikami Moimi. [25] »Poczém obrócę rękę Moję na ciebie i wypławię jak ług żużle twoje, i wydzielę wszystkie twe przymieszki. [26] »I przywrócę sędziów twoich jak przedtém, a radców twoich jak za dawna. Wówczas nazwą cię znowu miastem sprawiedliwości, grodem wiernym. [27] »Cyon sądem wyzwolonym będzie, a pokutujący jego sprawiedliwością. [28] »Ale pogrom zdrajcom i występnym społem, a którzy odstąpili Wiekuistego, zagłada im! [29] »I będą zawstydzeni za dęby, któreście upodobali, - tak, rumienić się będziecie za ogrody, któreście wybrali sobie. [30] »Bo będziecie sami jako dąb, którego liść więdnie, i jako ogród, w którym wody niema. [31] »I stanie się potężny paździerzem, a dzieła jego iskrą, i wspłoną oba razem, a nikt nie zagasi. 
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 8 Księga Izajasza 1 Księga Izajasza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).