Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 43
«  Księga Izajasza 42 Księga Izajasza 43 Księga Izajasza 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A teraz, tak rzecze Wiekuisty, Stwórca twój Jakóbie, i mistrz twój Israelu: Nie bój się, bo wybawię cię, wezwę cię po imieniu; Moim ty! [2] »Gdy przejdziesz przez wody z tobą będę, a przez rzeki - nie uniosą cię; gdy pójdziesz przez ogień nie oparzysz się, a płomień nie spali cię. [3] »Bom Ja Wiekuisty, Bóg twój, Święty Israela, wybawca twój; oddałem na okup twój Micraim, Kusz i Seba w miejsce twoje. [4] »Przeto, żeś drogim w oczach Moich, cenionym, i żem cię umiłował, oddaję ludzi miasto ciebie i narody za życie twoje. [5] »Nie bój się, bom Ja z tobą; ze Wschodu sprowadzę potomstwo twoje, a z Zachodu zgromadzę cię. [6] »Powiem do Północy: Wydaj! a do Południa: Nie zatrzymuj! Sprowadźcie synów Moich zdaleka, a córki Moje z krańców ziemi. [7] »Każdego, który mianowany imieniem Mojém, i któregom dla chwały Mej stworzył, ukształtował i uczynił. [8] »Wydajcie lud niegdyś ślepy, który już oczy posiada, głuchych, którzy już uszy mają. [9] »Gdy wszystkie ludy się zbiorą razem, a zgromadzą się narody, - któż między niemi to przepowiedział, albo poprzednie nam wygłosił? Niechaj stawią świadków swoich, aby się stwierdziło, a którzyby słysząc to powiedzieli: To prawda! [10] »Wyście świadkowie Moi, rzecze Wiekuisty, i sługą Moim, któregom wybrał, abyście poznali i uwierzyli Mi i zrozumieli, żem Ja jest. Przedemną nie powstał Bóg, a po Mnie żadnego nie będzie. [11] »Ja, ja sam Wiekuisty, a oprócz mnie niema wybawiciela. [12] »Jam zapowiedział i wybawił i wygłosił to, a nie było między wami bóstwa cudzego - a wyście świadkowie Moi, rzecze Wiekuisty, żem Ja Bóg. [13] »Po wszystkie téż czasy Nim jestem, a nikt z rąk Moich nie ocali; gdy zdziałam, któż to odwróci? [14] »Tak rzecze Wiekuisty, wybawca wasz, Święty Israela: Gwoli wam wyprawiłem do Babelu i oderwałem zawory wszystkie, a Kasdejczycy, - w żałobę się odwrócił śpiew ich. [15] »Ja Wiekuisty, Święty wasz, Twórca Israela, król wasz. [16] »Tak rzecze Wiekuisty, który przygotował na morzu drogę, a na wodach bystrych ścieżkę, [17] »Który wyprowadził wozy i rumaki, wojsko i potęgę, - społem legli, nie powstaną, dotliły się jako knot, pogasły. [18] »Nie wspominajcie rzeczy przeszłych, a starodawnych nie rozpamiętywajcie. [19] »Oto przygotowuję rzecz nową, już teraz kiełkuje, - alboż nie możecie tego zmiarkować? Tak, utworzę na puszczy drogę, na stepie rzeki. [20] »Uwielbiać mnie będzie zwierz dziki, szakale i strusie; bo wywiodę na puszczy wody, rzeki na stepie, aby napawać lud Mój, wybrańca Mojego, [21] »Lud ten, który utworzyłem Sobie, aby chwałę Moję głosił. [22] »Ale nie Mnie wzywałeś Jakóbie, aniś się Mną trudził Israelu! [23] »Nie Mnie składałeś baranki całopaleń twoich, aniś rzeźnemi ofiarami twojemi Mnie uczcił. Nie obciążałem cię objatami, anim cię trudził kadzidłem. [24] »Nie kupowałeś Mi za pieniądze trzciny wonnej, aniś tukiem ofiar twoich napawał Mnie; aleś Mnie obarczał grzechy twoimi, trudził winami twojemi. [25] »Ale Ja, Jam to jest, który zatrę występki twoje gwoli Mnie, a grzechów twoich nie wspomnę. [26] »Przypomnij Mi a rozprawim się z sobą. Opowiedz ty, abyś się usprawiedliwił. [27] »Praojciec twój zgrzeszył, a orędownicy twoi odstąpili odemnie. [28] »Przetom znieważył książęta święte, i wydał zaklęciu Jakóba a Israela na urągowisko. 
«  Księga Izajasza 42 Księga Izajasza 43 Księga Izajasza 44  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).