Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 11
«  Księga Jeremiasza 10 Księga Jeremiasza 11 Księga Jeremiasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, głosząc: [2] »Słuchajcie słów tego przymierza, i oświadczcie je mężom Judy i mieszkańcom Jerozolimy. [3] »A powiesz im: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Przeklęty każdy, któryby nie usłuchał słów przymierza tego, [4] »Którem polecił ojcom waszym dnia, któregom wywiódł ich z ziemi Micraim z topielni żelaznej, mówiąc: Słuchajcie głosu Mojego, a spełniajcie je ściśle tak, jak przykazuję wam, abyście Mi byli ludem, a ja wam był Bogiem! [5] »Abym utwierdził przysięgę, którąm zaprzysiągł ojcom waszym, abym oddał im ziemię płynącą mlekiem i miodem, jako dziś. I odpowiedziałem i rzekłem: Tak, zaprawdę, o Wiekuisty! [6] »I rzekł Wiekuisty do mnie: Wołaj wszystkie słowa te w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy, głosząc: Słuchajcie słów przymierza tego, i spełniajcie je. [7] »Albowiem uroczyście przestrzegałem ojców waszych, czasu gdym ich wyprowadził z ziemi Micraim, aż po dziś dzień, ustawicznie przestrzegając w tych słowach: Słuchajcie głosu Mojego! [8] »Ale nie słuchali i nie skłaniali ucha swego, i poszli każdy w pożądliwości serca swego zepsutego; tak sprowadziłem na nich wszystkie słowa przymierza tego, które poleciłem im pełnić, a nie pełnili. [9] »I rzekł Wiekuisty do mnie: Pokazało się sprzysiężenie między mężami Judy a mieszkańcami Jerozolimy; [10] »Powrócili do win ojców swoich pierwotnych, którzy wzbraniali się słuchać słów Moich, i postępują za bóztwami cudzemi, by służyć im; zerwali dom Israela i dom Judy przymierze Moje, którem zawarł z ojcami ich. [11] »Przeto rzecze tak Wiekuisty: Oto nawiodę na nich niedolę, z której nie potrafią wyjść, a będą wołali do Mnie, ale nie wysłucham ich. [12] »A niechaj pójdą miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy i wołają do bóztw, którym kadzą - ale nie pomogą one im czasu niedoli ich. [13] »Albowiem wedle liczby miast twoich stali się bogowie twoi, Judo, i wedle liczby ulic Jerozolimy ustawialiście ołtarze bożyszczu haniebnemu, ołtarze dla kadzenia Baalowi. [14] »Ty zaś nie módl się za narodem tym, ani podnoś za nimi skargi ni błagania, albowiem nie wysłucham, gdy wołać będą do Mnie z powodu niedoli swojej. [15] »Cóż ulubionej Mojej w domu Moim, gdy wszak spełniła niecność z wieloma! Czyżby miały mięsiwa poświęcone usunąć ją od ciebie? Zaprawdę, mogłabyś się wtedy cieszyć z niegodziwości swojej! [16] »Oliwką rozłożystą, piękną owocem i wejrzeniem nazwał Wiekuisty imię twoje; przy odgłosie burzy wielkiej roznieci ogień wokoło niej, i połamią się jej gałęzie. [17] »Bo Wiekuisty zastępów, który cię zasadził, wyrzekł nieszczęście nad tobą, dla niegodziwości domu Israela i domu Judy, którą spełnili, by jątrzyć Mnie kadząc Baalowi. [18] »Ale Wiekuisty oznajmił mi i dowiedziałem się; wtedy ukazałeś mi przedsięwzięcia ich! [19] »Ja zaś byłem jako jagnię potulne na rzeź wiedzione, a nie wiedziałem, że przeciw mnie zamysły knuli: zniszczmy drzewo w świeżości jego, a zgładźmy go z krainy żyjących, aby imię jego nie było wspominaném więcej! [20] »Ale Wiekuisty zastępów sędzią jest sprawiedliwym, doświadcza On wnętrzności i serca, ujrzę ja pomstę Twą nad nimi, gdyż Tobie poruczyłem sprawę moją! [21] »Przeto rzecze tak Wiekuisty o ludziach z Anatoth, którzy czyhali na życie twoje, mówiąc: nie prorokuj w imieniu Wiekuistego, abyś nie zginął z rąk naszych. -  [22] »Przeto rzecze tak Wiekuisty zastępów: Oto poszukiwać tego będę na nich, młodzieńcy wyginą od miecza, synowie i córki ich wyginą z głodu. [23] »A szczątku nie zostanie po nich; gdyż sprowadzę klęskę na ludzi z Anatoth, roku nawiedzenia ich. 
«  Księga Jeremiasza 10 Księga Jeremiasza 11 Księga Jeremiasza 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).