Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 13
«  Księga Jeremiasza 12 Księga Jeremiasza 13 Księga Jeremiasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak rzekł Wiekuisty do mnie: Pójdziesz i kupisz sobie pas lniany, a włożysz go na biodra swoje, wszakże do wody nie kładź go! [2] »Kupiłem tedy pas według rozkazu Wiekuistego, i włożyłem na biodra moje. [3] »I doszło mnie słowo Wiekuistego poraz wtóry, mówiąc: [4] »Weź ten pas, któryś kupił, który na biodrach twoich; a wstań; i idź nad Eufrat, i ukryj go tam w szczelinie skalnej. [5] »Poszedłem tedy i skryłem go nad Eufratem jako rozkazał mi Wiekuisty. [6] »I stało się, że po upływie dni wielu rzekł Wiekuisty do mnie: Wstań i idź nad Eufrat i zabierz ztamtąd ów pas, którym rozkazał ci tam ukryć. [7] »I poszedłem nad Eufrat i wykopałem i zabrałem ów pas z miejsca, gdziem go był ukrył; ale oto - zniszczony był pas, do niczego nieprzydatny. [8] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [9] »Tak rzecze Wiekuisty: W ten sposób zniweczę pychę Judy i pychę Jerozolimy, która tak wielką. [10] »Lud ten zły, wzbraniający się słuchać słów Moich, postępujący w pożądliwości serca swego, i idący za bóztwami cudzemi, aby służyć i korzyć się im - niechaj będzie jako pas ten, który do niczego nieprzydatny. [11] »Bo jako się przywiera pas do bioder człowieka, takem przywarł do Siebie cały dom Israela, i cały dom Judy, rzecze Wiekuisty, aby Mi był ludem i sławą i chwałą i ozdobą - ale nie usłuchali. [12] »Przeto oświadcz im słowo to: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Każdy dzban napełnia się winem! A gdy powiedzą ci: Alboż nie wiemy, że każdy dzban napełniany bywa winem? [13] »Tedy powiesz im: Tak rzecze Wiekuisty: Oto napełnię Ja wszystkich mieszkańców ziemi tej, i królów zasiadających miasto Dawida na tronie jego, i kapłanów i proroków, i wszystkich mieszkańców Jerozolimy - odurzeniem. [14] »I roztrącę ich jednego o drugiego, i ojców i synów wraz, rzecze Wiekuisty; a nie pożałuję i nie oszczędzę i nie ulituję się, abym ich nie miał zatracić. [15] »Słuchajcie tedy, skłońcie ucho, nie wynoście się! gdyż Wiekuisty przemawia! [16] »Nieście Wiekuistemu, Bogu waszemu, cześć, zanim się zaćmi, i zanim potkną się nogi wasze o góry pomroki, wtedy wyglądać będziecie światła, ale obróci je w cień śmiertelny, a w tumany je przemieni. [17] »A jeżeli tego słuchać nie zechcecie, wtedy w ukryciu płakać musi dusza moja z powodu pychy waszej i łzy ronić i rozpływać się oko moje; albowiem pojmaną zostanie trzoda Wiekuistego. [18] »Powiedz królowi i królowej: Zasiądźcie niżej, gdyż spadła z głowy waszej korona waszej świetności! [19] »Miasta południa zamknięte - a nikt nie otwiera; uprowadzony Juda cały - uprowadzony doszczętnie! [20] »Podnieście oczy wasze i spójrzcie na nadciągających z północy! Gdzież teraz trzoda powierzona tobie, stado wspaniałe twoje? [21] »Cóż powiesz, gdy przełoży ich tobie - a tyś ich wszak przyzwyczaiła, aby byli nad tobą książętami naczelnymi - czyż nie pochwycą cię bóle jako kobietę rodzącą? [22] »A gdy pomyślisz w sercu swojém: Czemu spotkało to mnie? Dla mnóztwa przewinień twoich odkryte zostały podoły twoje, obnażone pięty twoje! [23] »Czyż odmienia murzyn skórę swoję, albo pantera pręgi swe? Tak możecie i wy dobrze czynić - przywykli do niecności. [24] »To też rozproszę ich jako źdźbła, które ulatują przed wichrem pustynnym. [25] »Taki los twój, udział przymierzony ci odemnie, rzecze Wiekuisty; przeto żeś zapomniała Mnie, a polegała na kłamstwie. [26] »I dlatego téż podniosę podoły twoje aż na twarz twoją, aby się ukazała sromota twoja. [27] »Wszeteczeństwa twoje, i lubieżność twoją, i sprośną rozpustę twoją po wzgórzach na polu - widziałem bezeceństwa twoje! Biada ci, Jerozolimo, nie oczyścisz się, o, po jak długim czasie jeszcze! 
«  Księga Jeremiasza 12 Księga Jeremiasza 13 Księga Jeremiasza 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).