Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 25
«  Księga Jeremiasza 24 Księga Jeremiasza 25 Księga Jeremiasza 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza o całym ludzie Judy, roku czwartego Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, czyli roku pierwszego Nebukadrecara króla babilońskiego. [2] »Które wystosował Jeremjasz, prorok, do całego ludu Judy i do wszystkich mieszkańców Jerozolimy, jak następuje. [3] »Od trzynastego roku Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż po dzień dzisiejszy - oto dwadzieścia i trzy lata - dochodziło mnie słowo Wiekuistego, a przemawiałem do was, niestrudzenie przemawiając, aleście nie słuchali. [4] »Posyłał też Wiekuisty do was wszystkie sługi Swoje - proroków - niestrudzenie wysyłając, aleście nie słuchali; aniście nakłonili ucha swego, aby słyszeć. [5] »Wołając: Nawróćcie się też każdy od drogi swej niecnej i od niecności postępków waszych, a pozostaniecie na ziemi, którą oddał Wiekuisty wam i ojcom waszym od wieków do wieków! [6] »A nie postępujcie za bóztwami cudzemi, abyście im służyli i korzyli się im, a nie jątrzcie Mnie dziełem rąk waszych, abym wam źle uczynił! [7] »Aleście nie usłuchali Mnie, rzecze Wiekuisty, aby Mnie jątrzyć dziełem rąk waszych, na nieszczęście wasze. [8] »Przeto rzecze tak Wiekuisty zastępów: Ponieważ nie usłuchaliście słów Moich, [9] »Oto posyłam i sprowadzam wszystkie plemiona Północy, rzecze Wiekuisty, i do Nebukadrecara, króla Babelu, sługi Mojego, i przywiodę je na ziemię tę, i na mieszkańców jej, i na wszystkie narody te dokoła, i wyplenię je, i uczynię je zgrozą i pośmiewiskiem i rumowiskiem wieczném. [10] »I wydalę z niej głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, klekot żaren i światło kaganka. [11] »I będzie cała ziemia ta rumowiskiem, pustkowiem, a służyć będą narody te królowi Babelu siedmdziesiąt lat. [12] »I stanie się po upływie siedmdziesięciu lat, poszukiwać będę na królu babilońskim i na narodzie owym winy ich, i na ziemi Kasdejczyków, że obrócę ją w pustkowia wieczne. [13] »I spełnię nad ziemią tą wszystkie słowa Moje, które wyrzekłem o niej - wszystko co napisano w księdze tej, w której prorokował Jeremjasz o wszystkich narodach: [14] »Bo i same ujarzmione będą przez narody potężne i królów wielkich, a odpłacę im wedle zasługi ich i wedle dzieła rąk ich. [15] »Albowiem tak rzekł Wiekuisty, Bóg Israela, do mnie: Weź ten kielich z winem odurzenia z ręki Mojej, a daj się napić zeń wszystkim narodom do których cię wysyłam. [16] »Aby piły i zatoczyły się i szalały od miecza, który posyłam między nie! [17] »Wziąłem tedy kielich z ręki Wiekuistego i napoiłem wszystkie narody, do których mnie wysłał Wiekuisty: [18] »Jerozolimę i miasta Judy i królów jego, i książęta jego, aby uczynić ich pustkowiem, zgrozą i pośmiewiskiem i przekleństwem, jako dziś. [19] »Faraona, króla Micraimu, i sługi jego, i książęta jego, i cały lud jego. [20] »I wszystkich mieszkańców, i wszystkich królów ziemi Uc, i wszystkich królów ziemi Pelisztów, Azkalon, i Azę, i Ekron, i szczątek Aszdodu. [21] »Edom i Moab i synów Ammonu. [22] »I wszystkich królów Coru, i wszystkich królów Cydonu, i królów pobrzeża, które po tej stronie morza. [23] »Dedana i Themę i Buza i wszystkich o postrzyżonych bokobrodach. [24] »I wszystkich królów Arabu, i wszystkich królów mieszańców, osiadłych na puszczy. [25] »I wszystkich królów Zymrejskich i wszystkich królów Elamu, i wszystkich królów Madaju. [26] »I wszystkich królów Północy, blizkich i oddalonych jeden od drugiego, i wszystkie królestwa ziemi, którekolwiek są na powierzchni świata; a król Szeszachu niechaj pije po nich. [27] »A oświadcz im: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Pijcie, abyście się upili i wymiotowali i padali a nie powstali więcej w skutek miecza, który posyłam w pośród was! [28] »A gdyby się wzbraniali przyjąć kielich z ręki twojej, wtedy oświadczysz im: Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Pić, pić wam! [29] »Bo oto na miasto nad którém mianowane imię Moje poczynam niedolę sprowadzać - a wybyście mieli bezkarnie ujść? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż miecz Ja przyzywam na wszystkich mieszkańców ziemi! rzecze Wiekuisty zastępów. [30] »Ty zaś zwiastuj im wszystkie słowa te, a oświadcz im: Wiekuisty z wysoka zahuczy, a z siedziby Swej świętej zagrzmi głosem Swoim; zahuczyć zahuczy przeciw niwie Swojej, pobudką jakby tłoczących prasę odezwie się do wszystkich mieszkańców ziemi. [31] »Rozejdzie się wrzawa aż do kończyn ziemi, gdyż sprawę toczy Wiekuisty między narodami, prawuje się On z wszelkiém ciałem; niegodziwych - poda ich pod miecz, rzecze Wiekuisty! [32] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Oto klęska pójdzie od narodu do narodu, a burza wielka się zerwie od kończyn ziemi. [33] »I będą porażeni Wiekuistego w dzień ów od końca ziemi do końca ziemi; nie będą opłakiwani ani sprzątani, ani pochowani - mierzwą na roli zostaną. [34] »Biadajcie pasterze i zawodźcie i tarzajcie się (w prochu) wy mocarze stad! gdyż spełniły się dni wasze ku rzezi; i skruszę was i rozpadniecie się jako naczynie kosztowne. [35] »I zniknie ucieczka dla pasterzy, a ocalenie dla mocarzy stad. [36] »Odgłos krzyku pasterzy i biadanie mocarzy stad! bo pustoszy Wiekuisty pastwisko ich. [37] »I zamilkną błonia ciche przed płonącym gniewem Wiekuistego! [38] »Opuścił On niby młody lew gęstwinę Swoją; tak, obróciła się ziemia ich w pustkowie przed żarem (miecza) tępiącego i przed żarem gniewu Jego. 
«  Księga Jeremiasza 24 Księga Jeremiasza 25 Księga Jeremiasza 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).