Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 33
«  Księga Jeremiasza 32 Księga Jeremiasza 33 Księga Jeremiasza 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza poraz wtóry, gdy jeszcze osadzony był w dworcu straży, głosząc: [2] »Tak rzecze Wiekuisty, który to spełni, Wiekuisty, który to umyślił, aby je urzeczywistnić - Wiekuisty imię Jego! [3] »Wezwij Mnie, a odpowiem ci, a oznajmię ci rzeczy wielkie i wzniosłe, których nie znałeś! [4] »Albowiem tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela, o domach miasta tego, i o domach królów Judy burzonych wobec wałów i wobec miecza. [5] »Pójdą wprawdzie, by walczyć z Kasdejczykami, i by je napełnić zwłokami ludzi, których poraziłem w gniewie i oburzeniu Mojém, skrywając oblicze Moje od miasta tego dla wszelakiej niecności ich. [6] »Ale oto przywrócę mu ukojenie i uzdrowienie, i uleczę ich, i odsłonię im pełnię pokoju i stateczności. [7] »I przywrócę wygnańców Judy i wygnańców Israela, i odbuduję ich jako przedtém. [8] »I oczyszczę ich ze wszystkich win ich, któremi zgrzeszyli względem Mnie, i odpuszczę wszystkie wykroczenia ich, któremi zgrzeszyli i któremi sprzeniewierzyli się Mnie. [9] »I będzie Mi ono sławą, rozkoszą, chwałą i ozdobą wobec wszystkich narodów ziemi, które słysząc o wszystkiém dobrem, które wyświadczę im, zadrżą i zadygocą z powodu wszystkiego dobra i wszystkiej pomyślności, które wytworzę dlań. [10] »Tak rzecze Wiekuisty: Jeszcze rozlegać się będzie na tém miejscu, o którem powiadacie; pustkowiem ono dla braku ludzi i bydła - w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy, opustoszałych dla braku ludzi, i dla braku mieszkańców, i dla braku bydła -  [11] »Głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos wołających: "wysławiajcie Wiekuistego zastępów, gdyż dobrym Wiekuisty, gdyż wieczną łaska Jego!" - składających dziękczynienia w domu Wiekuistego; bo przywrócę wygnańców tej ziemi jako przedtém, rzecze Wiekuisty. [12] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Jeszcze będzie na miejscu tém, spustoszoném dla braku ludzi i bydła, i we wszystkich miastach jego koczowisko pasterzy, hurtujących stada -  [13] »W miastach górskich, w miastach nizin i w miastach południa, i w ziemi Binjamina, i w okolicach Jerozolimy, i w innych miastach Judy jeszcze przechodzić będą trzody pod ręką liczącego, rzecze Wiekuisty. [14] »Oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, w których ziszczę zapowiedź dobrą, którą wyrzekłem o domu Israela i o domu Judy. [15] »W one dni i czasu onego wywiodę Dawidowi szczep prawdziwy, i pełnić będzie prawo i sprawiedliwość w kraju! [16] »Owych dni wspomożonym będzie Juda, a Jerozolima spocznie bezpiecznie; a tak nazywać ją będą: "Wiekuisty zbawieniem naszém!" [17] »Albowiem tak rzecze Wiekuisty: Nie zbraknie Dawidowi męża, zasiadającego na stolicy domu israelskiego. [18] »Kapłanom też, lewitom, nie zbraknie męża przedemną, składającego całopalenia i palącego ofiary śniedne, i sprawiającego ofiary rzeźne po wszystkie czasy! [19] »I doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, głosząc: [20] »Tak rzecze Wiekuisty: Gdy zdołacie zerwać przymierze Moje z dniem, i przymierze Moje z nocą, aby nie bywało ani dnia ani nocy w czasie swoim: [21] »Wtedy zerwane będzie i przymierze Moje z Dawidem, sługą Moim, aby mu nie pozostał potomek, panujący na stolicy jego - i z lewitami, kapłanami, posługującymi Mi. [22] »Jako nie może być policzonym zastęp niebios, ani zmierzonym piasek morza - tak rozmnożę ród Dawida, sługi Mojego, i lewitów, posługujących Mi. [23] »I doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, głosząc: [24] »Czyżeś nie zauważył co lud ten twierdzi, głosząc: Dwa owe rody, które wybrał był Wiekuisty, już je porzucił. - I tak lżą lud Mój, że nie będzie już narodem przed obliczem ich. [25] »Tak rzecze Wiekuisty: Jeżeliby nie dotrwało przymierze Moje z dniem i z nocą, i gdybym praw nieba i ziemi nie ustanowił, [26] »Wtedybym i ród Jakóba i Dawida, sługi Mojego, porzucił, abym nie brał z potomstwa jego władców dla rodu Abrahama, Is'haka i Jakóba; gdyż przywrócę brańców ich, i ulituję się nad nimi! 
«  Księga Jeremiasza 32 Księga Jeremiasza 33 Księga Jeremiasza 34  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).