Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 34
«  Księga Jeremiasza 33 Księga Jeremiasza 34 Księga Jeremiasza 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, gdy Nebukadnecar, król Babelu, i całe wojsko jego, i wszystkie królestwa ziemi, podwładne potędze jego, i wszystkie owe narody walczyły przeciw Jerozolimie i wszystkim miastom jej, głosząc: [2] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Pójdziesz i oświadczysz Cydkjaszowi, królowi Judy, i powiesz mu: Tak rzecze Wiekuisty: Oto wydam miasto to w moc króla Babelu, aby je spalił ogniem. [3] »Ty też nie ujdziesz ręki jego, lecz pojmany będziesz i w moc jego wydany, a oczy twoje oczy króla Babelu zobaczą, a usta jego do ust twych przemówią, a do Babelu przyjdziesz! [4] »Wszakże słuchaj słowa Wiekuistego Cydkjaszu, królu Judy! Tak wyrzekł Wiekuisty o tobie: Nie zginiesz od miecza; [5] »W pokoju umrzesz, a jak palono dla ojców twoich, królów poprzednich, którzy byli przed tobą, tak palić będą i dla ciebie, a téż "o panie!" biadać będą po tobie; gdyż słowo to Ja wypowiedziałem, rzecze Wiekuisty. [6] »I powtórzył Jeremjasz, prorok, Cydkjaszowi, królowi Judy, wszystkie te słowa w Jerozolimie, [7] »Podczas gdy wojsko króla Babelu walczyło przeciw Jerozolimie i przeciw wszystkim miastom Judy jeszcze pozostałym, - przeciw Lachiszowi i przeciw Azeka; albowiem te jedne trzymały się z pośród miast Judy jako miasta warowne. [8] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego po zawarciu przez króla Cydkjasza, przymierza z całym ludem, który był w Jerozolimie, aby ogłosili wpośród siebie swobodę. [9] »Aby puścili każdy sługę swojego i każdy służebnicę swoję, Ibrejczyka albo Ibrejkę, na wolność, aby się nikt nimi - bratem swoim Judejczykiem - nie posługiwał. [10] »I usłuchali wszyscy naczelnicy i wszystek lud, którzy byli weszli w przymierze, aby puścił każdy sługę swego i każdy służebnicę swoję na wolność, aby nie posługiwać się nimi nadal - usłuchali i puścili. [11] »Ale gdy się później cofnęli i pobrali znowu sługi i służebnice, których byli puścili wolno, zniewalając ich sobie za sługi i służebnice, [12] »Wtedy doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, aby w imieniu Wiekuistego ogłosił: [13] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Jam zawarł przymierze z ojcami waszymi w dzień, któregom ich wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewoli, w te słowa: [14] »Po upływie siedmiu lat puścicie każdy brata swego Ibrejczyka, któryby się zaprzedał tobie; a będzie ci służył przez sześć lat, poczém puścisz go wolno od ciebie! Ale nie słuchali Mnie ojcowie wasi, i nie nakłonili ucha swego. [15] »I nawróciliście się wy dzisiaj i uczyniliście to, co prawe w oczach Moich, ogłaszając swobodę każdy bliźniemu swemu, i zawarliście przymierze przed obliczem Mojém, w domu, nad którem mianowane imię Moje. [16] »Aleście się cofnęli i znieważyli znowu imię Moje i pobraliście każdy sługę swego, i każdy służebnicę swoję którychście byli puścili na wolność podług upodobania ich, i zniewoliliście ich, aby wam byli sługami i służebnicami. [17] »Przeto rzecze tak Wiekuisty: Wyście nie usłuchali Mnie, abyście ogłosili swobodę każdy bratu swemu, i każdy bliźniemu swemu; otóż Ja ogłoszę nad wami wolność, rzecze Wiekuisty - dla miecza, moru i głodu, i podam was na postrach wszystkim królestwom ziemi. [18] »I podam tych ludzi, którzy przekroczyli przymierze Moje, którzy nie dotrzymali słów przymierza, które zawarli zemną przy cielcu, którego rozcięli na dwoje i przeszli między częściami jego -  [19] »Naczelników Judy i naczelników Jerozolimy, dworzan, i kapłanów, i wszystek lud tej ziemi, którzy przeszli między częściami tego cielca -  [20] »I podam ich w moc wrogów ich, w moc czyhających na życie ich, i pójdą zwłoki ich na żer ptactwu nieba, i zwierzętom ziemi. [21] »Cydkjasza téż, króla Judy i naczelników jego podam w moc wrogów ich, w moc czyhających na życie ich, w moc wojska króla Babelu, które teraz odstąpiło od was. [22] »Oto tylko rozkażę, rzecze Wiekuisty, a przywiodę ich napowrót na to miasto, aby walczyli przeciw niemu i zdobyli je i spalili ogniem; miasta téż judzkie obrócę w pustynię dla braku mieszkańca! 
«  Księga Jeremiasza 33 Księga Jeremiasza 34 Księga Jeremiasza 35  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).