Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 37
«  Księga Jeremiasza 36 Księga Jeremiasza 37 Księga Jeremiasza 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I panował jako król Cydkjasz, syn Jozjasza, miasto Konji, syna Jehojakima, którego ustanowił królem Nebukadrecar, król Babelu, w ziemi judzkiej. [2] »Ale nie słuchał ani on, ani słudzy jego, ani lud onej ziemi słów Wiekuistego, które wyrzekł był przez Jeremjasza, proroka. [3] »I posłał król Cydkjasz Jehuchala, syna Szelemji, i Cefanję, syna Maaseji, kapłana, do Jeremjasza, proroka, z poleceniem: pomódl się téż za nami do Wiekuistego, Boga naszego! [4] »Jeremjasz zaś wchodził i wychodził wówczas w pośród ludu, a nie osadzono go jeszcze w domu zamknięcia. [5] »Tymczasem wyruszyło było wojsko Faraona z Micraim, a gdy usłyszeli o tém Kasdejczycy, oblegający Jerozolimę, odstąpili od Jerozolimy. [6] »Tedy doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, proroka, głosząc: [7] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Tak oświadczycie królowi Judy, posyłającego was do mnie, aby się mnie poradzić: Oto wojsko Faraona, które wyruszyło wam na odsiecz, cofnie się do ziemi swej Micraim. [8] »A wtedy wrócą też Kasdejczycy, i będą walczyli przeciw miastu temu, i zdobędą je i spalą ogniem! [9] »Tak rzecze Wiekuisty: Nie łudźcie samych siebie słowami: odstąpić odstąpią od nas Kasdejczycy, gdyż nie odstąpią. [10] »Bo choćbyście pobili całe wojsko Kasdejczyków, walczących z wami, a pozostali w pośród nich tylko pojedynci zranieni - każdy z namiotu swego by się porwali, i spaliliby miasto to ogniem. [11] »Gdy jednak odstąpić musiało wojsko Kasdejczyków od Jerozolimy z powodu wojska Faraona, [12] »Chciał wtedy wyjść Jeremjasz z Jerozolimy, by udać się do ziemi Binjamin, aby podnieść udział swój ztamtąd w pośród ludu. [13] »Gdy wszakże wstąpił do bramy Binjamina, znajdował się tam wachmistrz imieniem Iryjah, syn Szelemji, syna Chananji, który ujął Jeremjasza, proroka, wołając: "Do ziemi Kasdejczyków ty przechodzisz!" [14] »Wprawdzie odpowiedział Jeremjasz: "Kłamstwo! nie przechodzę do Kasdejczyków!" i nie zważał nań; Iryjah jednak ujął Jeremjasza i przywiódł go do książąt. [15] »I rozgniewali się książęta na Jeremjasza i kazali go obić, i wsadzili go do więzienia, do domu Jehonatana, kanclerza, bo ten zamienili na dom zamknięcia. [16] »I tak wszedł Jeremjasz do ciemnicy, i do lochów, i pozostawał tam Jeremjasz przez czas długi. [17] »Wszakże posłał raz król Cydkjasz i kazał go sprowadzić; i zapytał się go król w domu swoim potajemnie, i rzekł: Czy jest jakie słowo od Wiekuistego? I rzekł Jeremjasz: Jest! i dodał: "W moc króla Babelu wydany będziesz!" [18] »Poczem rzekł Jeremjasz do króla Cydkjasza: Cóżem zgrzeszył tobie i sługom twoim, i ludowi twemu, żeście osadzili mnie w domu zamknięcia? [19] »I gdzież teraz prorocy wasi, którzy prorokowali wam, głosząc: Nie przyciągnie król Babelu przeciw wam, ani przeciw ziemi tej! [20] »A tak racz wysłuchać mnie, panie mój, królu! Niechaj też dojdzie błaganie moje przed oblicze twe, a nie odsyłaj mnie do domu Jehonatana, kanclerza, abym nie zginął tam! [21] »I rozkazał król Cydkjasz, i oddali Jeremjasza pod nadzór w dworcu straży, i wydzielano mu po bochenku chleba na dzień z ulicy piekarskiej, póki nie wyczerpnął się wszystek chléb w mieście. I tak zostawał Jeremjasz w dworcu straży. 
«  Księga Jeremiasza 36 Księga Jeremiasza 37 Księga Jeremiasza 38  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).