Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 39
«  Księga Jeremiasza 38 Księga Jeremiasza 39 Księga Jeremiasza 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Roku dziewiątego Cydkjasza, króla Judy, miesiąca dziesiątego nadciągnął Nebukadrecar, król Babelu, ze wszystkiem wojskiem swojém do Jerozolimy i osaczyli ją. [2] »Jedenastego zaś roku Cydkjasza, miesiąca czwartego, dziewiątego tegoż miesiąca, zrobiono wyłom w mieście. [3] »I wtargnęli wszyscy książęta króla Babelu i usadowili się u bramy środkowej: Nergal-Szarecer, Samgar, Nebu-Sarsechim naczelnik eunuchów, Nergal-Szarecer, naczelnik magów, i wszyscy inni książęta króla Babelu. [4] »A gdy ujrzał ich Cydkjasz, król Judy, i wszyscy wojownicy, uciekli, i uszli w nocy z miasta drogą do ogrodu królewskiego, bramą między dwoma murami, i skierowali się na drogę do Araby. [5] »Ale pognało wojsko Kasdejczyków za nimi, i doścignęli Cydkjasza na równinach jerechońskich, i ujęli go, i przywiedli do Nebukadnecara, króla Babelu, do Rybli w ziemi Chamath; i wydał nań wyrok. [6] »I kazał wyrznąć król Babelu synów Cydkjasza w Ryble przed oczyma jego; wszystkich też panów Judy kazał wyrznąć król Babelu. [7] »Oczy zaś Cydkjasza oślepił i kazał go okuć w okowy, aby go sprowadzić do Babelu. [8] »Dom téż królewski i domy ludu spalili Kasdejczycy ogniem, a mury Jerozolimy zburzyli. [9] »A ostatek ludu pozostały w mieście, i zbiegów, którzy byli zbiegli do niego, i inny lud pozostały uprowadził Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, do Babelu. [10] »Tylko najbiedniejszych z ludu, którzy nic nie posiadali, zostawił Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej w ziemi judzkiej, i rozdał im winnice i łany onego czasu. [11] »Wszakże zarządził Nebukadrecar, król Babelu, względem Jeremjasza przez Nebuzar-Adana, naczelnika straży przybocznej, w tych słowach: [12] »Zabierzesz go, a zwrócisz oczy twe na niego, a nie wyrządzisz mu żadnej krzywdy, lecz jako ci powié, tak postąpisz z nim! [13] »I posłał Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej, i Nebuszasban, naczelnik eunuchów, i Nergal-Sarecer, naczelnik magów, i wszyscy dostojnicy króla Babelu, [14] »Posłali tedy i zabrali Jeremjasza z dworca straży, i poruczyli go Gedalji, synowi Achikama, syna Szafana, aby go zaprowadzono do domu; i tak zamieszkał on wpośród ludu. [15] »Jeremjasza zaś doszło słowo Wiekuistego, gdy jeszcze osadzony był w dworcu straży, głosząc: [16] »Pójdziesz i oświadczysz Ebed-Melechowi, Kuszycie, mówiąc: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, król Israela: Oto przywiodę słowa Moje na miasto to, - te, które ku złemu, a nie ku dobremu, - i spełnią się one przed obliczem twojém w onże dzień. [17] »Ale ciebie ocalę tegoż dnia, rzecze Wiekuisty, a nie będziesz wydany w moc ludzi, których się obawiasz. [18] »Albowiem wybawić wybawię cię, a od miecza nie zginiesz, i pozostanie ci życie twoje zdobyczą, przeto żeś polegał na Mnie, rzecze Wiekuisty. 
«  Księga Jeremiasza 38 Księga Jeremiasza 39 Księga Jeremiasza 40  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).