Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 52
«  Księga Jeremiasza 51 Księga Jeremiasza 52 Księga Lamentacji 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dwadzieścia jeden lat miał Cydkjasz, gdy królować począł, a jedenaście lat panował w Jerozolimie, imię zaś matki jego Chamutal, córka Jeremjasza z Libna. [2] »I pełnił zło w oczach Wiekuistego, zupełnie tak, jako czynił Jehojakim. [3] »Albowiem działo się to wskutek gniewu Wiekuistego przeciw Jerozolimie i przeciw Judzie, aż je rzucił z przed oblicza Swego. Cydkjasz zaś zbuntował się przeciw królowi Babelu. [4] »I stało się roku dziewiątego panowania jego, miesiąca dziesiątego, dziewiątego tegoż miesiąca, że przyciągnął Nebukadrecar, król Babelu, on i całe wojsko jego przeciw Jerozolimie i oblegali ją; i zbudowali przeciw niej wał wokoło. [5] »I podlegało miasto oblężeniu aż do jedenastego roku króla Cydkjasza. [6] »Miesiąca czwartego, dziewiątego tegoż miesiąca, wzmógł się głód w mieście, a nie stało chleba dla ludu pospolitego. [7] »I zrobiono wyłom w mieście; wszyscy zaś wojownicy uciekli i uszli z miasta w nocy, drogą bramy między dwoma murami, która przy ogrodzie królewskim, podczas gdy Kasdejczycy otaczali miasto zewsząd, i skierowali się na drogę do Araby. [8] »Ale pognało wojsko Kasdejczyków za królem, i doścignęli Cydkjasza na równinach jerechońskich, całe zaś wojsko jego rozpierzchło się od niego. [9] »I ujęli króla i przywiedli go do króla Babelu, do Rybli w ziemi Chamath; i wydał nań wyrok. [10] »I kazał wyrżnąć król Babelu synów Cydkjasza przed oczyma jego, i wszystkich też książąt Judy kazał wyrżnąć w Ryble. [11] »Oczy zaś Cydkjasza oślepił, i kazał go okuć w okowy, i przywiódł go król babiloński do Babelu i osadził go w domu straży aż do dnia śmierci jego. [12] »Miesiąca zaś piątego, dziesiątego tegoż miesiąca, mianowicie roku dziewiętnastego króla Nebukadrecara, króla Babelu, przybył Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej, który stawał przed obliczem króla Babelu, do Jerozolimy. [13] »I spalił przybytek Wiekuistego i dom królewski, i wszystkie domy Jerozolimy, i wszystkie domy możnych spalili ogniem. [14] »Wszystkie też mury Jerozolimy wokoło zburzyło całe wojsko Kasdejskie, będące przy naczelniku straży przybocznej. [15] »A z biednych ludu - zarówno ostatek ludu pozostały w mieście, jak i zbiegów, którzy byli zbiegli do króla Babelu, i ostatek rzemieślników uprowadził Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej. [16] »Z najbiedniejszych tylko kraju pozostawił Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej, jako winiarzy i rolników. [17] »Kolumny zaś miedziane, które w przybytku Wiekuistego, i podnoża i wodozbiór miedziany, który w przybytku Wiekuistego, połamali Kasdejczycy i uprowadzili wszystką ich miedź do Babelu. [18] »I kotły i łopaty i noże i kropielnice, i czasze i wszystkie przybory miedziane, któremi pełniono służbę, zabrali. [19] »I panwie i łopatki, i kropielnice i kotły i świeczniki i czasze i kielichy, co tylko ze złota i co tylko ze srebra było zabrał naczelnik straży przybocznej. [20] »Kolumny obie, wodozbiór jeden, i wołów dwanaście miedzianych co miasto podnoży, które sporządził król Szelomo do przybytku Wiekuistego - nie do zważenia była miedź wszystkich przyborów tych. [21] »Co się zaś tycze kolumn - ośmnaście łokci wysoką była kolumna każda, a nić na dwanaście łokci obejmowała ją; a grubość jej na cztery palce, pustą była. [22] »A kapitel nad nią z miedzi, wysokość zaś kapitelu jednego pięć łokci, a krata i granaty nad kapitelem wokoło, wszystko z miedzi, i tak samo na kolumnie drugiej, niemniej granaty. [23] »Było zaś granatów dziewięćdziesiąt sześć po każdej stronie; wszystkich granatów było sto przy kracie wokoło. [24] »I zabrał naczelnik straży przybocznej Seraję, kapłana głównego, i Cefanję kapłana zastępcę, i trzech odźwiernych. [25] »A z miasta zabrał dworzanina jednego, który ustanowiony był nad wojownikami, i siedmiu mężów z najbliższego otoczenia królewskiego, którzy znajdowali się wmieście, i kanclerza, naczelnika wojska, który rekrutował ludność kraju, i sześćdziesięciu ludzi z ludności kraju, którzy znajdowali się w mieście. [26] »I zabrał ich Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej, i uprowadził ich do króla babilońskiego do Rybli. [27] »I kazał ich pobić król Babilonu i uśmiercić w Ryble, w ziemi Chamath; i tak uprowadzony został Juda z ziemi swojej. [28] »Oto lud, który uprowadził Nebukadrecar: Roku siódmego: Judejczyków trzy tysiące i dwudziestu trzech. [29] »Roku ośmnastego Nebukadrecara: z Jerozolimy dusz ośmset trzydzieści i dwie. [30] »Roku dwudziestego trzeciego Nebukadrecara, uprowadził Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej, Judejczyków dusz siedmset czterdzieści pięć; wszystkich dusz było cztery tysiące sześćset. [31] »I stało się trzydziestego siódmego roku po uprowadzeniu Jehojachina, króla Judy, dwunastego miesiąca, dwudziestego piątego tegoż miesiąca, że wywyższył Ewil-Merodach, król Babelu, - w roku wstąpienia swego na tron, - głowę Jehojachina, króla Judy, i uwolnił go z domu zamknięcia. [32] »I mówił z nim dobrotliwie, i ustanowił krzesło jego ponad krzesła królów, którzy byli przy nim w Babelu. [33] »I odmienił szaty jego więzienne, i jadał chléb przed obliczem jego wciąż, po wszystkie dni życia swego. [34] »A utrzymanie jego, - utrzymanie stałe - dane mu zostało od króla Babelu, potrzeba dzienna w dniu swoim, aż do dnia śmierci jego, po wszystkie dni jego życia. 
«  Księga Jeremiasza 51 Księga Jeremiasza 52 Księga Lamentacji 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).