Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 22
«  Księga Ezechiela 21 Księga Ezechiela 22 Księga Ezechiela 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »A ty, synu człowieczy, czy chcesz skarcić, skarcić ten gród krwiożerczy? objaw mu tedy wszystkie obmierzłości jego. [3] »A powiedz: Tak rzecze Pan Wiekuisty do grodu, który krew wylał wpośród siebie, aby się zbliżył czas jego, który czynił bałwany u siebie, aby się skalał. [4] »Przez krew twoję, którąś wylał, popadłeś winie, a bałwanami, któreś uczynił, skalałeś się, i przybliżyłeś dni twoje, i doszedłeś do kresu lat twoich; przeto podam cię na pohańbienie narodom, a na pośmiewisko wszystkim ziemiom. [5] »Blizcy i dalecy będą urągali tobie, ty, ze skażenia osławiony, zawichrzeń pełny. [6] »Oto książęta israelscy - każdy ramię swe używał wpośród ciebie, aby przelewać krew. [7] »Ojca i matkę lekceważono wpośród ciebie, nad cudzoziemcami popełniano bezprawia wpośród ciebie, sierotę i wdowę krzywdzono wpośród ciebie! [8] »Świętościami Mojemi gardziłeś, a sabbaty Moje znieważałeś. [9] »Oszczercy krążyli wpośród ciebie, aby wylewać krew a na wyżynach ucztowano u ciebie, a rozpustę krzewiono wpośród ciebie! [10] »Srom ojca odkrywano wpośród ciebie, niewiastę odosobnioną gwałcono wpośród ciebie. [11] »Jeden z żoną bliźniego popełniał obmierzłości, a drugi synowę swoję kaził sprosnością, a inny siostrę swoję, córkę ojca swego gwałcił wpośród ciebie. [12] »Datki przyjmowano wpośród ciebie, aby przelewać krew, lichwę i przyrost brałeś, i obdzierałeś bliźnich twoich wyzyskiem, a o mnie zapomniałeś rzecze Pan Wiekuisty! [13] »I otom załamał ręce wobec grabieży, której się dopuszczałeś, i wobec krwi (niewinnej) która się lała wpośród ciebie. [14] »Czyż wytrzyma odwaga twoja, czyż podołają ręce twoje w dniach, w których się rozprawię z tobą? Ja Wiekuisty to wyrzekłem, i Ja to spełnię. [15] »I rozproszę cię między narody, i rozmiotę cię po ziemiach, i zniosę do szczętu nieczystość twoję z pośród ciebie. [16] »I poniżonym będziesz sam przez siebie w oczach ludów, i poznasz, żem Ja Wiekuisty. [17] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [18] »Synu człowieczy! Obrócił Mi się dom Israela w żużelicę; Wszyscy oni miedzią i cyną i żelazem i ołowiem w topielni: żużlami srebra się stali. [19] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Dla tego żeście się wszyscy obrócili w żużle, przeto oto zrzucę Ja was do wnętrza Jerozolimy. [20] »Jak się zrzuca srebro i miedź, i żelazo i ołów i cynę do wnętrza topielni, aby rozżarzyć nad tém ogień, by je stopić, tak zrzucę was w gniewie i oburzeniu Mojém, i strącę was i roztopię. [21] »I zbiorę was, i wionę nad wami ogniem rozjątrzenia Mojego, że stopicie się wpośrodku jej. [22] »Jak się topi srebro w topielni, tak roztopicie się we wnętrzu jej, a poznacie, żem Ja Wiekuisty wylał oburzenie Moje nad wami. [23] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [24] »Synu człowieczy, oświadcz jej: Tyś ziemią nieoczyszczoną, nie zroszoną w dzień rozjątrzenia. [25] »Szajka proroków w niej jako lew huczący, rozszarpujący zdobycz: Dusze pożerają, mienie i kosztowności zabierają, wdowy mnożą wpośród niej. [26] »Kapłani jej gwałcą zakon Mój, a znieważają świętości moje; między świętém a powszedniém nie czynią przedziału, a między czystém a nieczystém nie uczą różnicy; od sobót też moich odwracają oczy swoje, tak żem zelżony wpośród nich. [27] »Panowie wpośród niej niby wilcy, rozszarpujący zdobycz, gotowi krew przelewać, dusze zagubić, aby zysk zdobyć. [28] »Prorocy zaś jej osmarowują im tynk nad tem, zwiastując kłamstwo, wróżąc fałsz, głosząc: "Tak rzecze Wiekuisty," gdy Wiekuisty nie rzekł. [29] »Lud pospolity dopuszcza się zdzierstwa i zagrabia łupy, a biednego i ubogiego gnębią, a cudzoziemca ograbiają bezprawnie. [30] »A szukałem wpośród nich męża, któryby mur dźwignął, a stanął na wyłomie przed obliczem Mojém za ziemią tą, abym jej nie zburzył, alem nie znalazł. [31] »To też wyleję nad nimi rozjątrzenie Moje, ogniem oburzenia Mojego zniweczę ich; postępki ich zwalę na głowę ich! rzecze Pan, Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 21 Księga Ezechiela 22 Księga Ezechiela 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).