Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 39
«  Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39 Księga Ezechiela 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciw Gogowi, i oświadcz: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie, Gogu, książęciu naczelny na Meszech i Tubal! [2] »I wywabię cię, i wywlokę, i wywiodę cię z krańców Północy, i sprowadzę cię na góry israelskie. [3] »I wytrącę łuk twój z lewicy twojej, a strzały twe z ręki prawej twej wybiję. [4] »Na górach israelskich legniesz, ty i wszystkie lotne twe zastępy, wraz z ludami, które z tobą będą; ptactwu drapieżnemu, wszystkiemu co uskrzydlone i zwierzowi polnemu podam cię na żer. [5] »Na szczerém polu legniesz, albowiem Ja to wyrzekłem, rzecze Pan Wiekuisty. [6] »I puszczę ogień na Magog i na zamieszkujących pobrzeża bezpieczne, a poznają, żem Ja Wiekuisty. [7] »A imię Moje święte rozsławię wpośród ludu Mojego israelskiego, a nie pozwolę poniewierać nadal imieniem Mojém świętém, i poznają narody, żem Ja Wiekuisty, święty w Israelu. [8] »Oto nadejdzie i spełni się, rzecze Pan Wiekuisty; oto on dzień o którym mówiłem. [9] »Tedy wynijdą mieszkańcy miast israelskich i rozniecą i zapalą orężem i tarczą i puklerzem i łukiem i strzałami i maczugami i batogami, i będą niecili niemi ogień przez siedm lat. [10] »I nie będą nosili drew z pola, ani ścinać w lasach, albowiem orężem niecić będą ogień, i złupią łupieżców swoich, i ograbią grabicieli swoich, rzecze Pan, Wiekuisty. [11] »I stanie się dnia onego, że wyznaczę Gogowi miejsce na grób, tam w Israelu, - dolinę koczujących, na wschód od morza, która zawrze tych koczowników. I pogrzebią tam Goga i wszystek tłum jego, i nazywać ją będą "doliną tłumów Goga". [12] »I grześć je będzie dom Israela dla oczyszczenia kraju przez siedm miesięcy. [13] »Chować zaś będzie wszystek lud ziemi, a pójdzie to im na chwałę w dzień, którego Ja się wsławię, rzecze Pan, Wiekuisty. [14] »Ludzi téż stałych się wyznaczy, aby krążyli po kraju a grzebali koczowników tych, którzy pozostaną jeszcze na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną poszukiwać. [15] »I tak krążyć będą ci krążący po kraju, a gdy ujrzy który szkielet ludzki postawi przy nim znak, aż go pogrzebią grabarze w dolinie tłumów Goga. [16] »A będzie téż miano jednego miasta: Hamona "tłum" - i tak oczyszczą kraj. [17] »Ty zaś, synu człowieczy! tak rzecze Pan Wiekuisty: Powiedz ptactwu, wszystkiemu co uskrzydlone, i każdemu zwierzowi polnemu: Zgromadźcie się a przyjdźcie, zbierzcie się zewsząd na rzeźną ofiarę Moję, gdyż gotuję wam rzeź wielką na górach israelskich, abyście się nażarli mięsa a napili krwi. [18] »Mięso rycerzy żreć, a krew książąt ziemi pić będziecie - baranów, baranków, kozłów i cielców - utuczone na Baszanie one wszystkie. [19] »A nażrecie się tłuszczu do syta, a napijecie się krwi do upojenia z tej rzeźnej ofiary Mojej, którą gotuję wam. [20] »I nasycicie się u stołu Mojego końmi i rumakami, rycerzami i wojownikami wszelakimi, rzecze Pan, Wiekuisty. [21] »I tak objawię chwałę Moję między narody i ujrzą wszystkie narody sąd Mój, którym spełnił, i rękę Moję, którąm położył na nie. [22] »I pozna dom Israela, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich od onego dnia i nadal. [23] »Poznają też i narody, że gwoli winie swej uprowadzeni zostali ci z domu Israela, przeto że sprzeniewierzyli się Mnie, i żem dla tego skrył oblicze swe przed nimi i wydał ich w ręce wrogów ich, aby legli od miecza wszyscy. [24] »Wedle skażenia ich i wedle występków ich postąpiłem z nimi, skrywszy oblicze swe przed nimi. [25] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Teraz przywrócę brańców Jakóba i ulituję się nad całym domem Israela, i żarliwym się okażę gwoli imieniu Mojemu świętemu. [26] »I poniosą hańbę swoję i wszelkie przeniewierstwo, którem sprzeniewierzali się Mnie, gdy zamieszkają na ziemi swej bezpiecznie, a nikt nie wystraszy. [27] »Gdy sprowadzę ich z pośród ludów, a zgromadzę ich z ziem wrogów ich, a uświęcony będę przez nich przed oczyma narodów licznych. [28] »Wtedy poznają, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich, gdy uprowadziwszy ich do narodów znowu ich zgromadzę do ziemi ich, żadnego z nich tam nie zostawiając. [29] »I nie skryję nadal oblicza Mego przed nimi, ponieważ rozleję ducha Mojego na dom Israela, rzecze Pan, Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39 Księga Ezechiela 40  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).