Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 44
«  Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy powiódł mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi; ale ta była zamknięta. [2] »I rzekł do mnie Wiekuisty: Brama ta zamknięta zostanie, nie będzie otwierana, a nikt nie wnijdzie przez nią, albowiem Wiekuisty, Bóg Israela wszedł przez nią, i tak zamknięta zostanie. [3] »Wszakże książę, jako książę może on przebywać w niej, aby jadał chleb przed obliczem Wiekuistego. Drogą przysionka bramy może wchodzić, a tą samą drogą wychodzić. [4] »Poczem powiódł mnie drogą bramy północnej przed front przybytku, i spojrzałem, a oto napełniła chwała Wiekuistego przybytek Wiekuistego; i upadłem na oblicze swoje. [5] »I rzekł do mnie Wiekuisty: Synu człowieczy! zwróć uwagę swoję i zobacz oczyma twemi, a uszyma twemi słuchaj wszystkiego co powiadam tobie odnośnie do wszystkich ustaw przybytku Wiekuistego, i do wszystkich prawideł jego; a zwróć uwagę swą na wejście do przybytku i zarazem na wszystkie wyjścia z świątyni. [6] »I oświadcz owym przekornym, domowi Israela: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Dosyć wam na wszystkich obmierzłościach waszych, domu Israela! [7] »Żeście przywodzili cudzoziemców, nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele, aby przebywali w świątyni Mojej, aby go znieważyli, ten przybytek Mój, żeście pozwalali im składać chleb Mój, tłuszcz i krew, gdy łamali przymierze Moje, mimo wszystkie obmierzłości wasze. [8] »A nie przestrzegali obrzędów przy świętościach Moich, aleście ustanowili ich na piastujących urzędy w świątyni Mojej miasto siebie. [9] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele nie wnijdzie do świątyni Mojej ze wszystkich cudzoziemców, przebywających wpośród synów Israela. [10] »Lecz owi lewici, którzy odstąpili odemnie podczas odstępstwa Israela, którzy odwrócili się odemnie, idąc za bałwanami swojemi, ci niechaj poniosą winę swoję. [11] »A niechaj zostaną w świątyni Mojej posługaczami i stróżami przy bramach przybytku i posługującymi przy przybytku; oni niechaj zarzynają całopalenia i ofiary rzeźne dla ludu, i oni niechaj staną przed nimi, aby im posługiwać. [12] »Ponieważ posługiwali im wobec bałwanów ich, a stali się dla domu Israela podnietą grzechu, przeto podniosłem rękę Moję przeciw nim, rzecze Pan, Wiekuisty, aby ponieśli winę swoję. [13] »A nie przystąpią do Mnie, aby Mi urząd kapłański sprawowali, ani zbliżą się do jakichkolwiek świętości Moich, lub świętości najwyższych i niechaj poniosą hańbę swą i obmierzłości, których się dopuszczali. [14] »I ustanowię ich na pełniących straż przy przybytku, przy całej służbie jego i przy wszystkiem co się sprawować będzie w nim. [15] »Ale kapłani z pokolenia Lewi, synowie Cadoka, którzy przestrzegali obrzędów świątyni Mojej, gdy odwrócili się synowie Israela odemnie, oni niechaj przystąpią do Mnie, aby Mi służyli, i niechaj staną przedemną, aby Mi składali tłuszcz i krew, rzecze Pan, Wiekuisty. [16] »Oni niechaj wchodzą do świątyni Mojej, i oni niechaj przystępują do stołu Mojego, aby Mi służyli, i niechaj, przestrzegają obrzędów Moich. [17] »A gdy wchodzić będą do bram dworca wewnętrznego, lniane szaty niechaj włożą, a niechaj nie ukaże się na nich wełna, gdy pełnić będą służbę w bramach dworca wewnętrznego i w świątyni. [18] »Zawoje lniane będą na głowie ich, a spodnie szaty lniane będą na biodrach ich, niechaj się nie opasują niczem, coby pot pomnażało. [19] »A gdy wychodzić będą do dworca zewnętrznego, do dworca mianowicie zewnętrznego do ludu, niechaj zdejmą szaty swoje, w których służbę pełnią i złożą je w hallach poświęconych, a włożą szaty inne, aby nie obcowali z ludem w szatach swych poświęconych. [20] »Głowy téż swojej im nie golić, ani kędziorów zapuszczać, lecz przystrzygać je będą na głowach swoich. [21] »Wina również nie będzie pił żaden kapłan, gdy wchodzić ma do dworca wewnętrznego. [22] »Wdowy téż ani rozwódki nie będą sobie brali za żony, lecz tylko dziewice z domu Israela albo wdowę, któraby była wdową po kapłanie brać mogą. [23] »A ludu Mego uczyć będą rozróżniać między świętém a powszedniém, a różnicę między czystém a nieczystém niechaj im objaśniają. [24] »A gdy zajdzie spór, oni niechaj staną do rozsądzania, wedle praw Moich niechaj rozsądzą go; nauk téż i ustaw Moich na wszystkie uroczystości Moje przestrzegać będą, a sabbaty Moje święcić. [25] »A do zwłok ludzkich nie przystąpi nikt, aby się zanieczyścił; jedynie przy ojcu i przy matce, przy synu i przy córce, przy bracie i przy siostrze, która zamężną nie była zanieczyścić się mogą. [26] »A po oczyszczeniu jego, siedm dni niechaj mu policzą. [27] »Dnia zaś, którego wnijdzie do świątyni, do dworca wewnętrznego, by pełnić służbę w świątyni, niechaj złoży swą ofiarę zagrzeszną, rzecze, Pan, Wiekuisty. [28] »To będzie dziedzictwem ich: Ja ich dziedzictwem; a posiadłości nie dacie im wpośród Israela, Jam posiadłość ich -  [29] »Ofiarę śniedną i zagrzeszną i opłatną, to pożywać będą; wszelkie téż dobro zaklęte w Israelu do nich należeć będzie. [30] »Również pierwociny z wszelkich owoców najwcześniejszych, jak i wszelka dań ze wszystkich dani waszych do kapłana należą - niemniej pierwociny dzież waszych oddacie kapłanowi, aby błogosławieństwo spoczywało na domu twoim. [31] »Żadnej padliny, ani rozszarpanego, zarówno z ptactwa jak z bydła, nie pożywać kapłanom. 
«  Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).