Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł im: [2] »"Powiedzcie synom Israela tak: Oto zwierzęta, które jeść możecie, ze wszystkiego bydła, znajdującego się na ziemi: [3] »Wszelkie bydlę mające rozdwojone kopyta, i rozszczepiające kopyta przecięcie, przeżuwające żułek, z pomiędzy bydła, - takie jeść możecie. [4] »Wszakże tych jadać nie będziecie z przeżuwających i mających rozdwojone kopyta: wielbłąda, ponieważ przeżuwa, ale rozdwojonych kopyt nie ma: nieczystym on dla was. [5] »I góralka, ponieważ przeżuwa, ale rozdwojonych kopyt nie ma: nieczystym on dla was. [6] »I zająca, ponieważ przeżuwa żułek, ale rozdwojonych kopyt nie ma: nieczystym on dla was. [7] »I wieprza, ponieważ ma rozdwojone kopyta i rozszczepiające kopyta przecięcie, ale przeżuwać nie przeżuwa: nieczystym on dla was. [8] »Mięsa ich nie jadajcie, a padliny ich się nie dotykajcie: nieczyste one dla was. [9] »Oto co jeść możecie ze wszystkiego co w wodzie: wszystko co ma płetwy i łuski, w wodzie, w morzach albo rzekach, - to jeść możecie. [10] »Wszystko zaś, co nie ma płetw i łuski, bądź w morzach, bądź w rzekach, ze wszystkiego, co się porusza w wodzie, i ze wszelkiej istoty żyjącej w wodzie, - obrzydliwością są dla was. [11] »I obrzydliwością niechaj zostaną dla was; mięsa ich nie jadajcie, a padliną ich brzydźcie się! [12] »Wszystko, co nie ma płetw i łuski, w wodzie, obrzydliwością jest dla was. [13] »Temi zaś brzydzić się będziecie z ptactwa, nie będą jadane, bo obrzydliwe są: orłem i kondorem i sępem. [14] »I sokołem i krogulcem według rodzaju ich; [15] »Każdym krukiem według rodzaju jego; [16] »I strusiem, i sową, i mewą i jastrzębiem, według rodzajów ich; [17] »I puhaczem i puszczykiem. [18] »I łyską i pelikanem i ścierwowcem. [19] »I czaplą i bekasem według rodzaju ich, i dudkiem, i nietoperzem. [20] »Wszelki rój skrzydlaty, chodzący na czworakach, obrzydliwością będzie dla was. [21] »Wszakże to jadać możecie ze wszystkich rojów skrzydlatych, chodzących na czworakach, mające stawy powyżej nóg, dla skakania niemi po ziemi. [22] »Te z nich jadać możecie: szarańczę według rodzaju jej, i solam według rodzaju jego, i chargol według rodzaju jego, i chagab według rodzaju jego. [23] »Ale wszelki inny rój skrzydlaty, czworonożny, - obrzydliwością będzie dla was. [24] »A oto temi pokalacie się, tak, że ktoby się dotknął zdechliny ich, nieczystym będzie do wieczora, -  [25] »A ktoby uniósł co ze zdechliny ich, wypierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora: [26] »Wszelkie bydlę, które ma rozdwojone kopyta, ale rozszczepiającego przecięcia nie ma, a przeżuwać nie przeżuwa - nieczystém wam będzie; ktoby się dotknął padliny ich, nieczystym będzie. [27] »A cokolwiek chodzi na łapach, z pomiędzy wszystkich zwierząt czworonożnych, - nieczyste są dla was; ktokolwiek by się dotknął padliny ich, nieczystym będzie do wieczora. [28] »A ktoby uniósł padlinę ich, wypierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora: nieczyste one dla was. [29] »A oto co nieczystém dla was z pomiędzy pełzających, które pełzają po ziemi: kret i mysz i jaszczurka według rodzajów ich. [30] »I jeż, i krzeczek, i salamandra, i ślimak i chameleon. [31] »Te nieczyste wam będą ze wszystkich pełzających: ktoby się dotknął ich, gdy są martwe, nieczystym będzie do wieczora. [32] »I wszystko, na co padnie którekolwiek martwe z nich, nieczystém będzie; wszelkie drewniane naczynie, albo szata, albo skóra, albo wór, wszelkie naczynie, którém się spełnia robota - do wody włożone będzie i nieczystém zostanie do wieczora, a następnie czystém jest. [33] »Wszelkie zaś naczynie gliniane, gdyby które z nich wpadło w nie, to, co w niém się znajduje, nieczystém się stanie, a samo potłuczone będzie. [34] »Wszelki pokarm, który się jada, na którym była woda, nieczysty będzie, i wszelki napój, który się pija w każdém takiém naczyniu, nieczystym będzie. [35] »Wszystko, téż, na coby padło cokolwiek z padliny ich, nieczystém będzie: piec i ognisko rozbite zostaną; nieczyste są i nieczyste zostaną dla was. [36] »Wszakże źródło i studnia, jako zbiór wody, czyste zostaną; ale kto dotknie się padliny ich nieczystym będzie. [37] »A jeżeliby upadło cokolwiek z padliny ich na jakie nasienie siewu, który się wysiewa, czyste zostanie. [38] »Gdyby jednak wylana była woda na nasienie, a upadło by co z padliny ich na nie, nieczyste będzie dla was. [39] »A jeżeliby zdechło bydło używane przez was na pokarm, ktoby się dotknął padliny jego, nieczystym będzie do wieczora. [40] »A ktoby jadł co z padliny jego, wypierze szaty swoje, i nieczystym będzie do wieczora; a ktoby poniósł padlinę jego, wypierze szaty swoje, i nieczystym będzie do wieczora. [41] »Wszelki płaz, który się czołga po ziemi, obrzydliwością jest: nie będzie jadany. [42] »Cokolwiek się czołga po brzuchu i wszystko, co pełza na czworakach, aż do wszystkich wielonożnych ze wszystkich płazów pełzających na ziemi, jadać ich nie będziecie, bo obrzydliwością są. [43] »Nie splugawiajcie dusz waszych którymkolwiek płazem czołgającym się, i nie zanieczyszczajcie się niemi, byście nie byli nieczystymi przez nie. [44] »Albowiem Ja Wiekuisty Bóg wasz: poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bom Ja święty, i nie zanieczyszczajcie dusz waszych żadnym płazem pełzającym na ziemi. [45] »Albowiem Ja Wiekuisty, którym wywiódł was z ziemi Micraim, bym był wam Bogiem; i tak bądźcie świętymi, bom Ja święty." [46] »Oto nauka o bydle i ptactwie i wszelkiém jestestwie żyjącém, które się porusza w wodach, i o wszelkiém jestestwie pełzającém po ziemi. [47] »Aby rozróżniać między czystém a nieczystém, i między zwierzęciem, które jadaném być może, a zwierzęciem, które jadaném być nie ma. 
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).