Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sofoniasza » Rozdział 3
«  Księga Sofoniasza 2 Księga Sofoniasza 3 Księga Aggeusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada przekornej i zbrukanej, stolicy ciemięztwa! [2] »Nie słucha żadnego głosu, nie przyjmuje napomnienia. Na Wiekuistym nie polega, do Boga swego się nie zbliża. [3] »Książęta jej wewnątrz są jako lwy ryczące, sędziowie jej niby wilcy nad wieczorem, nieobgryzujące już i kości nazajutrz. [4] »Prorocy jej to lekkoduchy, obłudnicy; kapłani jej znieważają świętości, gwałcą zakon. [5] »Ale Wiekuisty sprawiedliwy w niej, nie spełnia nieprawości: z każdym porankiem wyprowadza prawo Swoje na światło, nie chybia - złoczyńca jednak nie zna wstydu! [6] »Zgładziłem narody, że osamotnione zostały blanki ich: opustoszyłem drogi ich, że nikt nie przechodzi: zburzone zostały ich miasta bezludne, odbieżane. [7] »Mówiłem: Gdybyś się tylko obawiała Mnie, przyjęła napomnienie, a wtedy nie przyszłaby zagłada na siedzibę jej, to wszystko, com postanowił o niej. Ale zaprawdę, tem gorliwiej kazili wszystkie postępki swoje! [8] »Przeto wyczekujcie Mnie, rzecze Wiekuisty, na dzień gdy powstanę jako świadek! Gdyż postanowiłem zebrać narody, zgromadzić królestwa, wylać na nie gniew Mój, całą zapalczywość Moję. Albowiem ogniem żarliwości Mojej pochłoniętą będzie ziemia cała. [9] »A wtedy nadam ludom mowę jasną, aby wzywały wszystkie imienia Wiekuistego, a służyły Mu jednomyślnie. [10] »Z drugiej strony rzek kuszyckich tłumy Moje rozproszone dary Mi sprowadzą. [11] »Dnia onego nie powstydzisz się już wszystkich postępków twoich, którymi wykroczyłaś przeciw Mnie. Bo wtedy usunę z pośród ciebie zachwyconych sławą swoją, a nie będziesz się pyszniła więcej na górze Mej świętej. [12] »I zachowam wpośród ciebie lud uniżony i skromny, a znajdą oni ochronę w imieniu Wiekuistego. [13] »Szczątki Israela nie dopuszczą się krzywdy i nie będą prawiły kłamstwa a nie znajdzie się w ustach ich język podstępny. I tak paść będą i wylegiwać się, a nikt nie wystraszy. [14] »Wesel się córo Cyońska, wykrzykuj Israelu! Ciesz się i raduj całem sercem córo Jerozolimy! [15] »Usunął Wiekuisty sądy nad tobą, uprzątnął wroga twojego! Królem Israela Wiekuisty w pośród ciebie: nie ujrzeć ci więcej niedoli. [16] »Dnia onego powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się! Cyonie, niechaj nie opadają ręce twoje! [17] »Wiekuisty Bóg twój wpośród ciebie, który wspomódz może; cieszy się On tobą szczerze, milczy w miłości Swojej, weseli się tobą w głośnem uniesieniu. [18] »Znękanych, bawiących z dala od uroczystych zgromadzeń zbiorę, twoimi wszak są ci, na których hańba ciąży. [19] »Oto zgniotę wszystkich ciemięzców twoich czasu onego, i ocalę na bok usuniętych, a rozproszonych zgromadzę i uczynię ich chlubą i chwałą na każdej ziemi, na której hańbę ponosili. [20] »Onego to czasu sprowadzię was, i onego czasu was zgromadzę: bo uczynię was chwałą i chlubą między wszystkimi ludami ziemi, gdy sprowadzę brańców waszych przed oczyma waszemi, rzecze Wiekuisty. 
«  Księga Sofoniasza 2 Księga Sofoniasza 3 Księga Aggeusza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).