Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A widząc Bileam, że podoba się Wiekuistemu błogosławić Israelowi, nie chodził jak w poprzednich razach za wieszczbami, a zwrócił ku puszczy oblicze swoje. [2] »I podniósł Bileam oczy swoje, i zobaczył Israela, rozłożonego według pokoleń swoich, i przyszedł nań duch Boży: [3] »I wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: Rzecze Bileam, syn Beora, rzecze mąż bystrego oka; [4] »Rzecze ten, który słyszy słowa Pańskie, który widzenia Wszechmocnego widzi, pada, ale z otwartémi oczyma: [5] »Jakże piękne namioty twoje Jakóbie, siedziby twoje Israelu! [6] »Jako potoki się rozciągają, jako ogrody nad rzeką; jako aloesy które zasadził Wiekuisty, jako cedry nad wodami! [7] »Ciecze woda z wiader jego, a nasienie jego u wód wielkich! przewyższy Agaga król jego, a wyniesie się państwo jego! [8] »Pan to wywiódł go z Micraim, jako siła bawołu On u niego; pożera narody, wrogi swoje; kości ich zgruchocze, strzałami swemi porazi! [9] »Przykląkł, przyległ jako lew, jako lwica: któż pobudzi go? błogosławiący cię, błogosławieni będą, a przeklinający cię - przeklęci! [10] »I wspłonął gniew Balaka na Bileama, i załamawszy ręce swoje rzekł Balak do Bileama: "Dla złorzeczenia wrogom moim przyzwałem cię, a oto błogosławieństwem błogosławisz już trzeci raz. [11] »I tak uchodź na miejsce swoje! Rzekłem, czcią uczczę ciebie; ale oto pozbawił cię Wiekuisty czci!" [12] »I rzekł Bileam do Balaka: "Czyżem i posłom twoim, których wysyłałeś do mnie, nie powiedział, mówiąc: [13] »Choćby mi dawał Balak pełen dom swój srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć rozkazu Wiekuistego, abym czynił co dobrego albo złego samowolnie: co powie Wiekuisty, to mówić będę. [14] »A teraz, oto odchodzę do ludu mojego; pójdź, wskażę ci, co uczyni lud ten ludowi twojemu w późniejszych czasach!" [15] »I wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: Rzecze Bileam, syn Beora, rzecze mąż bystrego oka; [16] »Rzecze ten, który słyszy słowa Pańskie, a poznał myśli Najwyższego; który widzenia Wszechmocnego widzi, pada, ale z otwartemi oczyma. [17] »Widzę go, ale nie teraz; spoglądam nań, ale nie zbliska: Wzejdzie gwiazda od Jakóba, i powstanie berło z Israela, - i zburzy krańce Moabu i skruszy wszystkich synów wywrotu! [18] »A będzie i Edom zaborem, zaborem będzie Seir wrogów swoich; a Israel - dokona przewagi. [19] »I wyjdzie władca od Jakóba, i wytępi rozbitki ze stolicy! -" [20] »Ujrzał on i Amaleka, i wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: "Pierwszym z plemion Amalek; lecz potomstwo jego na zatracenie!" [21] »Ujrzał on i Kenejczyka, i wygłosił przypowieść swoję, i rzekł: "Silném siedlisko twoje, a założone na skale gniazdo twoje! [22] »Ale spustoszonym będzie Kain, rychło Aszur cię pochwyci!" [23] »I wygłosił jeszcze przypowieść swoję, i rzekł: "Biada! Któż żyw zostanie, gdy Bóg jego utwierdzi! [24] »Ale przybędą okręty ze strony Chittejczyków, i upokorzą Aszur, i upokorzą Eber; i tak pójdzie i on na zatracenie!" [25] »I wstał Bileam, i poszedł, i powrócił na miejsce swoje; a Balak również poszedł w drogę swą. 
«  4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).