Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się dnia, którego dokonał Mojżesz wystawienia przybytku, gdy namaścił i poświęcił go ze wszystkiemi przyborami jego, a ofiarnicę téż ze wszystkiemi przyborami jej namaścił i poświęcił, -  [2] »Przywiedli wtedy ofiary naczelnicy Israela, głowy domów swych rodowych, owi naczelnicy pokoleń, którzy zawiadywali spisami. [3] »Sprowadzili oni ofiary swe przed oblicze Wiekuistego: sześć wozów krytych przy dwunastu wołach; po wozie na dwóch naczelników, i po wole na każdego: i przywiedli je przed przybytek. [4] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [5] »"Przyjm od nich, a niechaj będą do wykonywania robót przy przybytku zboru; oddasz je zaś Lewitom, każdemu wedle służby jego". [6] »Przyjął tedy Mojżesz owe wozy i woły, i oddał je Lewitom. [7] »Dwa wozy i cztery woły dał synom Gerszona, według służby ich; [8] »Cztery zaś wozy i ośm wołów dał synom Merarego, według służby ich, pod nadzorem Ithamara, syna Ahrona, kapłana. [9] »Synom wszakże Kehata nic nie dał, ponieważ służba przy świątyni była dla nich taka, że wszystko na ramieniu nosić mieli. [10] »Przynieśli téż naczelnicy dary ku poświęceniu ofiarnicy w dzień namaszczenia jej - i złożyli naczelnicy dary swe przed ofiarnicą. [11] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Jednego dnia niechaj jeden naczelnik, a drugiego dnia niechaj drugi naczelnik złoży dary swoje ku poświęceniu ofiarnicy". [12] »I złożył pierwszego dnia dar swój Nachszon, syn Amminadaba, od pokolenia Jehudy; [13] »A dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną; [14] »Jedna kadzielnica złota, na dziesięć szekli, pełna kadzidła; [15] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne - na całopalenie; [16] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [17] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Nachszona, syna Amminadaba. [18] »Dnia drugiego złożył dar Nethaneel, syn Cuara, naczelnik pokolenia Isachara. [19] »Złożył on w darze swoim: misę srebrną jednę, sto trzydzieści szekli wagi; kropielnicę jednę srebrną, na siedmdziesiąt szekli - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą na ofiarę śniedną. [20] »Jedną kadzielnicę złotą, na dziesięć szekli, pełną kadzidła. [21] »Cielca jednego młodego, barana jednego, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [22] »Kozła jednego - na ofiarę zagrzeszną; [23] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Nethaneela, syna Cuara. [24] »Dnia trzeciego - naczelnik synów Zebuluna, Eliab, syn Chelona. [25] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [26] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [27] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [28] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [29] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Eliaba, syna Chelona. [30] »Dnia czwartego - naczelnik synów Reubena, Elicur, syn Szedeura. [31] »Dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [32] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [33] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [34] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [35] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Elicura, syna Szedeura. [36] »Dnia piątego - naczelnik synów Szymeona, Szelumiel, syn Curyszaddaja. [37] »Dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [38] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [39] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [40] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [41] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Szelumiela, syna Curyszaddaja. [42] »Dnia szóstego - naczelnik synów Gada, Eliasaf, syn Deuela. [43] »Dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [44] »Jedna kadzielnica złota, - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [45] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [46] »Kozieł jeden, na ofiarę zagrzeszną; [47] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Elisafa, syna Deuela. [48] »Dnia siódmego - naczelnik synów Efraima, Eliszama, syn Ammihuda. [49] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [50] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [51] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [52] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [53] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Eliszamy, syna Ammihuda. [54] »Dnia ósmego - naczelnik synów Menaszy, Gamliel, syn Pedacura. [55] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną, [56] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [57] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [58] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [59] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Gamliela, syna Pedacura. [60] »Dnia dziewiątego - naczelnik synów Binjamina, Abidan, syn Gideoni. [61] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [62] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [63] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [64] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [65] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Abidana, syna Gideoni. [66] »Dnia dziesiątego - naczelnik synów Dana, Achiezer, syn Ammiszaddaja. [67] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [68] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [69] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [70] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [71] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Achiezera, syna Ammiszaddaja. [72] »Dnia jedenastego - naczelnik synów Aszera, Pagiel, syn Ochrana. [73] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [74] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [75] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [76] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [77] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Pagiela, syna Ochrana. [78] »Dnia dwunastego - naczelnik synów Naftali, Achira, syn Enana. [79] »Dar jego: misa srebrna jedna, - sto trzydzieści szekli wagi, - kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, - wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną. [80] »Jedna kadzielnica złota - na dziesięć szekli, pełna kadzidła. [81] »Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie. [82] »Kozieł jeden - na ofiarę zagrzeszną; [83] »A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Achiry, syna Enana. [84] »Oto poświęcenie ofiarnicy w dzień namaszczenia jej, ze strony naczelników Israela: mis srebrnych dwanaście, kropielnic srebrnych dwanaście, kadzielnic złotych dwanaście; [85] »Po sto trzydzieści szekli srebra misa każda, a po siedmdziesiąt kropielnica każda - wszystkiego srebra w owych naczyniach - dwa tysiące czterysta szekli, wedle szekla uświęconego. [86] »Kadzielnic złotych dwanaście, pełnych kadzidła, każda kadzielnica po dziesięć szekli, wedle szekla uświęconego; wszystkiego złota w kadzielnicach - sto dwadzieścia szekli. [87] »Wszystkiego bydła na całopalenie - dwanaście cielców, baranów dwanaście, jagniąt rocznych dwanaście, z ofiarą ich śniedną; kozłów téż dwanaście, na ofiarę zagrzeszną. [88] »Wszystkiego zaś bydła na ofiarę opłatną: wołów dwadzieścia cztery, baranów sześćdziesiąt, kozłów sześćdziesiąt, jagniąt rocznych sześćdziesiąt: Oto poświęcenie ofiarnicy po namaszczeniu jej. [89] »A gdy wchodził Mojżesz do przybytku zboru, aby mówiono z nim, słyszał wtedy głos przemawiający doń z ponad wieka, co nad arką świadectwa, z pośród dwu cherubów; a tak przemawiał do niego... 
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).