Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto błogosławieństwo, którém błogosławił Mojżesz, mąż Boży, synom Israela przed śmiercią swoją, -  [2] »I rzekł: "Wiekuisty z Synai przyszedł, i zaświecił z Seiru im; zajaśniał z góry Paran, i nadszedł z pośród myriadów świętych; po prawicy Jego pochodnia zakonu dla nich. [3] »Bo téż miłuje On ludy; wszystkie świętości jego w ręku Twoich, a przypadli oni do stóp Twoich, aby przyjąć wyrzeczenia Twoje: [4] »Naukę, którą przykazał nam Mojżesz, jako dziedzictwo zgromadzenia Jakóba. [5] »I tak stał się w Jeszurun królem, gdy zebrali się naczelnicy ludu, społem pokolenia Israela. [6] »Niech żyje Reuben, a nie umiera, a nie będą mężowie jego nieliczni. [7] »A to o Jehudzie, i rzekł: "Wysłuchaj, Wiekuisty, głos Jehudy, a do ludu jego prowadź go; rękami swojemi będzie walczył za niego, a Ty mu bądź pomocą przeciw wrogom jego!" [8] »A o Lewim rzekł: "Tummim i Urym Twoje przystoją mężowi Twemu cnotliwemu, którego doświadczałeś w Massa, którego skarciłeś u wód Meryba; [9] »Który mówi o ojcu swym, i o matce swej: nie widziałem ich, i braci swoich nie znał, i o synach swoich nie wiedział; przeto, że przestrzegali słów Twoich, a przymierze Twe zachowali. [10] »Niechaj uczą praw Twoich Jakóba, a zakonu Twego Israela, niech składają kadzidło przed oblicze Twoje, a całopalenia na ofiarnicy Twojej. [11] »Pobłogosław, Wiekuisty, siłę jego, a dzieło rąk jego przyjmij, skrusz biodra przeciwników jego, i nienawidzących go, aby się nie ostali!" [12] »O Binjaminie rzekł: "Ulubieniec Wiekuistego, spoczywa bezpiecznie przy Nim; osłania go po wszystkie dni, a między ramiony Jego zamieszkał!" [13] »A o Josefie rzekł: "Błogosławiona od Wiekuistego ziemia jego; darami nieba, rosy i toni rozlanej pod nią, -  [14] »I darami, które dojrzewają od słońca, i darami, które wydobywają księżyce, -  [15] »I najprzedniejszem gór przedwiecznych, i darami wzgórz wiekowych, -  [16] »I darami ziemi, i obfitości jej. A łaska Objawionego w cierniu niechaj zstąpi na głowę Josefa i na ciemię wybrańca braci swoich! [17] »Pierworodny jego cielec wspaniałości pełen, - rogami bawołu rogi jego; niemi ludy zbodzie, społem krańce ziemi: oto myriady Efraima, i oto tysiące Menaszy!" [18] »A o Zebulunie rzekł: "Ciesz się Zebulunie wyjściem twojém, a Isacharze namiotami twoimi! [19] »Ludy na górę wzywają; tam ofiarują ofiary sprawiedliwości; gdyż obfitością mórz karmią się, i skarbami ukrytymi w piasku." [20] »A o Gadzie rzekł: "Błogosławiony, który rozprzestrzenia Gada; jako lwica spoczywa, a rozszarpuje ramię wraz z ciemieniem! [21] »Upatrzył sobie pierwszyznę, gdyż tam udział od prawodawcy mu zachowany, i przyszedł z naczelnikami ludu; sprawiedliwość Wiekuistego spełnił, i sądy Jego wraz z Israelem!" [22] »A o Danie rzekł: "Dan, - młode lwiątko, wyskakuje z Baszanu!" [23] »A o Naftalim rzekł: "Naftali syt łaski, i pełen błogosławieństwa Wiekuistego; Zachodem i Południem władaj!" [24] »A o Aszerze rzekł: "Błogosławiony między synami Aszer: niechaj będzie ulubieńcem braci swoich, a nurza w oliwie nogę swą;" [25] »Żelazo i miedź zawory twoje, i póki dni twoje dobrobyt twój!" [26] »Niema jak Bóg, Jeszurun! który unosi się w niebiosach na pomoc tobie, i we wspaniałości Swojej po obłokach. [27] »Tam przybytek Boga odwiecznego, a u dołu ramiona wieczne; i tak przepędził przed tobą wroga i rzekł: wytępiaj! [28] »I spoczywa Israel bezpiecznie; oddzielnie źródło Jakóba, na ziemi zboża i moszczu, nieba téż jego kropią rosą. [29] »Szczęsnyś ty, Israelu! Któż podobny tobie? Lud wspomożony przez Wiekuistego, tarczy pomocy twojej, a będącego mieczem chwały twojej. Schlebiać ci będą wrogi twoje, a ty po wyżynach ich deptać będziesz!" 
«  5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).