Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 13
«  Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13 Księga Jozuego 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy tedy zestarzał się Jozue i zaszedł w lata, rzekł doń Wiekuisty: Oto zestarzałeś się i zaszedłeś w lata, ale ziemi pozostała jeszcze część znaczna bardzo, aby ją wziąć w posiadanie. [2] »Oto ziemia jeszcze pozostała: wszystkie okręgi Filistynów i cały Geszur, [3] »Począwszy od Szychoru, po stronie wschodniej Egiptu, aż do północnej granicy Ekronu, zalicza się do dziedziny Kanaanejczyków: pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Aszdodu, z Aszkalonu, z Gath i z Ekronu, prócz tego Awici, [4] »Na południu: dalej cały kraj Kanaanejczyków i Meara, należąca do Cydończyków aż do Afeku, aż do granicy Emorejczyków. [5] »I ziemia Giblitów, następnie cały Liban na wschodzie, od Baal-Gad u stóp góry Hermon, aż do drogi prowadzącej do Hamath. [6] »Wszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefoth Maim, wszystkich Cydończyków - sam ich wypędzę przed synami Israela; rozlosuj ich tylko w dziedzictwo między Israelitów jakom ci przykazał. [7] »A teraz rozdziel ziemię tę w dziedzictwo dziewięciu pokoleniom i połowie pokolenia Manaszy. [8] »Wraz z nim odebrali Reubenidzi i Gadydzi dziedzictwo swoje, które im Mojżesz po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi udzielił - mianowicie tak, jak wyznaczył im Mojżesz, sługa Wiekuistego. [9] »Od Aroeru, położonego nad wybrzeżem potoku Arnon i miasta w pośrodku potoku, a nadto całą równinę od Medeby do Dibonu, [10] »Niemniej wszystkie miasta króla Emorejskiego Sychona, który panował w Heszbonie aż do granicy synów Ammonu. [11] »Następnie Gilead i dziedzinę Geszurytów i Maachitów i całą górę Hermon, i wszystek Baszan aż do Salchy, [12] »Całe królestwo Oga w Baszanie, który w Edrei i w Asztaroth panował. Pozostał on ze szczątków Refaidów, których Mojżesz pokonał i wypędził. [13] »Nie wypędzili jednak synowie Israela Geszurytów i Maachitów i tak utrzymali się Geszuryci i Maachici wpośród Israelitów aż po dzień dzisiejszy. [14] »Tylko pokoleniu Lewi nie udzielił dziedzictwa - ogniowe ofiary Wiekuistego, Boga Israela - oto dziedzictwo jego, jak zapowiedział mu. [15] »I wyznaczył Mojżesz pokoleniu synów Reubena posiadłości wedle różnych rodów ich. [16] »Wydzielono im mianowicie dziedzinę od Aroeru, które nad brzegiem potoku Arnon i od miasta w pośrodku potoku, nadto całą równinę przy Medebie, [17] »Heszbon wraz z przyległemi miastami jego, położone na równinie, Dibon, Bamoth Baal, Beth Baal Meon. [18] »Jahca, Kedemoth, Mefaath. [19] »Kirjathaim, Sybma, Cereth Haszachar na górze wznoszącej się w kotlinie. [20] »Beth Peor, stoki Pisgi i Beth Jeszymoth. [21] »Dalej wszystkie miasta równiny i całe królestwo króla emorejskiego Sychona, który panował w Heszbonie, a którego pokonał Mojżesz wraz z książętami Midjanu: Ewi, Rekem, Cur, Chur i Reba, osiadłymi w kraju książętami Sychona. [22] »Bileama również, wróżbitę, syna Beora zabili Israelici ostrzem miecza w liczbie innych ich pobitych. [23] »Granicę zaś zachodnią synów Reubena tworzył Jordan jako granica ostateczna. Oto dziedzictwo synów Reubena według różnych ich rodów, ich miasta i przyległe do nich sioła. [24] »I wyznaczył Mojżesz pokoleniu Gad, różnym rodom synów Gada, posiadłości: [25] »Udzielono im mianowicie dziedzinę następującą: Jaezer i wszystkie miasta Gileadu i połowa ziemi Ammonitów aż do Aroeru, położonego na wschód od Rabby. [26] »I od Heszbonu do Ramath Micpe i Betonim, również od Machnaim do dziedziny Lidebir. [27] »Następnie w kotlinie: Beth Haram, Beth Nimra, Sukoth i Cafon, reszta królestwa Sychona, króla Heszbonu z Jordanem jako granicę aż do południowego końca jeziora Kinnereth, po drugiej stronie Jordanu ku wschodowi. [28] »Oto dziedzictwo różnych rodów synów Gada, ich miasta i przyległe do nich sioła. [29] »I wyznaczył Mojżesz połowie pokolenia Manaszy posiadłości; a udzielono mianowicie różnym rodom pokolenia Manaszy co następuje: [30] »Obejmowała dziedzina ich od Machnaim cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu i wszystkie sioła Jaira położone w Baszanie, sześćdziesiąt miast. [31] »Następnie połowę Gileadu, niemniej Asztaroth i Edrei główne miasta królestwa Oga w Baszanie. Udzielono to synom Machira, syna Manaszy, a raczej jednej połowie różnych rodów synów Machira. [32] »Oto dziedziny, które rozdzielił Mojżesz na równinach Moabu w dziedzictwo po drugiej stronie Jordanu ku wschodowi, naprzeciw Jerycho. [33] »Pokoleniu Lewitów zaś nie wyznaczył Mojżesz dziedzictwa: Wiekuisty, Bóg Israela - On dziedzictwem ich, jak zapowiedział im. 
«  Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13 Księga Jozuego 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).