Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 17
«  Księga Jozuego 16 Księga Jozuego 17 Księga Jozuego 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przypadł udział pokoleniu Manaszy, był on bowiem pierworodnym Józefa: Machirowi, pierworodnemu Manaszy ojcu Gileadu, dlatego, że wojownikiem był, dostał się Gilead i Baszan. [2] »I otrzymali udział swój dalsi synowie Manaszy wedle rodów swoich: potomkowie Abiezera, potomkowie Cheleka, potomkowie Asryela, potomkowie Szechema, potomkowie Chefera i potomkowie Szemidy. Oto męzcy potomkowie Manaszy, syna Józefa wedle rodów ich. [3] »Celofchad zaś, syn Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manaszy nie miał synów a tylko córki, a nazywały się córki jego Machla, Noa, Chogla, Milka i Thyrca. [4] »Wystąpiły one przed Eleazara, kapłana, i przed Jozuego, syna Nuna i przed książęta, i rzekły: Wiekuisty rozkazał Mojżeszowi, aby wyznaczył nam posiadłość dziedziczną wpośród powinowatych naszych. I wyznaczył im stosownie do zlecenia Wiekuistego posiadłość dziedziczną wpośród powinowatych ojca ich. [5] »I tak przypadło na Manaszę dziesięć udziałów - oprócz ziemi Gilead i Baszan, położonej po drugiej stronie Jordanu. [6] »Ponieważ i córki Manaszy wpośród potomków jego męzkich posiadłość dziedziczną otrzymały; ziemia Gilead zaś dostała się reszcie potomków Manaszy. [7] »Ciągnęła się zaś granica Manaszy od Aszeru do Michmethath, położonego na wschód od Szechem. Poczem bieży granica ku stronie prawej, ku mieszkańcom En Tapuach: [8] »Dziedzina En Tapuach należała do Manaszy, miasto Tapuach zaś, nad granicą Manaszy do synów Efraima. [9] »Dalej skręca się granica aż do potoku Kana po południowej stronie tego potoku - miasta te należą do synów Efraima wpośród miast Manaszy, granica zaś Manaszy ciągnęła się dalej po północnej stronie tego potoku i kończyła się nad morzem. [10] »Co położone było ku południowi należało do Efraima, a co ku północy do Manaszy, morze zaś tworzyło granicę jego. Na północy jednak graniczyli z Aszerem, a na wschodzie z Isacharem. [11] »Należały zaś do Manaszy w Isacharze i w Aszerze: Beth-Szean z osadami przyległemi, Ibleam z osadami przyległemi, mieszkańcy Doru z osadami przyległemi, mieszkańcy En-Doru z osadami przyległemi, mieszkańcy Taanachu z osadami przyległemi i mieszkańcy Megidda z osadami przyległemi - trzy wzgórza. [12] »Nie zdołali jednak synowie Manaszy mieszkańców wymienionych miast wypędzić. I tak udało się Kanaanejczykom w okolicy tej pozostać. [13] »Gdy wszakże synowie Israela na siłach się wzmogli, uczynili Kanaanejczyków czynszownikami; ostatecznie jednak ich nie wypędzili. [14] »I przedstawili synowie Józefa Jozuemu co następuje: Czemu wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden udział w dziedzictwo jakkolwiek lud liczny stanowię, ponieważ mi dotąd Wiekuisty błogosławił? [15] »I odpowiedział im Jozue: Jeżeli stanowisz lud zbyt liczny, wyrusz tedy ku wzgórzom lesistym i wykarczuj tam sobie przestrzeń w kraju Peryzejczyków i Refaitów, jeśli ci wzgórze Efraima za ciasne. [16] »Rzekli tedy synowie Józefa: Wzgórze to nie wystarcza nam; wojenne wozy zaś żelazne posiadają wszyscy Kanaanejczycy zamieszkali w nizinie, zarówno ci, którzy w Beth Szean i w osadach przyległych jak ci, co w równinie Jezreel. [17] »I rzekł Jozue do domu Józefa, do Efraima i Manaszy, tak: Lud liczny stanowisz, a posiadasz siłę wielką; dlatego nie zostaniesz przy jednym losie. [18] »Albowiem kraj górzysty przypadnie ci; jeżeli lesisty on, to musisz go wykarczować; a wtedy przypadną ci i pograniczne okolice. Musisz bowiem Kanaanejczyków wypędzić, jakkolwiek wozy żelazne posiadają a silni są. 
«  Księga Jozuego 16 Księga Jozuego 17 Księga Jozuego 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).