Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 18
«  Księga Jozuego 17 Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zgromadził się cały zbór synów Israela do Szylo; i ustawili tam przybytek zboru gdy uległa ziemia przed nimi. [2] »Pozostało jednak między synami Israela siedm pokoleń, które nie rozdzieliły jeszcze dziedzicznej posiadłości swojej. [3] »Rzekł tedy Jozue do synów Israela: Dopókiż będziecie tak opieszali, by pójść a objąć w posiadanie ziemię, którą oddał wam Wiekuisty, Bóg ojców waszych? [4] »Sprowadźcie mi po trzech ludzi z każdego pokolenia, a wyszlę ich, aby wyruszyli i przeciągnęli po kraju, i opisali go względnie do potrzebnej im posiadłości, a następnie wrócili do mnie. [5] »Poczem niechaj oznaczą siedm części a podzielą go między siebie. Juda zachowa dziedzinę swą na południu, a dom Józefa zachowa dziedzinę swą na północy. [6] »Wy zaś podzieliwszy kraj na siedm części opiszecie go, a przyniesiecie mi tu opisy, abym rzucił dla was los, tu przed Wiekuistym, Bogiem naszym. [7] »Lewici bowiem nie otrzymają udziału między wami, ponieważ kapłaństwo Wiekuistego dziedzictwem ich. Gad zaś, Reuben i połowa pokolenia Manaszy wzięli już dziedzictwo swe po wschodniej stronie Jordanu, które wyznaczył im tam Mojżesz, sługa Wiekuistego. [8] »I tak zebrali się owi ludzie i poszli, Jozue zaś polecił wyruszającym, aby opisali kraj, mówiąc: Idźcie, krążcie po kraju a opisawszy go wróćcie do mnie; a wtedy rzucę tu dla was los przed obliczem Wiekuistego w Szylo. [9] »Poszli tedy ci ludzie i krążyli po kraju i opisali go podług pojedyńczych miast w siedmiu częściach w księdze; poczem wrócili do Jozuego, do obozu w Szylo. [10] »I rzucił dla nich Jozue los w Szylo przed obliczem Wiekuistego, i rozdzielił tam Jozue kraj między synów Israela stosownie do oddziałów ich. [11] »I wyszedł los dla pokolenia synów Binjamina wedle pojedyńczych rodów ich; przypadła zaś oznaczona im losem dziedzina między synami Judy a synami Józefa. [12] »I wychodzi granica ich po stronie północnej od Jordanu, poczem wstępuje ta granica ku grzbietowi górskiemu po stronie północnej Jerycha i dalej w górach ku zachodowi biegnąc ku pustyni Beth-Awen. [13] »Ztąd zabiega granica ku Luzowi, mianowicie na południe górskiej krawędzi Luz czyli Bethel; poczem zstępuje granica do Ateroth Addar na górę położoną po stronie południowej dolnego Beth Horon. [14] »Poczem skręca się granica i zwraca się po stronie swej zachodniej ku południowi od góry położonej na południu od Beth Horon, zabiegając ku Kirjath Baal czyli do judzkiego miasta Kirjath Jearym. Taką strona zachodnia. [15] »Granica południowa zaś wychodzi od końca Kirjath Jearym; poczem ciągnie się granica ku zachodowi i kieruje się ku źródłu wód Nefthoach. [16] »Następnie zstępuje granica ku krawędzi góry, położonej po stronie wschodniej doliny Ben Hinnom a po północnej równiny Refaim. Poczem zstępuje ku dolinie Hinnom po południowej stronie krawędzi górskiej Jebusytów i dalej na dół do źródła Rogel. [17] »Poczem skręca się ku północy i ciągnie się ku En Szemesz i dalej aż do Geliloth, położonego naprzeciw stopni Adummym: poczem zstępuje do kamienia Bohana, syna Reubena. [18] »I przechodzi do krawędzi górskiej, położonej po stronie północnej, naprzeciw Araby; poczem zstępuje do Araby. [19] »Dalej ciągnie się granica ku północnej stronie krawędzi górskiej Beth Hogla a kończy się granica u krańca północnego morza Solnego na końcu południowym Jordanu. Taką granica południowa. [20] »Jordan zaś tworzy granicę po stronie wschodniej. Oto granice dokoła posiadłości dziedzicznej synów Binjamina wedle różnych rodów ich. [21] »Miasta zaś różnych rodów pokolenia synów Binjamina są: Jerycho, Beth Hogla, Emek Kecyc, [22] »Beth Araba, Cemaraim, Bethel; [23] »Awim, Hapara, Ofra, [24] »Kefar Ammoni, Ofui, Geba - miast dwanaście wraz z siołami przyległemi. [25] »Gibeon, Rama, Beeroth, [26] »Micpe, Kefira, Moca; [27] »Rekem, Irpeel, Tharala, [28] »Cela, Elef, i miasto jebusyckie czyli Jerozolima, Gibeath i Kirjath - miast czternaście wraz z siołami przyległemi. Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów synów Binjamina. 
«  Księga Jozuego 17 Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).