Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 21
«  Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21 Księga Jozuego 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przystąpili naczelnicy rodów lewickich do Elazara, kapłana, i do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń synów Israela, [2] »I rzekli do nich w Szylo, na ziemi Kanaan, tak: Wiekuisty polecił był przez Mojżesza, aby oddano nam miasta na zamieszkanie wraz z przyległemi wygonami dla bydła naszego. [3] »I oddali synowie Israela z posiadłości swej lewitom wedle polecenia Wiekuistego następujące miasta z przyległemi ich wygonami. [4] »I wyszedł los dla rodów kehatydzkich, a mianowicie przypadły między lewitami synom Arona, kapłana, od pokolenia Judy i pokolenia Benjamina losem - miast trzynaście. [5] »Pozostali potomkowie Kehata zaś otrzymali od rodów pokolenia Efraim i od pokolenia Dan i od połowy pokolenia Manaszy losem miast dziesięć. [6] »Potomkowie Gerszona otrzymali od rodów pokolenia Isachar i od pokolenia Aszer i od pokolenia Naftali i od połowy pokolenia Manaszy w Baszanie losem miast trzynaście. [7] »Różne rody potomków Merarego otrzymali od pokolenia Reuben i od pokolenia Gad i od pokolenia Zebulon miast dwanaście. [8] »Oddali zaś synowie Israela lewitom wymienione miasta wraz z wygonami przyległymi wedle losu, jako rozkazał był Wiekuisty przez Mojżesza. [9] »Odstąpili mianowicie od pokolenia Judejczyków i od pokolenia Szymeonidów miasta następujące, imiennie wyłuszczone, [10] »Z rodów Kehatydów między potomkami Lewiego otrzymali potomkowie Arona - na nich bowiem pierwszy padł los, [11] »Odstąpiono im tedy miasto Arby, ojca Enaka, czyli Hebron w górach judzkich, wraz z wygonami przyległymi dokoła niego. [12] »Do miasta należące pola jednak i przyległe doń sioła oddali Kalebowi, synowi Jefunny, jako przypadającą mu posiadłość dziedziczną. [13] »Potomkom zaś Arona, kapłana, oddali miasto schronienia dla zabójców, Hebron wraz z wygonami przyległymi, Libna wraz z wygonami przyległymi. [14] »Jattyr wraz z wygonami przyległymi, Esztemona wraz z wygonami przyległymi. [15] »Cholon wraz z wygonami przyległymi, Debir wraz z wygonami przyległymi. [16] »Ain wraz z wygonami przyległymi, Juttę wraz z wygonami przyległymi i Beth-Szemesz wraz z wygonami przyległymi - miast dziewięć od dwóch pokoleń wymienionych. [17] »A od pokolenia Binjamin: Gibon wraz z wygonami przyległymi, Geba wraz z wygonami przyległymi. [18] »Anathoth wraz z wygonami przyległymi, i Almon wraz z wygonami przyległymi - miast cztery. [19] »W ogóle otrzymali tedy potomkowie Arona, kapłana, miast trzynaście wraz z wygonami przyległymi. [20] »A co się tyczy rodów przynależnych do Lewitów, potomków Kehata, pozostałych potomków Kehata, to odstąpiono im miasta przypadłe im losem od pokolenia Efraima. [21] »Oddano im mianowicie miasto schronienia dla zabójców, Szechem, wraz z wygonami przyległymi w górach Efraim, Gezer wraz z wygonami przyległymi. [22] »Kibcaim wraz z wygonami przyległymi, i Beth-Horon wraz z wygonami przyległymi - miast cztery. [23] »A od pokolenia Dan: Eltheke wraz z wygonami przyległymi, Gibbethon wraz z wygonami przyległymi. [24] »Ajalon wraz z wygonami przyległymi i Gath Rimmon wraz z wygonami przyległymi - miast cztery. [25] »A od połowy pokolenia Manaszy: Thaanach wraz z wygonami przyległymi i Gath Rimon wraz z wygonami przyległymi - miast dwa. [26] »Otrzymały tedy inne rody synów Kehata w ogóle miast dziesięć. [27] »Dalej otrzymali z rodów lewickich potomkowie Gerszona, od połowy pokolenia Manaszy: miasto schronienia dla zabójców, Golan w Baszanie wraz z wygonami przyległymi i Beesztera wraz z wygonami przyległymi - miast dwa. [28] »A od pokolenia Isachara: Kiszjon wraz z wygonami przyległymi, Daberath wraz z wygonami przyległymi. [29] »Jarmuth wraz z wygonami przyległymi i En Gannim wraz z wygonami przyległemi - miast cztery. [30] »A od pokolenia Aszer: Miszeal wraz z wygonami przyległymi, Abdon wraz z wygonami przyległymi. [31] »Chelkath wraz z wygonami przyległymi i Rehob wraz z wygonami przyległymi - miast cztery. [32] »A od pokolenia Naftali: miasto schronienia dla zabójców, Kedesz w Galil wraz z wygonami przyległymi, Hammoth Dor wraz z wygonami przyległymi i Karthan wraz z wygonami przyległymi - miast trzy. [33] »Otrzymały tedy różne rody Gerszonidów w ogóle miast trzynaście wraz z wygonami przyległymi. [34] »Rody potomków Merarego zaś, lewitów jeszcze pozostałych, otrzymały od pokolenia Zebulon: Jokneam wraz z wygonami przyległymi, Kartha wraz z wygonami przyległymi. [35] »Dymna wraz z wygonami przyległymi i Nahalal wraz z wygonami przyległymi - miast cztery. [38] »(21:36) A od pokolenia Gad: miasto schronienia dla zabójców, Ramoth w Gilead wraz z wygonami przyległymi, Machnaim wraz z wygonami przyległymi. [39] »(21:37) Heszbon wraz z wygonami przyległymi i Jaezer wraz z wygonami przyległymi - w ogóle miast cztery. [40] »(21:38) Tak tedy otrzymały różne rody potomków Merarego pozostałe jeszcze z rodów lewickich jako przypadający im losem udział w ogóle miast dwanaście. [41] »(21:39) Było tedy miast lewickich pośród posiadłości dziedzicznej synów Israela czterdzieści ośm wraz z wygonami przyległymi. [42] »(21:40) Składały się zaś wymienione miasta, każde z jednego miasta, wraz z wygonami przyległymi dokoła niego; stosuje się to do wszystkich wymienionych miast. [43] »(21:41) I tak oddał Wiekuisty Israelitom całą ziemię, której oddanie zaprzysiągł był ojcom ich, i wzięli ją w posiadanie i osiedlili się w niej. [44] »(21:42) I użyczył im Wiekuisty pokoju dokoła, zupełnie jako zaprzysiągł był ojcom ich. Nie ostał się żaden z wszystkich wrogów ich przed nimi; podał Wiekuisty wszystkich ich wrogów w moc ich. [45] »(21:43) Nie chybiło żadne z wszystkich przyrzeczeń, które dał Wiekuisty domowi Israela: wszystko się spełniło. 
«  Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21 Księga Jozuego 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).