Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 13
«  1 Księga Samuela 12 1 Księga Samuela 13 1 Księga Samuela 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Saul rok jeden panował - dwa lata zaś panował nad Izraelem -  [2] »Wybrał sobie Saul trzy tysiące ludzi z Izraela; z tych zostawało dwa tysiące przy Saulu w Michmas i na wzgórzu Bethela, tysiąc zaś przy Jonatanie w Gibei, w Binjaminie. Resztę wojennego ludu rozpuścił każdego do namiotu swego. [3] »I pobił Jonatan załogę filistyńską, stojącą w Geba; i usłyszeli o tem Filistyni. Saul zaś kazał to obwieścić przy odgłosie trąby po całym kraju, mówiąc: Niechaj usłyszą o tem Hebrajczycy. [4] »Cały tedy Izrael usłyszał jak rozpowiadano: Pobił Saul załogę filistyńską i osławił się też Izrael u Filistynów. I zwołany został lud, aby wyruszył za Saulem do Gilgal. [5] »Zebrali się również Filistyni do walki z Izraelem w sile trzydziestu tysięcy wozów wojennych i sześciu tysięcy konnicy; lud też pieszy był tak liczny, jak piasek nad wybrzeżem morza. I nadciągnęli i rozłożyli się obozem w Michmas, po wschodniej stronie Beth-Awenu. [6] »Widząc tedy mężowie izraelscy, że w biedzie są, ponieważ trapiony był lud, pochował się lud w jaskiniach, cierniskach, rozpadlinach skalnych, wieżach i jamach. [7] »Hebrajczycy zaś przeprawili się przez Jordan, do ziemi Gad i Gilead. Ale ponieważ Saul jeszcze w Gilgal bawił, zbiegł się cały lud strwożony do niego. [8] »I czekał on siedm dni, stosowanie do czasu oznaczonego przez Samuela; gdy jednak Samuel do Gilgal nie przybywał, rozproszył się lud od niego. [9] »Rzekł tedy Saul: Sprowadźcie mi całopalenie i ofiary opłatne, poczem złożył całopalenie. [10] »Ale zaledwie zakończył składanie całopalenia, a oto przybył Samuel; wyszedł tedy Saul naprzeciw niego, aby go pozdrowić. [11] »I rzekł Samuel: Cóżeś uczynił? I odpowiedział Saul: Ponieważ widziałem, że się rozprasza lud odemnie, a ty na oznaczony dzień nie przybywasz, gdy Filistyni się zgromadzili w Michmas, [12] »Pomyślałem tedy: Teraz zstąpią Filistyni do mnie do Gilgal, gdym jeszcze oblicza Wiekuistego nie ubłagał. I przemogłem się i złożyłem całopalenie. [13] »I rzekł Samuel do Saula: Nierozsądnieś postąpił! Nie przestrzegałeś przykazania Wiekuistego, Boga twojego, które ci polecił; teraz bowiem byłby utwierdził Wiekuisty panowanie twoje, nad Izraelem na wieki. [14] »Otóż teraz panowanie twoje nie ostoi się. Wyszukał sobie Wiekuisty męża wedle serca Swego, a ustanowił go Wiekuisty księciem nad ludem Swoim, ponieważ nie przestrzegałeś co polecił ci Wiekuisty. [15] »Poczem powstał Samuel i wstąpił z Gilgal do Gibei, w Binjaminie, Saul zaś odbył przegląd ludu, znajdującego się przy nim w liczbie około sześciuset ludzi. [16] »Otóż Saul i Jonatan, syn jego, i lud, który znajdował się przy nich, zostawali w Geba, w Binjaminie, podczas gdy Filistyni obozowali w Michmas. [17] »Wyruszył tedy oddział plądrujący z obozu Filistynów w trzech hufcach; hufiec jeden skierował się do Ofry, ku ziemi Szual. [18] »Hufiec drugi skierował się drogą do Beth Horon, a hufiec trzeci skierował się drogą ku granicy, która widnieje nad doliną Ceboim ku pustyni. [19] »Płatnerza zaś nie było żadnego w całym kraju izraelskim. Myśleli bowiem Filistyni: Mogliby sobie Hebrajczycy miecze albo lance przygotować! [20] »Musiał się raczej z całego Izraela każdy do Filistynów zwrócić, gdy chciał naostrzyć lemiesz, sierp, siekierę albo rydel swój. [21] »Piła zaś o ostrzach służyła dla lemieszy i sierpów i dla wideł trójzębnych, i dla wyprostowania ośćca. [22] »I tak stało się, że w czasie wojny nie znajdowały się ani miecz ani lanca w ręku całego ludu, będącego przy Saulu i Jonatanie; znaleziono je tylko dla Saula i dla Jonatana, syna jego. [23] »Ale straż polowa Filistynów wyruszyła do wąwozu przy Michmas. 
«  1 Księga Samuela 12 1 Księga Samuela 13 1 Księga Samuela 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).