Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 8
«  1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8 1 Księga Samuela 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale gdy zestarzał się Samuel, ustanowił synów swoich sędziami nad Izraelem. [2] »Nazwał się zaś pierworodny syn jego Joel, a drugi Abija; sprawowali oni sądy w Beerszeba. [3] »Wszakże nie postępowali synowie jego drogami jego; skłaniali się ku korzyści, brali datki, i skrzywiali prawo. [4] »Zgromadzili się tedy wszyscy starsi Izraela i udali się do Samuela do Ramy. [5] »I rzekli do niego: Oto tyś się zestarzał, synowie zaś twoi nie postępują drogami twojemi; postanów tedy króla nad nami, aby nas sądził, jak to bywa u wszystkich narodów. [6] »I nie podobało się to w oczach Samuela, gdy rzekli: Daj nam króla, aby nas sądził! I modlił się Samuel Wiekuistemu. [7] »Wiekuisty jednak polecił Samuelowi: Usłuchaj głosu ludu we wszystkiem, czego żądają od ciebie! Albowiem nie tobą wzgardzili, lecz Mną wzgardzili, abym więcej nie panował nad nimi. [8] »Najzupełniej tak jak postępowali od onego dnia, którego ich wywiodłem z Egiptu, aż po dzień dzisiejszy, porzucając Mnie a służąc bogom cudzym, postępują też i z tobą. [9] »Otóż teraz wysłuchaj głosu ich! Wszakże nie zaniedbuj ostrzedz ich usilnie, a oznajmić im prawo króla, który ma panować nad nimi. [10] »I tak powtórzył Samuel wszystkie słowa Wiekuistego ludowi, który zażądał króla od niego. [11] »I rzekł: Oto prawo króla, który ma panować nad wami: Synów waszych brać on będzie, aby ustanowić ich przy powozie i przy rumakach swoich, aby biegali przed powozem jego. [12] »I aby ustanowić ich sobie na tysiączników i pięćdziesiątników, i aby uprawiali rolę jego i sprzątali żniwo jego, i aby przygotowali mu rynsztunki jego wojenne i zaprzęgi jego wozów. [13] »Córki zaś wasze zabierze na parfumiarki i kucharki i piekarki. [14] »Najprzedniejsze też pola i winnice i oliwnice wasze zabierze, a odda je sługom swoim. [15] »Na wysiewy i na winobranie wasze nałoży dziesięcinę, a odda je dworzanom i sługom swoim. [16] »Sługi wasze i służebnice i dobór młodzieży waszej i osły wasze zabierze, i zużytkuje przy gospodarstwie swojem. [17] »Na trzody wasze nałoży dziesięcinę, a wy sami będziecie sługami jego. [18] »I będziecie wołali z powodu króla waszego, którego wybierzecie sobie, ale nie wysłucha was Wiekuisty dnia onego. [19] »Nie chciał jednak lud słuchać rady Samuela, i zawołali: Nie, lecz król będzie nad nami! [20] »Abyśmy byli i my jak wszystkie inne narody, i aby nas sądził król nasz, i aby przewodniczył nam a prowadził wojny nasze. [21] »I wysłuchał Samuel wszystkie słowa ludu i powtórzył je w uszy Wiekuistego. [22] »I rzekł Wiekuisty do Samuela: Wysłuchaj żądania ich a ustanów im króla! Wtedy rzekł Samuel do mężów Izraela: Wróćcie każdy do siedziby swojej. 
«  1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8 1 Księga Samuela 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).